ARN 2001-0975

I samband med överlåtelse av en bostadsrätt övertog säljaren av bostadsrätten köparens hyresrätt. Hyresrätten åsattes i strid med hyreslagens bestämmelser ett värde; 275 000 kr. Köparens tvist med mäklaren ansågs mot denna bakgrund inte lämpa sig för nämndens prövning. (12 kap. 65 § jordabalken)

I samband med överlåtelse av en bostadsrätt övertog säljaren av bostadsrätten köparens hyresrätt. Hyresrätten åsattes i strid med hyreslagens bestämmelser ett värde; 275 000 kr. Köparens tvist med mäklaren ansågs mot denna bakgrund inte lämpa sig för nämndens prövning. (12 kap. 65 § jordabalken) Avgörande 2001-10-15; 2001-0975

J köpte en bostadsrätt i Stockholm för 2 050 000 kr. I överlåtelsen ingick att säljaren skulle överta J:s hyreslägenhet. I priset hade kompensation för hyresrätten vägts in med 275 000 kr. Enligt mäklarnas beskrivning bestod bostadsrätten av 2 rok och boarean uppgavs till ca 74–76 m2. Det angavs också att ytan skulle kontrollmätas då vissa tillbyggnader hade gjorts. J gjorde med ledning av detta bedömningen att boytan skulle uppgå till minst 80 kvm. När kontrollmätningen utfördes visade sig boytan bara vara 70 kvm. När J sålde bostadsrätten fick han endast 1 920 000 kr. J yrkade till följd av den felaktigt uppgivna boytan skadestånd med 365 354 kr.

Fastighetsmäklaren bestred yrkandet eftersom han inte var rätt motpart i tvisten samt då parterna hade träffat en uppgörelse i tvisten.

Nämnden gjorde följande bedömning:

I ärendet har framkommit att i köpet av bostadsrätten har ingått att säljaren skulle överta köparens hyresrätt och att värdet för den av parterna och mäklaren har uppskattats till 275 000 kr, vilket vägts in i prissättningen av bostadsrätten. Enligt 12 kap. 65 § jordabalken är det straffbart att uppsåtligen uppställa villkor för särskild ersättning för upplåtelse av bostadslägenhet eller för överlåtelse av hyresrätten till en sådan lägenhet. Eftersom hyresrätten i detta ärende har åsatts ett värde föreligger ett brott mot den nämnda lagbestämmelsen. Nämnden anser det inte lämpligt att pröva ärenden där det har förekommit ett lagstridigt handlande från konsumentens och näringsidkarens sida. Nämnden finner således att ärendet inte lämpar sig för dess prövning och avvisar i ärendet.