ARN 2007-0683

En bank har vid utbetalning av ett lån gjort avdrag med ett belopp som kompensation för den risk för värdeminskning som banken skulle få vidkännas vid en överlåtelse av skuldebrevet. Fråga om banken haft rätt enligt konsumentkreditlagen att ta ut beloppet av låntagaren.

En bank har vid utbetalning av ett lån gjort avdrag med ett belopp som kompensation för den risk för värdeminskning som banken skulle få vidkännas vid en överlåtelse av skuldebrevet. Fråga om banken haft rätt enligt konsumentkreditlagen att ta ut beloppet av låntagaren. Avgörande 2007-06-12; 2007-0683

P tog genom förmedling av B ett lån i banken F som sedermera överlät sin fordran till A. P ställde sin nyinköpta bostadsrätt som säkerhet för lånet. Vid utbetalningen av lånet gjorde banken vissa avdrag från lånesumman för andra skulder som P hade och tog ut olika avgifter av honom. P yrkade dels att det avdragna beloppet skulle återbetalas till honom, dels att de uttagna avgifterna skulle sättas ned. Som grund för yrkandena åberopade han att banken inte haft rätt att göra avdraget och att avgifterna var felaktiga och oskäliga.

A och B motsatte sig yrkandena. Till stöd för sin inställning åberopade de att avdragen och avgifterna hade stöd i låneavtalet.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Efter att ha slagit fast att banken haft rätt att göra avdrag från lånebeloppet för skuld till annan borgenär och att ta ut avgifter för provision, kreditvärdering och uppläggning av lånet, men inte för registrering i lägenhetsförteckningen anförde nämnden följande.

Slutligen har nämnden att ta ställning till det avdrag från lånebeloppet om 8 190 kr som av banken benämnts som pantbrevskurs, s.k. ptb-kurs. Enligt banken härrör avdraget från den omständigheten att värdet på fordringen vid en överlåtelse är lägre än själva lånebeloppet. Denna värdeminskning för banken har tagits ut av P i form av ett avdrag från det egentliga lånebeloppet. Enligt nämndens mening kan en sådan risk för värdeminskning vid en överlåtelse av bankens fordran inte anses som en kostnad som är ersättningsgill enligt konsumentkreditlagen. Även om P informerats om avdraget, är han alltså inte skyldig att betala för värdeminskningen.

Nämnden rekommenderade därför A och B att solidariskt betala tillbaka detta belopp till P tillsammans med avgiften för registrering i lägenhetsförteckningen, totalt 8 690 kr.