ARN 2006-6357

Fråga vid ersättning ur reseförsäkring om förlorat bagage varit incheckat i villkorens mening. Den s.k. oklarhetsregeln har tillämpats till konsumentens förmån.

Fråga vid ersättning ur reseförsäkring om förlorat bagage varit incheckat i villkorens mening. Den s.k. oklarhetsregeln har tillämpats till konsumentens förmån. Avgörande 2007-02-15; 2006-6357

M deltog i en charterresa med buss till Tyskland och Frankrike. Resan hade arrangerats av S. Vid återkomsten till Malmö bar M sitt bagage till en anslutningsbuss för vidare transport till Karlshamn. När bagaget lastades ur i Karlshamn saknades en av väskorna och har inte därefter återfunnits. M hade bokat anslutningsresan och charterresan vid samma tillfälle. Han hade betalade båda resorna samtidigt med sitt kontokort. M yrkade ersättning för den försvunna väskan med innehåll ur sin reseförsäkring hos A.

A motsatte sig yrkandet under åberopande av att bagaget inte kunde anses incheckat och därför inte omfattades av försäkringen.

Nämnden gjorde följande bedömning.

I ärendet är ostridigt att bagaget försvunnit under bussresan mellan Malmö och Karlshamn. Tvisten gäller om M är berättigad till ersättning för förlusten ur reseförsäkringen.

Nämnden noterar inledningsvis att hela bussresan, inklusive anslutningsresan mellan Malmö och Karlshamn, har betalats med M:s kontokort. Anslutningsresan omfattas således av försäkringen.

Enligt försäkringsvillkoren gäller försäkringen vid förlust av eller skada på privat lösegendom under den tid som bagaget är incheckat och samtidigt i förvar hos det transporterande bolaget. Handbagage och liknande omfattas emellertid inte.

Begreppet ”incheckat” definieras inte i försäkringsvillkoren. Det har inte heller någon allmänt vedertagen innebörd. Nämnden delar mot den bakgrunden M:s uppfattning att villkoren är oklara när det gäller försäkringens omfattning. Enligt allmänna avtalsrättsliga principer skall en sådan oklarhet i första hand drabba den som formulerat villkoren, dvs. i förevarande fall bolaget. Detta följer också av lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Enligt 10 § skall ett villkor vars innebörd är oklar vid en tvist mellan en näringsidkare och en konsument tolkas till konsumentens förmån, förutsatt att det är fråga om ett villkor som inte har varit föremål för individuell förhandling. Försäkringsvillkoren bör därför tolkas på så sätt som M har gjort gällande. Det anförda leder fram till slutsatsen att förlusten av bagaget omfattas av försäkringen. Bolaget bör därför reglera skadan med den utgångspunkten och med tillämpning av villkoren i övrigt.

Nämnden erinrar att detta beslut inte innebär något ställningstagande när det gäller ersättningens storlek. Denna fråga får prövas vid skaderegleringen.