ARN 2006-3861

En transportörs villkor om ansvarsbegränsning vid förlust av föremål som tagits emot för transport har jämkats med stöd av 36 § avtalslagen då konsumenten inte upplysts om begränsningen. Företaget har ansetts skyldigt att ersätta skadan fullt ut.

En transportörs villkor om ansvarsbegränsning vid förlust av föremål som tagits emot för transport har jämkats med stöd av 36 § avtalslagen då konsumenten inte upplysts om begränsningen. Företaget har ansetts skyldigt att ersätta skadan fullt ut. Avgörande 2007-03-22; 2006-3861

W skulle skicka en nyinköpt kamera värd 3 200 kr. När hon lämnade försändelsen till transportörens entreprenör bad hon att få skicka försändelsen rekommenderat och upplyste kassörskan om att värdet på försändelsen var drygt 3 000 kr. W betalade och fick ett kvitto. Försändelsen försvann. W fick ersättning med 500 kr i enlighet med produktvillkoren för REK500. W yrkade ersättning för resterande belopp upp till 3 570 kr, innefattande kostnad för kamera, rekommenderat brev och omkostnader.

Transportören motsatte sig yrkandet eftersom dess personal inte har någon skyldighet att efterfråga innehållet i försändelser utan det ansvaret vilar på avsändaren.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Av ärendet framgår att W har velat skicka en kamera värd drygt 3 000 kr med rekommenderat brev. Hon upplyste enligt egen uppgift kassörskan som tog emot paketet om att värdet på försändelsen var drygt 3 000 kr. Av kvittot framgår endast att försändelsen skulle skickas rekommenderat.

Transportören har invänt att dess personal inte är skyldig att efterfråga innehållet i varje försändelse som skall skickas.

Enligt nämndens bedömning har W gjort övervägande sannolikt att hon i samband med att hon lämnade försändelsen för vidare postbefordran redogjorde för värdet av innehållet i försändelsen. Transportörens ombud borde då ha upplyst henne om innebörden av den tjänst som hon debiterades för. Det aktuella villkoret som begränsar transportörens ersättningsansvar till 500 kr skall enligt nämndens bedömning därför jämkas med stöd av 36 § avtalslagen. W är enligt nämndens bedömning berättigad till ersättning för den försvunna kameran. Hon har yrkat ersättning med 3 570 kr. Transportören har lämnat ersättning med 500 kr. Hon har alltså rätt till ytterligare ersättning med 3 070 kr.