ARN 2006-1349

Ett avtalsvillkor i en fraktsedel som skrivits på engelska och med mycket liten stil har ansetts oskäligt i konsumentförhållande och har lämnats utan avseende enligt 36 § avtalslagen.

Ett avtalsvillkor i en fraktsedel som skrivits på engelska och med mycket liten stil har ansetts oskäligt i konsumentförhållande och har lämnats utan avseende enligt 36 § avtalslagen . Avgörande 2006-12-20; 2006-1349

C anlitade ett transportföretag för att göra en expressändning till utlandet. Försändelsen skulle nå mottagaren nästa dag. Dagen efter var mottagaren i kontakt med bolagets kontor på ankomstorten och fick veta att försändelsen skulle levereras senare samma dag. Kort därefter fick mottagaren beskedet att leverans kunde ske först tre dagar senare och blev därför tvungen att köra fyra mil enkel väg för att hämta försändelsen. C yrkade ersättning med ett belopp motsvarande fraktkostnaden.

Företaget motsatte sig yrkandet eftersom C inte följt fraktvillkoren och fyllt i fraktsedeln tillräckligt tydligt vilket gjort det svårt att leverera paketet i tid.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Av utredningen framgår att bolaget åtagit sig att leverera en försändelse till Malaga som skulle vara framme den 30 december 2005 och att mottagaren inte fick försändelsen denna dag. För att undgå skadeståndskyldighet har bolaget hänvisat till fraktsedel och avtalsvillkor av vilka det framgår att fraktsedeln skall fyllas i tydligt och att det är kunden som ansvarar för att uppgifterna som är ifyllda i fraktsedeln är rätt och att fraktsedeln är komplett ifylld. Bolaget har uppgett att fraktsedelns sista kopia inte gick att läsa och att det var därför som leverans inte kunde ske i tid.

Enligt 36 § avtalslagen kan ett villkor jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Vid denna prövning skall särskild hänsyn tas till behovet av skydd för den som i egenskap av konsument eller eljest intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.

Nämnden konstaterar att avtalsvillkoren, förutom att de tryckts med en mycket liten stil, är avfattade på engelska. Nämnden anser att villkoret, mot bakgrund av ovanstående och att det har åberopats mot en konsument, skall lämnas utan avseende. C har därför rätt till en skälig kompensation om 300 kr för omkostnader.