ARN 2005-7878

Frågan om ett postbefordringsföretags skadeståndsansvar för brevförsändelse som gått förlorad efter att den lämnats ut till adressaten har bedömts enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer och inte enligt särskilda ansvarsbegränsande föreskrifter i postlagen och i företagets villkor för tjänsten.

Frågan om ett postbefordringsföretags skadeståndsansvar för brevförsändelse som gått förlorad efter att den lämnats ut till adressaten har bedömts enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer och inte enligt särskilda ansvarsbegränsande föreskrifter i postlagen och i företagets villkor för tjänsten. Avgörande 2006-12-20; 2005-7878

L skickade en brevförsändelse med transportören P. Försändelsen lämnades utanför en lägenhetsdörr i ett allmänt tillgängligt trapphus. Försändelsen försvann därefter. L yrkade ersättning för innehållet i brevförsändelsen.

Transportören P motsatte sig yrkandet och åberopade friskrivningsgrunder i postlagen och i företagets köp- och leveransvillkor.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Nämnden konstaterar att det är ostridigt att brevbäraren lämnat den aktuella försändelsen utanför lägenhetsdörren i ett flerfamiljshus eftersom den inte gick ned i brevinkastet.

Av transportören P:s köp- och leveransvillkor 12.4 framgår att med ”förlorad försändelse” avses bl.a. en försändelse som inte har lämnats ut till adressaten. Nämnden finner inte att den friskrivningsgrund som P åberopar under hänvisning till 6 § Postlagen och transportörens allmänna villkor är tillämplig eftersom den aktuella försändelsen har lämnats ut till adressaten genom att den ställdes utanför lägenhetsdörren. Situationen skall i stället bedömas utifrån allmänna skadeståndsrättsliga principer.

Av transportören P:s köp- och leveransvillkor 5.2 framgår att, om det finns hinder mot postutdelning, transportören får besluta att postutdelning skall ställas in och adressaten ges möjlighet att hämta sin post på ett postkontor. Enligt nämndens mening borde brevbäraren, om försändelsen inte gick ned i brevinkastet, ha tagit tillbaka denna och aviserat mottagaren om att försändelsen kunde hämtas ut på annat ställe. Genom att lämna försändelsen på det sätt som skett får transportören P anses ha förfarit vårdslöst. Transportören P bör därför vara skyldig att utge skadestånd till L för de förlorade kläderna. Det yrkade beloppet, som transportören inte har framfört någon invändning mot, får anses skäligt. L:s yrkande skall därför bifallas.