ARN 2004-5653

Vid en paketresa har nämnden ansett att en familj skall ha rätt till prisavdrag men inte skadestånd. Familjen drabbades av sjukdom under sin resa på grund av att ett närbeläget hotell, som inte tillhörde researrangören, hade släppt ut förorenat kloakvatten i området. Utsläppet och dess följder ansågs ligga utanför researrangörens kontroll och ansvarsområde.

Vid en paketresa har nämnden ansett att en familj skall ha rätt till prisavdrag men inte skadestånd. Familjen drabbades av sjukdom under sin resa på grund av att ett närbeläget hotell, som inte tillhörde researrangören, hade släppt ut förorenat kloakvatten i området. Utsläppet och dess följder ansågs ligga utanför researrangörens kontroll och ansvarsområde.

Avgörande 2005-03-31; 2004-5653

I och hans familj hade bokat en två veckors paketresa. Efter några dagar vid resmålet blev familjen sjuk. Familjen hade klagat till guiden på hotellet efter två dagar på resmålet eftersom hotellet inte levde upp till de krav som kan ställas avseende service, hygien och säkerhet. Hela familjen vistades på sjukhus under ett dygn och en familjemedlem under två dygn. Familjen fick byta till ett annat hotell efter en och en halv vecka. I hade för sig och sin familj yrkat att få ersättning med totalt 52 994 kr varav 18 494 kr avsåg kostnaden för resan, 17 500 kr 14 dagars utebliven lön, 10 000 kr ersättning för sveda och värk, 4 000 kr kostnader för inköp av mat, vatten telefon m.m. samt 3 000 kr för inköp av medicin. Familjen hade av yrkat belopp erhållit 4 574 kr i kompensation vilket motsvarade 25 % av resans pris.

Researrangören bestred yrkandena eftersom en kompensation hade utgått motsvarande 25 % av resans pris. Ett hotell i närheten hade släppt ut sitt orenade kloakvatten i en å som rinner i närheten av researrangörens hotell. Efter kontroll kunde flera sorteras hälsofarliga parasiter och bakterier konstateras vid en begränsad del av stranden nära researrangörens hotell. Statliga hälsokontrollanter var på plats i området inom några timmar efter det att situationen blivit känd. De kunde lokalisera smittkällan till det hotell som släppt ut sitt kloakvatten. Det hotellet tillhörde en annan researrangör. Researrangören gjorde även egna kontroller på sitt hotell men utan att några brister kunde konstateras. Att ett annat hotell inte tar ansvar för sitt kloakvatten är något som inte går att förutse, hindra eller skydda sig mot.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Nämnden konstaterar inledningsvis att arrangören av en paketresa enligt 9 § paketreselagen har ett helhetsansvar för arrangemanget. Nämnden anser även att arrangören vid en reklamation bör göra en individuell prövning.

Enligt 16 § Paketreselagen (1992:1672) framgår att resenärer vid fel i de avtalade tjänsterna har rätt till prisavdrag och skadestånd, om felet inte beror på resenären. Nämnden vill i detta sammanhang framhålla att prisavdrag, i motsats till skadestånd, utgår "strikt", dvs. oavsett om det beror på arrangören eller inte att prestationen har blivit felaktig.

Enligt 16 § Paketreselagen (1992:1672) kan även resenären ha rätt till skadestånd, om arrangören inte visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar endast om också den som han har anlitat skulle vara fri från ansvar vid motsvarande bedömning, s.k. kontrollansvar.

I ärendet har I och hans familj yrkat att få både prisavdrag och skadestånd på grund av brister på hotellet i form av dålig service, hygien och säkerhet.

Prisavdrag: Det är ostridigt att prisavdrag skall utgå på grund av att familjens semester inte blev vad den skulle. Parterna är emellertid oeniga om kompensationens storlek. Eftersom alla i familjen blev sjuka och fick vårdas på sjukhus under sin semesterresa och med hänsyn till de övriga brister som familjen har påtalat bör familjen få ett prisavdrag som är högre än vad researrangören hittills betalat ut. Enligt nämnden bör prisavdraget uppgå till totalt 9 500 kr. Researrangören bör därför genast betala ytterligare 4 926 kr till familjen. I prisavdraget är inräknat de extra kostnader som familjen haft för mat, vatten och telefon.

Skadestånd: Nämnden anser att researrangören, med ingiven utredning, har visat att den uppkomna situationen var utanför företagets kontroll och att företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med situationen när avtalet ingicks och vars följder företaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Med hänsyn härtill har I och hans familj inte rätt till skadestånd. Familjens yrkanden om ersättning för förlorad arbetsinkomst, sveda och värk, medicinkostnader, rädsla och oro efter resan kan därför inte bifallas.