ARN 2012-07066

Fråga om ändrade avtalsvillkor i paketresa och om ändringen varit väsentlig för resenären.

Fråga om ändrade avtalsvillkor i paketresa och om ändringen varit väsentlig för resenären. Avgörande 2013-01-18; Änr 2012-07066.

Enligt resekatalogen skulle utresan på den paketresa T bokat till Monastir vara en direktflygning. Två månader före avresa meddelade dock bolaget att det skulle ske en mellanlandning i Göteborg. Eftersom förlängningen av restiden inte var godtagbar avbokade han resan och bad att bokningsavgiften om 1 000 kr skulle återbetalas, vilket bolaget nekade honom.

Bolaget har motsatt sig yrkandet. Av avtalet framgår att flygprogrammet är preliminärt. Det definitiva programmet skulle meddelas resenären så snart som möjligt och senast 14 dagar före avresan. Den extra mellanlandningen medförde en förlängning av flygtiden med 1 timme och 10 minuter. Enligt villkoren måste en tillkommen mellanlandning orsaka en avvikelse i flygprogrammet med minst åtta timmar för att berättiga till återbetalning.

Allmänna reklamationsnämnden gjorde följande bedömning.

Nämnden konstaterar att ärendet gäller en paketresa och att paketreselagens bestämmelser därför är tillämpliga. Bestämmelserna är tvingande och kan inte avtalas bort i konsumentförhållanden.

Enligt 11 § får avtalsvillkor ändras till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske. I 12 § föreskrivs vidare att en resenär får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han har åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet, om avtalsvillkoren ändras enligt 11 § och ändringen är väsentligen till hans nackdel. Frågan så är fallet ska, enligt lagförarbetena, bedömas från den specifike resenärens synpunkt. Det är alltså inte fråga om en abstrakt bedömning av vad som kan anses vara väsentligt. Om ändringen är sådan att det för resenärer i allmänhet framstår som ringa ankommer det dock på resenären att visa att ändringen är väsentlig just för honom eller henne (prop. 1992/93:95 s. 83).

Enligt avtalsvillkoren är flygprogrammet endast preliminärt. Det definitiva programmet ska meddelas resenären så snart som möjligt och senast 14 dagar före avresan.

Som framgår av 11 och 12 §§paketreselagen utesluter inte det förhållandet att flygprogrammet är preliminärt att en resenär har rätt att frånträda avtalet om en ändring är väsentligen till hans nackdel. Villkor om att återbetalning endast utgår om en extra mellanlandning medför en avvikelse i flygprogrammet med minst åtta timmar strider därför mot paketreselagens tvingande bestämmelser och kan således lämnas utan avseende.

I ärendet är utrett att den extra mellanlandningen har förlängt flygtiden med 1 timme och 10 minuter. Enligt T har detta inte varit godtagbart för honom. Nämnden kan dock inte finna att han har visat att omständigheterna varit sådana att ändringen varit väsentligen till hans nackdel. T:s yrkande om återbetalning av bokningsavgiften ska därför avslås.

2012-07066

2013-03-15

015