Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1985-12-05
Ändring införd
SFS 1985:982 i lydelse enligt SFS 2010:1237
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  En näringsidkare som i sin yrkesmässiga verksamhet har tagit emot en annans sak för att utföra arbete på saken eller för att förvara den får sälja saken enligt denna lag. Detsamma gäller beträffande en sak som näringsidkaren har tillverkat åt någon som till väsentlig del har tillhandahållit materialet till saken.

[S2]Vad som sägs om arbete i denna lag skall även gälla en förberedande undersökning som näringsidkaren utför för att utreda omfattningen av eller kostnaden för ett arbete på en sak.

[S3]Denna lag gäller inte, om sakens ägare är försatt i konkurs.

2 §  Bestämmelserna i denna lag får inte frångås till nackdel för en konsument som har beställt arbetet eller förvaringen huvudsakligen för enskilt ändamål.

Förutsättningar för rätten att sälja saken

3 §  En sak som inte har hämtats får säljas under förutsättning att

  1. uppdraget har slutförts eller avtalet har upphört att gälla,
  2. den som har beställt arbetet eller förvaringen (beställaren) därefter har anmanats att hämta saken och i anmaningen har upplysts om att saken annars kan komma att säljas efter viss tid, minst tre månader från anmaningen, samt
  3. den tid som har angetts i anmaningen har löpt ut.

[S2]Om näringsidkaren har en fordran på beställaren för sitt arbete på saken eller för förvaringen av den, skall det av anmaningen framgå vilket belopp som skall betalas.

4 §  Saken får säljas utan att beställaren har anmanats att hämta den, om

  1. ett år har förflutit efter det att uppdraget har slutförts eller avtalet har upphört att gälla, samt
  2. sakens försäljningsvärde uppenbarligen understiger en hundradel av prisbasbeloppet enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1237).

5 §  Om en fråga som rör avtalet om arbetet eller förvaringen prövas av domstol eller av skiljemän, får saken inte i något fall säljas förrän en skälig tid har förflutit efter det att tvisten har slutligt avgjorts. Om en sådan fråga prövas av allmänna reklamationsnämnden, får saken inte i något fall säljas förrän en skälig tid har förflutit efter nämndens beslut i frågan.

6 §  Om näringsidkaren känner till eller har anledning att anta att annan än beställaren är ägare till saken, får försäljning äga rum endast om ägaren i god tid före försäljningen har underrättats om att saken kan komma att säljas och efter vilken tid detta kan ske.

Sättet för försäljningen m. m.

7 §  Försäljningen skall göras med omsorg och med beaktande av beställarens intressen. Den får ske under hand eller på offentlig auktion.

[S2]Om näringsidkaren avser att sälja saken på offentlig auktion, skall beställaren i god tid dessförinnan underrättas om tid och plats för auktionen, såvida inte försäljningen sker med stöd av 4 §.

[S3]Vad som sägs i första och andra styckena om beställaren gäller även ägaren i fall som avses i 6 §.

8 §  Om förutsättningarna för försäljning är uppfyllda men saken uppenbarligen saknar försäljningsvärde, får den bortskaffas i stället för att säljas.

Redovisning till beställaren m. m.

9 §  Har näringsidkaren en förfallen fordran på beställaren för arbetet eller förvaringen, får han täcka sin fordran med vad som inflyter från försäljningen. Om saken enligt denna lag har sålts eller bortskaffats utan att beställaren har anmanats att hämta den, upphör näringsidkarens fordran på beställaren till den del hans fordran inte täcks genom försäljning av saken.

10 §  Om försäljningspriset efter avdrag för försäljningskostnaderna överstiger näringsidkarens fordran, skall näringsidkaren utan dröjsmål betala ut överskottet till beställaren.

[S2]Första stycket gäller inte, om beloppet betalas till någon annan som har bättre rätt till det eller om beloppet sätts ned enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet.

[S3]Första stycket gäller inte heller, om beloppet understiger femtio kronor eller om näringsidkaren enligt denna lag har sålt saken utan att beställaren har anmanats att hämta den och näringsidkaren inte vet var beställaren kan anträffas. I dessa fall tillfaller överskottet näringsidkaren.

Övriga bestämmelser

11 §  Näringsidkarens skyldighet att anmana eller underrätta beställaren enligt 3 respektive 7 § skall anses fullgjord genom att anmaningen eller underrättelsen har sänts i rekommenderat brev under den adress som beställaren har uppgett eller som är känd för näringsidkaren.

12 §  Om näringsidkaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bestämmelserna i denna lag, skall han ersätta skada som till följd av detta drabbar beställaren eller sakens ägare.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. Den gäller dock inte i fall då näringsidkaren före ikraftträdandet har tagit emot en annans sak för att utföra arbete på saken eller för att förvara den eller har tagit emot material för att tillverka en sak av det.
Genom lagen upphävs lagen (1950:104) om rätt för hantverkare att sälja gods som ej avhämtats. Den gamla lagen gäller dock fortfarande i fall då en hantverkare före den 1 juli 1986 har tagit emot en annans sak för att utföra arbete på den.
Förarbeten
Prop. 1984/85:210
Ikraftträder
1986-07-01

Lag (2010:1237) om ändring i lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-01-01