ARN 2006-6073

Ett avtalsvillkor som begränsat en näringsidkares skadeståndsskyldighet till ett belopp som motsvarat priset för avtalad tjänst har ansetts oskäligt och lämnats utan avseende med stöd av 36 § avtalslagen (1915:218);

Ett avtalsvillkor som begränsat en näringsidkares skadeståndsskyldighet till ett belopp som motsvarat priset för avtalad tjänst har ansetts oskäligt och lämnats utan avseende med stöd av 36 § avtalslagen (1915:218) ; Avgörande 2007-03-22; 2006-6073

I augusti 2005 beställde J hos bolaget S eftersändning av post från sin adress i Linköping till sin mor i Vetlanda. J var själv boende i Hamburg. I maj 2006 fick han ett brev från Kronofogden till sin adress i Hamburg. Vägverket hade skickat en inbetalningsavi för vägtrafik/fordonskatt till Linköping som gått i retur liksom påminnelse och skrivelse från Kronofogdemyndigheten. Den försenade inbetalningen innebar att han fick en registrerad skuld hos Kronofogdemyndigheten. S ersatte honom endast med 350 kr motsvarande priset för tjänsten med hänvisning till att ersättningen var begränsad till storleken av den avgift som kunden betalat för tjänsten.

J yrkade ersättning med 616 kr för de merkostnader som uppstått och begärde att S skulle se till att noteringen om skuld hos Kronofogdemyndigheten raderades eller skriva ett intyg som kunde användas vid kreditupplysningar.

S motsatte sig ersättningsskyldighet utöver den ersättning om 350 kr som redan lämnats. En kund kan inte överlåta ansvaret på en distributör att återkommande fakturor m.m. inte delas ut i rätt tid.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Det är ostridigt att den beställda tjänsten inte fungerat tillfredsställande och att det orsakat kostnader för J. Frågan i ärendet är vilken ersättning till J detta bör föranleda. Enligt de i avtalet gällande villkoren är bolagets ersättningsskyldighet alltid begränsad till storleken av den avgift som kunden betalat för tjänsten, i J:s fall alltså 350 kr. Enligt nämndens bedömning måste ett avtalsvillkor som oavsett hur stor skada kunden lidit på sådant sätt begränsar företagets ansvar för uppkomna skador anses vara oskäligt. Villkoret skall därför lämnas utan avseende med stöd av 36 § avtalslagen (1915:218). J är således berättigad till ersättning för de kostnader som uppkommit i samband med den felaktiga tjänsten. J har yrkat ersättning med 616 kr. Bolaget har lämnat ersättning med 350 kr till J med motiveringen att han inte skall behöva betala fullt pris för en tjänst som inte fungerat tillfredställande. Han har rätt till ytterligare ersättning för de kostnader som uppkommit till följd av den felaktiga tjänsten. Hans yrkande om ersättning med 616 kr skall således bifallas.

Vad gäller J:s yrkande om att nämnden skall rekommendera bolaget att ombesörja att noteringen om skuld hos Kronofogdemyndigheten raderas alt. att företaget skriver ett intyg som kan användas vid kreditupplysningar konstaterar nämnden att den saknar laglig möjlighet att fastslå någon sådan skyldighet för bolaget. Hans yrkanden därom skall därför avslås.