ARN 2004-6528

Säljaren har inte gjort sannolikt att mobiltelefonen under garantitiden skadats till följd av felaktig hantering från köparens sida. Säljaren har efter tre månader skrotat telefonen utan att anmana köparen att hämta telefonen eller upplysa honom om att den kunde komma att skrotas.

Säljaren har inte gjort sannolikt att mobiltelefonen under garantitiden skadats till följd av felaktig hantering från köparens sida. Säljaren har efter tre månader skrotat telefonen utan att anmana köparen att hämta telefonen eller upplysa honom om att den kunde komma att skrotas. Avgörande 2005-05-23; 2004-6528

S.E. köpte en mobiltelefon hos T.S. Knappt ett år efter köpet lämnade han in telefonen i butiken p.g.a. att den var ”helt död” och begärde omleverans. Han fick besked från butiken att mobiltelefonen var fuktskadad. Säljaren har påstått att man sökt honom per telefon, vilket inte stämmer.

Säljaren bestred yrkandet och anförde bl.a. att felet inte omfattades av garantiåtagandet då mobiltelefonen var vätskeskadad. Företaget har haft rätt att skrota mobiltelefonen då S.E. inte varit anträffbar och därmed inte hämtat den inom tre månader.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Enligt 21 § konsumentköplagen (1990:932) svarar säljaren för fel i varan under garantitiden. Säljaren är dock inte ansvarig för fel som uppträder under garantitiden om säljaren kan göra sannolikt att felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller liknande förhållande på köparens sida.

Det är ostridigt att mobiltelefonen omfattas av garanti och att S.E. påtalade felet under garantitiden. T.S. har bestritt ansvar och hävdat att mobiltelefonen varit utsatt för fukt.

T.S. har inte lagt fram någon närmare utredning, t.ex. verkstadsutlåtande eller motsvarande, kring den aktuella skadan utan endast avvisat reklamationen genom ett påstående om att mobiltelefonen är vätskeskadad på kretskortet och bottenkontakten. Företaget kan mot denna bakgrund inte anses ha gjort sannolikt att mobiltelefonen har skadats till följd av felaktig hantering från S.E:s sida. Mobiltelefonen får därför anses vara felaktig i köprättslig mening.

Av utredningen i ärendet framgår att den aktuella mobiltelefonen har skrotats. T.S. har gjort gällande att bolaget haft rätt att skrota mobiltelefonen eftersom S.E. inte varit anträffbar och därmed inte hämtat den inom tre månader.

Av lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats framgår att en näringsidkare under vissa förutsättningar får sälja eller kasta en inlämnad sak. En sådan förutsättning är att den som har beställt arbetet har anmanats att hämta saken och upplysts om att saken annars kan komma att säljas eller kastas efter en viss tid, minst tre månader från anmaningen.

Nämnden kan konstatera att företaget inte har följt lagens regler i detta fall, bl.a. genom att skrota mobiltelefonen utan att dessförinnan ha anmanat S.E. på föreskrivet sätt. Med hänsyn härtill och mot bakgrund av vad som ovan anförts skall S.E:s yrkande om omleverans utan kostnad för honom bifallas.