ARN 2002-0474

Fråga om resenärs rätt till ersättning för merkostnad för inrikes flygresa vid resa till Indien. Lagen (1992:1672) om paketresor har ansetts tillämplig.

Fråga om resenärs rätt till ersättning för merkostnad för inrikes flygresa vid resa till Indien. Lagen ( 1992:1672 ) om paketresor har ansetts tillämplig. Avgörande 2003-01-30; 2002-0474

K och L bokade en resa till Indien arrangerad av arrangören P. Under resans gång visade det sig att arrangören P inte hade bokat inrikes flygbiljetter. Deltagarna fick därför stå för denna kostnad själva. K och L yrkade att P skulle ersätta dem för denna kostnad.

P bestred yrkandet med motiveringen att arrangören P endast hade ansvaret för landarrangemanget i Indien. Ansvaret för flygbiljetterna låg på resebyrån U.

Nämnden gjorde följande bedömning

Nämnden har att inledningsvis ta ställning till om lagen (1992:1672) om paketresor (paketreselagen) är tillämplig eller inte.

Enligt 1 § paketreselagen omfattar lagen paketresor som arrangörer, själva eller genom återförsäljare säljer eller marknadsför. Vidare krävs, enligt 2 § första stycket, att själva arrangemanget har utformats innan avtal träffats samt att arrangemanget består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med någon annan turisttjänst. Ytterligare förutsättningar är att arrangemanget varar i mer än 24 timmar samt säljs eller marknadsförs till ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra. Lagen gäller enligt 2 § andra stycket även om olika tjänster som ingår i arrangemanget skall betalas var för sig.

Av utredningen i ärendet framgår bl.a. att P har varit i kontakt med resebyrån U för att diskutera lämpliga ”flighter” för resan till Indien. Mot denna bakgrund samt mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet i övrigt vad gäller arrangemangets utformning och den information som arrangören P har lämnat till resenärerna avseende resans genomförande, finner nämnden att landarrangemanget i Indien och flygresorna får anses vara knutna till varandra på sådant sätt som avses i 2 § paketreselagen. Det aktuella arrangemanget är således av sådan art att det omfattas av paketreselagen, varför denna lag skall tillämpas vid bedömningen av ansvarsfrågan.

I 15 och 16 §§paketreselagen ges bestämmelser om påföljder vid fel i de avtalade tjänsterna. Resenären kan vid sådant förhållande ha rätt till prisavdrag och skadestånd, om felet inte beror på resenären. Enligt 16 § paketreselagen har resenären i ett fall som detta rätt till skadestånd, om arrangören inte visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar endast om också den som han har anlitat skulle vara fri från ansvar vid motsvarande bedömning, s.k. kontrollansvar.

Det är i ärendet ostridigt att flygbiljetter mellan Bangalore och Mumbai på grund av ett misstag från resebyrån U sida, inte har blivit bokade. Detta har medfört extra kostnader för resenärerna. Arrangören P har inte visat att misstaget har legat utanför företagets eller Upplands resebyrås kontroll. Arrangören P bör därför ersätta resenärerna motsvarande det belopp vad var och en av dem har betalat för flygbiljetterna.