ARN 2007-0514

Innehavaren av ett digital-tv-abonnemang har ansetts vara berättigad att trots bindningstid frånträda abonnemangsavtalet eftersom innehållet i tjänsten förändrats väsentligt.

Innehavaren av ett digital-tv-abonnemang har ansetts vara berättigad att trots bindningstid frånträda abonnemangsavtalet eftersom innehållet i tjänsten förändrats väsentligt. Avgörande 2007-06-05; 2007-0514

B hade ingått ett abonnemangsavtal om digital-TV med operatören V. Avtalet omfattade ett visst programpaket och löpte med viss bindningstid. Under avtalets gång ändrade operatören V innehållet i en kanal som ingick i programpaketet, varvid en stor del av de golfsändningar som tidigare ingått i programpaketet flyttades till en separat kanal. Tillgång till denna kanal kunde beställas till en extra kostnad. B yrkade vid nämnden att tjänsten skulle fullgöras såsom ursprungligen avtalats utan extra kostnad eller att han skulle få häva avtalet.

Operatören motsatte sig yrkandet och hävdade att företaget enligt abonnemangsavtalet hade rätt att göra förändringar av innehållet i en kanal.

Nämnden gjorde följande bedömning.

I de allmänna bestämmelserna för abonnemangsavtal, vilka utgör avtalsinnehåll i avtalet mellan parterna, anges under vilka förutsättningar operatören kan vidta ändring i kanalutbudet. I detta fall har golfsändningar tagits bort från en kanal som ingår i det programpaket som konsumenten tecknat sig för. Det är således inte fråga om ändring i själva kanalutbudet utan om ändring av innehållet i en kanal. Denna situation regleras inte i parternas avtal eller i avtalsvillkoren (de allmänna bestämmelserna för abonnemangsavtal).

Då en uttrycklig reglering av den uppkomna situationen saknas i parternas avtal får ledning i stället hämtas från allmänna avtalsrättsliga principer och rättsgrundsatser. Det kan konstateras att en näringsidkare i och för sig har rätt att själv reglera innehållet i den tjänst han tillhandahåller. Den andra parten bör emellertid ha möjlighet att – utan förpliktelser – avgöra om han vill ingå avtalet utifrån de angivna förutsättningarna eller ej, och även att frånträda avtalet om innehållet i tjänsten förändras väsentligt. Detta resonemang ligger i linje med den s.k. förutsättningsläran som har utvecklats i rättspraxis (jfr t.ex. NJA 1985 s. 178). Av denna följer att ett avtal kan bli ogiltigt, om den ena parten har ingått avtalet utifrån oriktiga förutsättningar eller om förutsättningarna förändras på ett väsentligt sätt efter avtalets ingående (bristande förutsättningar). Trots att en näringsidkare i och för sig aldrig kan gardera sig mot en förändring av förutsättningarna under avtalets gång, kan det i vissa fall således anses skäligt att låta konsumenten frånträda avtalet om förutsättningarna förändrats på ett väsentligt sätt och näringsidkaren borde ha insett betydelsen av detta.

Såvitt framgår av utredningen i ärendet har B vid tecknandet av abonnemangsavtalet inte känt till den kommande förändringen av kanalinnehållet. Nämnden finner ingen anledning att ifrågasätta hans påstående om att han tecknat avtalet med V främst för att få tillgång till golfsändningarna. V borde enligt nämndens uppfattning ha insett att det varit viktigt för B att de sändningar som ingått i programpaketet vid avtalets ingående skulle finnas kvar under avtalets gång. I och med att en väsentlig förändring i den levererade tjänsten skett och då V borde ha insett betydelsen av detta för kunderna, borde bolaget enligt nämndens mening ha gett kunderna möjlighet att välja mellan att antingen fortsätta avtalet under de ändrade förutsättningarna eller att frånträda detsamma. Nämnden finner att det inte är skäligt att – så

som har skett i detta fall – tvinga kunderna att kvarstå i avtal med långa bindningstider trots att innehållet i tjänsten väsentligen förändrats. B bör därmed ha rätt att – om han så önskar –

frånträda avtalet utan bindningstid. Någon grund för bifall till yrkandet om att få tillgång till golfsändningarna utan extra kostnad föreligger inte, eftersom operatören – enligt vad som ovan anförts – i och för sig har rätt att ändra innehållet i den tjänst som tillhandahålls.