ARN 2007-3968

Fråga om en näringsidkare haft rätt att hålla kvar och därefter sälja en gräsklippare som mottagits för reparation till säkerställande av en annan fordran än kostnaden för arbetet på gräsklipparen. Även fråga om skadeståndsskyldighet för näringsidkaren.

Fråga om en näringsidkare haft rätt att hålla kvar och därefter sälja en gräsklippare som mottagits för reparation till säkerställande av en annan fordran än kostnaden för arbetet på gräsklipparen. Även fråga om skadeståndsskyldighet för näringsidkaren. Avgörande 2007-12-06; 2007-3968

K och M lämnade in en gräsklippare tillhörande K till bolaget P för reparation. När gräsklipparen skulle hämtas ut fick de besked om att den inte lämnades ut förrän M betalat de fodringar som P påstod sig ha på hans firma. Efter 3-4 år senare sålde bolaget gräsklipparen.

K och M yrkade ersättning för gräsklipparens värde med 10 500 kr.

P motsatte sig yrkandet och anförde att då M trots uppmaning inte reglerat sina skulder till bolaget eller betalat reparationskostnaden om 1 163 kr, såldes gräsklipparen i april 2007 för 5 000 kr.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Av utredningen har framgått att K och M, i egenskap av privatpersoner, lämnat in en gräsklippare för reparation till bolaget. Konsumenttjänstlagen (1985:716) är således tillämplig. Av 49 § nämnda lag framgår att om tjänsten, som i förevarande fall, avser en sak som har överlämnats till näringsidkaren och betalar inte konsumenten i rätt tid vad näringsidkaren har att fordra på grund av uppdraget, får näringsidkaren hålla kvar saken till dess han har fått betalt. Enligt lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats, har näringsidkaren under vissa förutsättningar också rätt att sälja saken för att få täckning för sin fordran. Ett eventuellt överskott ska därvid utan dröjsmål betalas ut till konsumenten.

Av det ovan anförda följer att en näringsidkare varken har rätt att hålla kvar en sak för betalning av annan fordran än sådan som avser arbetet på saken, eller, som bolaget gjort, vid försäljning av saken för att få täckning för sina fordringar tillgodogöra sig överskottet.

Bolaget har dock haft rätt att kvarhålla gräsklipparen till säkerhet för fordran för själva arbetet, d.v.s. 1 163 kr. För att bolaget ska kunna sälja gräsklipparen krävs dock att de i samma lag uppställda villkoren följs; bl.a. måste beställaren uppmanas att hämta gräsklipparen och samtidigt upplysas om att denna kan komma att säljas efter minst tre månader. Nämnden finner att det inte ens påståtts från bolagets sida att samtliga villkor för en försäljning som ställs i lagen följts. Enligt 12 § samma lag är näringsidkaren i sådant fall skadeståndsskyldig gentemot beställaren. Bolaget ska därför utge skadestånd motsvarande gräsklipparens värde, vilket i brist på närmare utredning inte kan anses överstiga 5 000 kr. Då K och M inte betalat för reparationen ska dock bolagets fordran om 1 163 kr för detta arbete avräknas från beloppet.