ARN 2006-5572

Genom att sända meddelande om ändrad flygtid till den e-postadress som resenärerna uppgett har ett flygbolag ansetts gjort vad som ålegat det för att informera resenärerna. Dessa har därför inte ansetts ha rätt till skadestånd. (jämför nämndens avgörande i ärende 2002-2507)

Genom att sända meddelande om ändrad flygtid till den e-postadress som resenärerna uppgett har ett flygbolag ansetts gjort vad som ålegat det för att informera resenärerna. Dessa har därför inte ansetts ha rätt till skadestånd. Avgörande 2007-02-28; 2006-5572 (jämför nämndens avgörande i ärende 2002-2507)

Vid ankomsten till flygplatsen den 8 april informerades resenärerna om att avgången hade tidigarelagts och att flygningen redan hade avgått. Enligt resenärerna hade flygbolaget inte informerat dem om den ändrade avgångstiden. Resenärerna yrkade hos nämnden skadestånd för flygbiljetter, reskostnader och förkortad semester.

Flygbolaget motsatte sig yrkandet. Som grund för bestridandet åberopade flygbolaget att bolaget den 15 mars per e-post hade informerat resenärerna om den ändrade avgångstiden. Meddelandet hade skickats till den e-postadress som resenärerna hade angett vid bokningstillfället.

Nämnden gjorde följande överväganden.

Av utredningen framgår att resenärerna missat flyget från Arlanda sedan avgången tidigarelagts. Tvisten gäller frågan om flygbolaget har brustit i sin information om den tidigarelagda avresan och därmed ådragit sig skadeståndsskyldighet.

I ärendet får anses klarlagt att flygbolaget den 15 februari 2006 har skickat ett epostmeddelande med information om den ändrade avgångstiden till resenärerna till den av resenärerna uppgivna e-postadressen och att resenärerna inte har fått eller tagit del av meddelandet.

Enligt allmänna avtalsrättsliga principer gäller att den som skickar ett meddelande med post anses ha uppfyllt vad som ålegat honom eller henne för att meddelandet skall anses ha kommit mottagaren till handa. Även om meddelandet inte kommer fram till adressaten innebär detta att han eller hon ändå skall anses ha fått del av det. Ett uttryck för denna princip är 40 § avtalslagen (1915:218), där det föreskrivs att ett meddelande skall anses vara avsänt om det har inlämnats för befordran med post eller telegraf eller annars har avsänt på ett ändamålsenligt sätt.

Nämnden har, med hänvisning till den nyss nämnda bestämmelsen i sin praxis funnit att ett flygbolag ansetts ha fullgjort som har ankommit på bolaget för att underrätta resenärerna om ändringarna genom att posta ett meddelande om ändrade restider (jfr nämndens beslut den 22 oktober 2002 i ärende 2002-2507). Den omständigheten att resenären inte har tagit del av meddelandet saknar således betydelse så länge meddelandet har skickats på ett ändamålsenligt sätt. Ett motsvarande synsätt kan enligt nämndens mening anläggas när det gäller meddelande som skickas med e-post (jfr utredningsbetänkandet Elektronisk dokumenthantering [1996:40] avsnitt 8.3.5).

Genom att skicka e-postmeddelandet till resenärerna på den i samband med bokningen uppgivna e-postadressen får flygbolaget anses ha skickat meddelandet på ett ändamålsenligt sätt. Flygbolaget har därmed gjort vad som har ankommit på det för att underrätta resenärerna om ändringen av avresetiden. Resenärerna har därmed inte rätt till skadestånd från bolaget. Skadeståndsyrkandet kan därför inte bifallas.