ARN 2001-0031

Banken skickade ett kontokort med post till kontohavaren. Det kom dock inte kontohavaren tillhanda, utan någon annan gjorde obehöriga uttag med hjälp av kontokortet. Kontohavaren ansågs inte ha förlorat kortet genom grov oaktsamhet.

Banken skickade ett kontokort med post till kontohavaren. Det kom dock inte kontohavaren tillhanda, utan någon annan gjorde obehöriga uttag med hjälp av kontokortet. Kontohavaren ansågs inte ha förlorat kortet genom grov oaktsamhet. Avgörande 2001-10-02; 2001-0031

Z beställde i juni 2000 ett Visakort hos sin bank i Stockholm. Han var student i Lund, men bodde hemma hos sina föräldrar under sommaren. Trots att han berättade detta för banken sände denna hans Visakort och kod till hans adress i Lund. Han fick aldrig kortet och koden. Emellertid visade det sig att kortet hade använts för ett bankomatuttag i Lund på 5 000 kr. Efter utredning hävdade banken att han skulle vara betalningsskyldig för uttaget. Banken menade att han hade förlorat kortet genom grov oaktsamhet. Z yrkade att banken skulle betala tillbaka de uttagna 5 000 kr till honom.

Banken bestred yrkandet och åberopade att Z måste anses ha förlorat kortet genom grov oaktsamhet i konsumentkreditlagens mening. Banken hade vid beställningen upplyst Z om att kortet enligt bankens bestämmelser inte kunde skickas till annan adress än den ordinarie. Han har dock inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att försäkra sig om kortet.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Av utredningen framgår att banken har skickat Z:s kort och kod till hans ordinarie adress i Lund. Annat har inte framkommit än att kortet och koden har skickats på sedvanligt sätt i separata postförsändelser med några dagars mellanrum.

Z har gjort gällande att försändelserna inte kommit honom tillhanda, eftersom han vid tidpunkten för försändelserna vistades hos sina föräldrar i Stockholm, vilket banken hade upplysts om. Enligt Z har någon fått tag i kortet och koden, varefter obehöriga uttag om 5 000 kr har skett. Banken har invänt att Z upplystes om att kort och kod skulle komma att skickas till den ordinarie adressen och att denne inte vidtagit tillräcklig åtgärd för att försäkra sig om kortet.

Enligt 34 § konsumentkreditlagen (1992:830) är kontohavaren betalningsskyldig för belopp som påförs kontot genom att kortet använts av någon obehörig person endast om kontohavaren har lämnat ifrån sig kortet till någon annan, genom grov oaktsamhet förlorat kortet eller på något annat sätt förlorat besittningen av kortet och inte snarast efter upptäckten anmält förlusten hos kreditgivaren. Skäl saknas i detta fall att anta annat än att fråga är om obehöriga uttag. Det har inte heller gjorts gällande att Z har lämnat ifrån sig kortet till någon annan eller att han förlorat besittningen över kortet och inte anmält förlusten snarast efter upptäckten. Frågan är då om Z genom grov oaktsamhet har förlorat kortet.

Enligt vad som allmänt gäller svarar avsändaren, dvs. i detta fall banken, för att försändelser som sänts med post kommer adressaten till handa. Eftersom det får antas att Z aldrig fått kortet i sin besittning, kan man inte med fog påstå att han förlorat kortet genom grov oaktsamhet. Det saknas därmed förutsättningar för att ålägga Z betalningsansvar för de obehöriga uttagen. Vad banken har anfört om att Z borde ha vidtagit åtgärder för att försäkra sig om kortet ändrar inte denna bedömning. Z yrkande skall därför bifallas.