ARN 2006-3945

En paketresa har ställts in p.g.a. omständigheter som arrangören inte kunnat råda över. Resenären har likväl ansetts ha rätt till en ersättningsresa utan extra kostnad, men inte till skadestånd. Då ersättningsresan har varit sämre än den ursprungliga resan, har resenären medgetts ett prisavdrag.

En paketresa har ställts in p.g.a. omständigheter som arrangören inte kunnat råda över. Resenären har likväl ansetts ha rätt till en ersättningsresa utan extra kostnad, men inte till skadestånd. Då ersättningsresan har varit sämre än den ursprungliga resan, har resenären medgetts ett prisavdrag. Avgörande 2007-01-15; 2006-3945

Den avtalade paketresan ställdes in av arrangören på grund av oroligheter på resmålet med anledning av publicering av de s.k. Mohammed-teckningarna. Resenärerna fick betala extra till arrangören för att få en ersättningsresa. Resenärerna yrkade hos nämnden bland annat återbetalning av prisskillnaden och ersättning för att ersättningsresan var sämre än den ursprungligen avtalade resan.

Arrangören motsatte sig yrkandet.

Nämnden gjorde följande överväganden.

I ärendet är ostridigt att den ursprungliga paketresan ställts in av arrangören på grund av politiska förhållanden.

Nämnden finner i ärendet utrett att resenärerna, jämlikt 13 § paketreselagen, har erbjudits och erhållit en ersättningsresa av arrangören. Det framgår dock även att resenärerna fått betala ytterligare 2 562 kr för att erhålla ersättningsresan samt att de, till skillnad från vad som gällt för den ursprungliga resan, inte har kunnat erbjudas s.k. all inclusive på den nya resan.

Resenärerna har bl.a. yrkat skadestånd för de avbokningskostnader de drabbats av när den ursprungliga resan ställts in. Enligt 14 § 2 st 2 p paketreselagen har resenären, i det fall arrangören ställer in resan, inte rätt till skadestånd om arrangören visar att resan inte kunde genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Nämnden finner i ärendet visat att omständigheterna varit sådana att arrangören inte är skadeståndsskyldig. Någon ersättning kan därför inte utgå för nämnda avbokningskostnader.

Det bör observeras att resenärernas rätt till ersättningsresa enligt 13 § inte påverkas av det förhållandet att rätt till skadestånd inte föreligger.

Nämnden konstaterar vidare att resenärerna, enligt 13 §, har rätt till en ersättningsresa som är likvärdig eller av högre kvalitet. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa, har han eller hon rätt till ersättning för prisskillnaden.

Resenärerna skall således inte behöva betala extra för att erhålla en ersättningsresa. I det fall den nya resan är sämre än den ursprungliga skall de även vara berättigade till ersättning för försämringen.

Vid bedömningen av om en ersättningsresa är likvärdig, bättre eller sämre kan man normalt utgå från de katalogpriser som gäller. Enligt prop. 1992/93:95 s 85 måste man dock ibland beakta subjektiva faktorer. Ett exempel på detta är att det planerade resmålet har haft något särskilt att erbjuda resenärerna.

Av handlingarna i ärendet framgår att resenärerna inte har erhållit all inclusive på ersättningsresan, något de uppenbarligen satt värde på. Nämnden finner på grund av detta att ersättningsresan får anses ha varit sämre än den ursprungliga resan. Resenärerna är därför, förutom återbetalning av mellanskillnaden om totalt 2 562 kr, även berättigade till återbetalning av skäliga 4 620 kr för att ersättningsresan varit sämre.

När det slutligen gäller av resenärerna åberopade fel på det nya resmålet finner nämnden i huvudsak inte visat att resenärerna inom skälig tid underrättat arrangören om dessa. I de fall klagomål framförts på resmålet finner nämnden inte visat att bristerna varit av sådan art och omfattning att de berättigar till ersättning.

Arrangören skall därför sammantaget rekommenderas att betala totalt 7 182 kr till resenärerna.