ARN 2005-2744

En resenär har ansetts berättigad till skadestånd när arrangören har ställt in avtalad paketresa före avresa (jämför 14 § paketreselagen).

En resenär har ansetts berättigad till skadestånd när arrangören har ställt in avtalad paketresa före avresa (jämför 14 § paketreselagen ). Avgörande 2006-01-20; 2005-2744

Arrangören ställde in den avtalade paketresan med hänvisning till att det var för få anmälda deltagare. Resenären C yrkade, för sig och en medresenär, skadestånd med totalt 5 246 kr, varav 1 540 kr för inte utnyttjad ej ombokningsbar anslutningsresa och 3 706 kr för likvärdig resa med annan arrangör. Som grund för yrkandet åberopade C att det vare sig av katalogtext eller bokningsbekräftelse framgått att det krävdes något minimiantal resenärer för att resan skulle genomföras.

Arrangören bestred yrkandet. Till stöd för sin inställning åberopade arrangören att resenärerna, i enlighet med resevillkoren, hade underrättats om den inställda resan mer än två veckor innan avtalad avresetidpunkt. Orsaken till att arrangören inte hade angett något minimiantal i avtalsvillkoren är den stora variationen i antalet deltagare för olika resor.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Det framgår av utredningen att arrangören ställde in den av resenärerna beställda paketresan med hänvisning till att det var för få anmälda deltagare. I avtalsvillkoren har dock inte angivits något minsta antal deltagare för att resan skulle genomföras. Bolaget har inte kunnat erbjuda resenärerna en paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet än den inställda. Vid sådant förhållande har resenärerna rätt till skadestånd från arrangören. Denna rätt omfattar både ersättning för inte ombokningsbar anslutningsresa och merkostnaden för den likvärdiga resa resenärerna åkte på med annan arrangör. Arrangören har inte bestritt att priset för anslutningsresan och merkostnaden för den likvärdiga resan har uppgått till yrkade belopp.

Sammanfattningsvis skall alltså resenären C:s yrkande bifallas.