ARN 2005-4352

Vid köp av en hund har parterna avtalat om att köparen skulle teckna en liv- och veterinärvårdsförsäkring, vilket köparen emellertid försummade. Denna underlåtenhet har inte ansetts inverka på köparens möjlighet att häva köpet p.g.a. fel och inte heller på säljarens skyldighet att då betala tillbaka köpesumman.

Vid köp av en hund har parterna avtalat om att köparen skulle teckna en liv- och veterinärvårdsförsäkring, vilket köparen emellertid försummade. Denna underlåtenhet har inte ansetts inverka på köparens möjlighet att häva köpet p.g.a. fel och inte heller på säljarens skyldighet att då betala tillbaka köpesumman. Avgörande 2005-12-22; 2005-4352

P köpte i april 2004 en hund för 8 000 kr. Hunden avled efter ett hastigt insjuknande senare samma år. Obduktionen visade att ett medfött hjärtfel orsakat hundens död. P begärde att få tillbaka pengarna för hunden. Uppfödaren nekade detta med hänvisning till att P inte följt kravet i köpeavtalet att teckna en livförsäkring för hunden.

P yrkade hävning av köpet och att få tillbaka köpesumman. Han vidgick att han möjligen inte läst avtalet tillräckligt ingående och därför missat kravet på att teckna livförsäkring. P ställde sig dock frågande till att man skulle kunna avtala bort konsumentköplagen på detta vis.

Uppfödaren, tillika säljaren, motsatte sig yrkandet eftersom köparen gjort sig skyldig till kontraktsbrott genom att inte teckna livförsäkring för hunden.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Enligt 16 § tredje stycket konsumentköplagen (1990:932) skall en vara anses felaktig om den i något avseende avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta. Huruvida varan har ett fel skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren ansvarar för fel som fanns i varan vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare. Det är dock köparen som har att visa att varan avviker från avtalet eller från vad köparen har haft anledning att med fog kunnat förutsätta. Av 29 § samma lag framgår att köparen får häva köpet, om felet är av väsentlig betydelse för honom.

I ärendet är ostridigt att hunden haft ett ursprungligt dolt fel i form av ett medfött hjärtfel. Hunden har således varit behäftad med ett köprättsligt fel och felet har varit av väsentlig betydelse för P. P har därför rätt att häva köpet.

I köpekontraktet har emellertid intagits en såsom särskild överenskommelse om ömsesidigt försäkringsskydd m.m. betecknad klausul med följande lydelse.

Uppfödare har tecknat valpkullsförsäkring eller motsvarande försäkring med giltighetstid om minst två år från den dag då hunden levereras. Försäkringsbelopp motsvarande köpesumman. För hunden skall tecknas liv- och veterinärvårdsförsäkring. Försäkringsbelopp ej lägre än köpesumman. Köparen förbinder sig att betala premien och att vidmakthålla försäkringen i minst två år från den dag hunden hämtades.

Klausulen är placerad på köpeavtalets framsida, i nära anslutning till parternas underskrifter. Vid klausulen finns två rutor för ja respektive nej, ja-rutan är ikryssad. Det finns också en hänvisning till baksidan av avtalet, där överenskommelsen utvecklas med följande tilläggstext.

Säljarens ansvar för fel hos hunden är, då det gäller köparens krav på prisnedsättning och skadestånd, på så sätt begränsat att kompensation inte skall utgå för den del av försäkringsersättningen som kan betalas ut enligt angivna försäkringar. Säljarens skyldighet

att betala skadestånd på grund av fel som omfattas av nämnt försäkringsskydd, skall vara begränsat till självrisken på veterinärvårdsförsäkringen. Säljarens skadeståndsansvar på grund av fel kan inte överstiga köpesumma, såvida inte svikligt förfarande hos säljaren kan påvisas eller det är fråga om sådan följdskada som avses i 5 kap. 7 § 2 punkten skadeståndslagen .

Säljaren har tecknat en trygghetsförsäkring (”dolda fel försäkring”) för den aktuella hunden. Förutsättningen för att den skall träda i kraft är emellertid att hunden har en giltig liv- och veterinärförsäkring. Köparen har inte tecknat en sådan försäkring och säljaren har hävdat att det är fråga om avtalsbrott. Säljaren har vidare gjort gällande att en försäkring skulle ha inneburit att köparen fått ersättning av försäkringsbolaget och att det avtalsbrott som köparen gjort genom att inte teckna försäkringen medför att denne inte kan kräva ersättning av säljaren.

Nämnden konstaterar först att det i 3 § konsumentköplagen anges, att avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för köparen är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen.

Av konsumentköplagens bestämmelser följer att säljaren vid hävning skall återbetala köpeskillingen. Någon inskränkning i denna skyldighet finns inte. Däremot kan enligt 32 § konsumentköplagen storleken av prisavdrag eller skadestånd komma att påverkas av möjligheten till försäkringsskydd.

Köpeavtalets klausul om tecknande av försäkring och de i avtalet angivna följderna av att försäkring inte tecknas är enligt den förklarande texten på avtalets baksida endast hänförlig till när det är fråga om skadestånd eller prisavdrag. Sådana villkor är inte direkt stridande mot konsumentköplagen, det kan dock noteras att det i varje enskilt fall skulle bli nödvändigt att göra en bedömning av skäligheten i en nedsättning av skadestånd eller prisavdrag. Klausulen innehåller emellertid inte något som begränsar rätten till återfående av köpeskillingen i en hävningssituation och en sådan begränsning skulle också ha stått i strid med de tvingande bestämmelserna i konsumentköplagen.

Nämnden finner således att P:s rätt att vid hävningen av köpet återfå köpeskillingen inte påverkas av försummelsen att teckna försäkring. Säljaren rekommenderas därför att låta P häva köpet och till henne genast betala 8 000 kr.