ARN 2003-1538

En fastighetsmäklare har ansetts skadeståndsskyldig för en felaktig uppgift om källarförråd i en objektsbeskrivning.

En fastighetsmäklare har ansetts skadeståndsskyldig för en felaktig uppgift om källarförråd i en objektsbeskrivning. Avgörande 2003-06-16; 2003-1538

R och C köpte i oktober 2002 en bostadsrättslägenhet på 65 kvadratmeter för 1 700 000 kr. I objektsbeskrivningen angavs att ett källarförråd ingick i köpet. Mäklaren kunde inte visa förrådet men uppgav på köparnas fråga att förrådets storlek var ungefär 10 kvadratmeter. Eftersom det skulle finnas ett källarförråd hade R och C tänkt använda ett mindre förråd i själva lägenheten på 3,5 kvadratmeter som arbetsrum.

Efter köpet stod det klart att något källarförråd inte tillhörde lägenheten. R och C yrkade skadestånd av mäklaren med 100 000 kr.

Mäklaren bestred yrkandet och uppgav att hon av misstag skrivit dit källarförråd i objektsbeskrivningen.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Enligt 12 § fastighetsmäklarlagen (1995:400) skall fastighetsmäklaren utföra sitt uppdrag omsorgsfullt med iakttagande av både säljarens och köparens intresse. Han skall i allt iakttaga god fastighetsmäklarsed. Enligt 16 § skall fastighetsmäklaren vidare i den mån god fastighetsmäklarsed kräver det, ge köpare och säljare de råd och upplysningar som de kan behöva om fastigheten och andra förhållanden som har samband med överlåtelsen. Mäklaren skall också verka för att säljaren före överlåtelsen lämnar de uppgifter om fastigheten som kan antas vara av betydelse för köparen, liksom att denne före förvärvet undersöker eller låter undersöka fastigheten. Enligt 18 § första stycket skall fastighetsmäklaren, när förmedlingen avser en fastighet som en konsument köper huvudsakligen för enskilt bruk, tillhandahålla köparen en skriftlig beskrivning av fastigheten. Denna beskrivning skall bl.a. innehålla uppgift om byggnadens storlek. Av 20 § framgår att om fastighetsmäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt 11-19 §§ skall han ersätta skada som till följd härav drabbar köparen eller säljaren. Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

Mäklaren har uppgett att hon, när hon fått i uppdrag att sälja den aktuella lägenheten, sammanställt en objektsbeskrivning och av misstag skrivit dit källarförråd. Anledning till detta var att ett par andra hus på samma gata hade förråd. Ända till tillträdesdagen har hon trott att det fanns ett förråd.

Enligt praxis bör mäklaren kontrollera uppgifter från säljaren om det finns anledning att ifrågasätta riktigheten i dessa, om särskilda omständigheter ger anledning till det. Det kan vara fallet t.ex. om uppgiften framstår som osäker eller orimlig. I detta fall har uppgifterna inte lämnats av säljaren. Nämnden anser att mäklaren har brustit i hanteringen av denna fråga genom att inte bättre ha kontrollerat sitt antagande att förråd ingick. Hon är därför skyldig ersätta den skada som hennes försummelse har orsakat R och C.

Nämnden övergår därefter till att bedöma skadans omfattning och därmed skadeståndets storlek. Enligt nämndens mening bör skadan beräknas med utgångspunkt från hur en vid tiden för lägenhetens försäljning korrekt uppgift att förråd inte ingick skulle ha påverkat lägenhetens pris. Även om det givetvis är svårt att i efterhand fastställa i vilken mån en korrekt uppgift i detta avseende skulle ha påverkat lägenhetens pris framstår det enligt

nämndens mening som skäligt att uppskatta att en korrekt uppgift skulle ha föranlett en nedsättning av priset på lägenheten med 50 000 kr. Skadeståndet bör därför fastställas till detta belopp.