ARN 2004-6002

Condictio in debiti. Avtal avseende hyra av videobandspelare har fortsatt att löpa utan uppehåll i drygt 16 år.

Condictio in debiti. Avtal avseende hyra av videobandspelare har fortsatt att löpa utan uppehåll i drygt 16 år. Avgörande 2005-04-08; 2004-6002

I maj 1986 tecknade T avtal om hyra av videobandspelare med bolaget S. Av en slump upptäckte en vän till honom att han kontinuerligt har betalat hyra för videon i drygt 16 år. Videon finns inte kvar, troligen har den förkommit i samband med flyttning. T har av misstag inte själv sagt upp avtalet. T yrkade att bolaget skulle återbetala 24 788 kr till honom.

Bolaget S bestred yrkandet bl.a. på den grunden att det är upp till hyrestagaren att meddela uppsägning av hyreskontrakt.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Av utredningen i ärendet framgår att det aktuella hyresavtalet tecknades i maj 1986 och att avtalet fortsatt att löpa utan uppehåll i drygt 16 år därefter. Av de uppgifter som bolaget har lämnat framgår att den ursprungliga hyrestiden sannolikt löpte på fyra år och att avtalet därefter kunde lösas eller fortsätta att löpa. Vidare framgår att bolaget inte har kvar det aktuella hyresavtalet, eftersom man inte sparar sådana avtal under längre tid än tio år. T har anfört att han av misstag har fortsatt att betala hyresavgifter under lång tid efter hyrestidens utgång. Bolaget S har invänt att det är hyrestagarens ansvar att meddela uppsägning av hyresavtal.

Några särskilda lagregler om återkrav av betalning som skett av misstag, s.k. condictio indebiti, finns inte. Däremot har vissa principer utbildats genom rättspraxis. Som huvudregel gäller att då en betalning görs av misstag, t.ex. till fel person eller med för högt belopp, mottagaren är skyldig att återbetala det felaktigt betalade beloppet. Men det finns undantag från denna huvudregel, som medför att betalningsmottagaren kan ha rätt att behålla pengarna. En grundläggande förutsättning är dock att betalningsmottagaren har varit i god tro när pengarna togs emot, men också andra omständigheter kan tillmätas betydelse.

Mot bakgrund av det som har sagts finner nämnden att bolaget i vart fall bort inse att T av misstag fortsatt att betala hyresavgiften under så lång tid efter den avtalade hyrestidens utgång som det är fråga om här. Bolaget S är därför skyldigt att betala tillbaka vad T har betalat i hyresavgift fr.o.m. maj 1996, när det alltså hade gått tio år sedan hyresavtalet ingicks och bolaget genom att inte bevara hyresavtalet uppenbarligen också ansett att hyresförhållandet var avslutat. Bolaget bör erlägga ränta på det återbetalda beloppet enligt 2 och 5 §§räntelagen (1975:635).