ARN 2013-03768

Fråga om medresenär ägt rätt att reklamera samt om det förelåg rätt till prisavdrag vid köp av paketresa.

Fråga om medresenär ägt rätt att reklamera samt om det förelåg rätt till prisavdrag vid köp av paketresa. Avgörande 2014-02-21; 2013-03768

ME yrkade prisavdrag med sammanlagt 8 680 kr för sig och sitt ressällskap. ME med resesällskap betalade sammanlagt 4 340 kr per person för en resa inklusive komfortpaket. ME gjorde gällande att det förelåg brister i researrangemanget beträffande information, utflykter och guidning.

Företaget motsatte sig yrkandet. Företaget gjorde i första hand gällande att anmälningen skulle avvisas på grund av bristande reklamation. Det anges i bolagets allmänna villkor att den person som bokar resan och därmed ingår avtal med arrangören är huvudresenär. Medresenärer som önskar göra någon form av ändring måste göra detta via huvudresenären. Den aktuella resan har bokats och betalats av MEs ressällskap KN, som därför varit huvudresenär och företagets kontaktperson. Reklamation skulle därför ha gjorts av KN. Enligt villkoren ska skriftlig reklamation inlämnas till företaget inom två månader efter hemkomsten. Eftersom KN aldrig reklamerat till bolaget har rätten att åberopa fel i resan gått förlorad. Företaget motsatte sig påståendet att det hade förelegat brister i researrangemanget.

Allmänna reklamationsnämnden gjorde följande bedömning

Företaget har anfört att i första hand ska anmälan avvisas, eftersom ME, enligt företagets uppfattning, inte har rätt att reklamera då hon inte är angiven som huvudresenär.

I ärendet är paketreselagen (1992:1672) tillämplig. Av lagens bestämmelser framgår bl.a. att en resenär har rätt att åberopa fel – reklamera – inom skälig tid, se 19 §. Med resenär avses i lagen den som själv eller genom någon annan förvärvar en paketresa, se 3 §. Avtalsvillkor, som i jämförelse med bestämmelserna i lagen är till nackdel för resenären, är utan verkan mot denne, om resenären förvärvat paketresan huvudsakligen för enskilt ändamål från en näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet, se 4 §. ME har således haft rätt att reklamera resan, även om hon har förvärvat den genom en annan person – sitt ressällskap. Nämnden finner därför att ärendet ska prövas i sak.

En arrangör av paketresor ansvarar enligt 9 § paketreselagen gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören, t.ex. av denne anlitat hotell. Enligt 16 § samma lag har

2013-03768

2014-04-09

050

resenären vid fel i de avtalade tjänsterna rätt till prisavdrag och skadestånd. Fel föreligger inte bara när arrangören bryter mot en uttrycklig bestämmelse i avtalet utan även när tjänsterna inte håller den kvalitet som resenären har rätt att förvänta sig. Enligt 5 § andra stycket paketreselagen är uppgifterna i kataloger och broschyrer bindande för arrangören. Ändringar får dock göras innan avtal träffas, om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.

Enligt 16 § tredje stycket konsumentköplagen (1990:932) ska en vara anses felaktig bl.a. om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. Bestämmelserna i den paragrafen ger uttryck för en allmän konsumentköprättslig princip och bör därför kunna användas analogt på andra köp som konsumenter gör och alltså inte bara vid köp av varor. Vid köp av en resa ska alltså fel i researrangemanget anses föreligga om säljaren underlåtit att upplysa köparen om sådant förhållande rörande arrangemanget som säljaren kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet av resan.

ME har till stöd för sin talan bl.a. gett in marknadsföringsmaterial för resan. I detta material anges att det skulle vara en ”Premiumresa”, ”ren lyx”, ”speciellt erbjudande”, ”endast med rabattkod”, m.m.

Nämnden finner att företaget inte har visat att man gjort ett uttryckligt förbehåll om att utlovad lyx inte skulle komma att ingå i resan utan tilläggsbetalningar. Nämnden konstaterar därför att utlovad lyx, m.m. ska ingå i det grundpris som resenärerna har betalat. För de resenärer som inte köper till extra utflyktspaket och liknande ska därför resan fortfarande hålla förväntad lyxkvalitet.

Av utredningen i ärendet framgår att eftersom ME och hennes ressällskap inte hade betalat ytterligare tilläggsavgifter utöver det komfortpaket som kunde tecknas enligt marknadsföringsmaterialet, blev de avsläppta i skogen vid biljettkuren till Phaselis där de fick vänta eller roa sig på egen hand tills övriga resenärer kom tillbaka med bussen efter 90 minuter. Nämnden finner att detta inte kan anses vara vad som i dagligt tal menas med lyx. ME med ressällskap har därför i denna del inte erhållit den kvalitet på resan som hon haft rätt att förvänta sig.

ME har även i andra delar anmärkt på att hon och hennes ressällskap inte fått vad som utlovats, t.ex. var där ingen övernattning i Antalya. Nämnden finner att det i marknadsföringsmaterialet

uttryckligen sägs att det i resan ingår bl.a. en övernattning i fyrstjärnigt hotell i Antalya. Resenärerna har således i denna del inte fått vad de enligt avtalet varit berättigade till.

Nämnden finner det utrett att företaget innan avtalets tecknande inte har upplyst ME och hennes ressällskap om att de skulle bli tvungna att teckna ytterligare s.k. komfortpaket för att få den förväntade kvaliteten på resan, trots att företaget haft kännedom om detta. Nämnden finner sannolikt att denna underlåtenhet kan antas ha inverkat på köpet av resan och att ME och hennes ressällskap därför borde ha blivit upplysta om tilläggskostnaden.

Nämnden finner att ME har bevisat att hon och hennes ressällskap även i övrigt inte har fått en resa med den kvalitet (”ren lyx”) som de haft anledning att förvänta sig. Bristerna i researrangemanget är så väsentliga att ME med sällskap är berättigade till prisavdrag för fel i resan med cirka en fjärdedel av resans pris. Yrkandet ska därför medges på så sätt att företaget rekommenderas att ersätta resenärerna med skäliga 1 000 kr per person.

Skiljaktig mening

Två av nämndens ledamöter var skiljaktiga på så sätt att de ansåg att prisavdraget skäligen borde bestämmas till 500 kr per resenär, dvs. 11 % av resans pris då bristerna i paketresan knappast motsvaras av ett prisavdrag på hela 23 %.