ARN 2013-08889

Fråga om köpare av sk cupresa har varit berättigade till prisavdrag på grund av förändringar i resan.

Fråga om köpare av sk cupresa har varit berättigade till prisavdrag på grund av förändringar i resan. Avgörande 2014-10-17; 2013-08889

AN begärde för sig och sina medresenärer att få återbetalning med 111 820 kr för en resa, cuppaket, de köpt. De fick inget av det som hade utlovats; de fick inte spela cupspel i deras åldersgrupp, de fick inte spela någon finalmatch utan endast träningsmatcher mot lag med äldre deltagare, någon matchlirare utsågs inte och det fanns inget cupdisco eller tränarträff. För att få köpa cuparrangemanget var de hänvisade till reseföretaget. Företaget borde ha informationsplikt till sina kunder när det inte kan leverera vad som kunden köpt. De kontaktade företaget först när de kom hem, de visste inte att de kunde göra det från Spanien pga att det var påsk. Flygbiljetterna anskaffades separat.

Reseföretaget motsatte sig kravet. Företaget hade tagit över bokningen från ett annat företag. Kunderna informerades om att det var första upplagan av cupen och att det kunde medföra få deltagande lag. Det var inte var så många lag inbokade i turneringen. Den informationen bör kunderna ha fått redan i första skedet. Företaget mottog under resans gång inga klagomål från AN eller hennes sällskap. Istället fick man information om att den kontaktperson som företrädde gruppen var tillfreds med arrangemanget. Företaget ansvarar inte för eventuellt inställd cup eller turnering. Det framgår av SRF:s resevillkor. Vid cupresor gäller respektive cuparrangörs resevillkor. Det är praxis för samtliga resebyråer då man inte kontrollerar turneringen och inte heller agerar teknisk arrangör. Vid bokning av träningsläger/cupresa bifogas dessa villkor. I bokningsbekräftelsen som resenärerna fått från företaget framgick klart och tydligt att företaget reserverat sig för eventuella ändringar utanför företagets kontroll. Företaget har redan återbetalat den s.k. lagavgiften.

Allmänna reklamationsnämnden gjorde följande bedömning

Av handlingarna i ärendet framgår att reseföretaget hade tagit över bokningen av ett annat företag och att reseföretaget därmed får anses som part i avtalet med AN m.fl. Det framgår vidare att det i det arrangemang som bolaget sålde till AN m.fl. ingick inkvartering, lagavgift och transferresor. På grund härav är det fråga om en s.k. paketresa som ska bedömas enligt paketreselagens bestämmelser (se 2 § i den lagen). Enligt 4 § paketreselagen är lagens bestämmelser tvingande till kundernas förmån när, som i ärendet, kunderna har förvärvat arrangemanget av en näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet. Av detta följer att avtalsvillkor som strider mot paketreselagens bestämmelser och är till nackdel för kunderna är ogiltiga och kan lämnas utan avseende.

2013-08889

2014-11-24

030

Enligt 9 § paketreselagen ansvarar arrangören mot kunderna för vad dessa har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Detta innebär att kunderna alltid kan kräva ersättning av arrangören vid fel i de tjänster som ingår i arrangemanget.

Nämnden behandlar först företagets invändning om att reklamation inte skett under resans gång. Enligt 19 § paketreselagen får kunderna inte åberopa ett fel i arrangemanget, om de inte inom skälig tid efter det att de märkt felet underrättar arrangören om felet. Kundernas skyldighet att reklamera på det sättet ska tydligt framgå av avtalet. Av handlingarna i ärendet framgår att de avtalsvillkor som gällde för arrangemanget som AN m.fl. köpt av reseföretaget innehåller följande bestämmelser om reklamation: ”Uppstår det problem måste ni i första hand ta upp det på plats. Ev. klagomål/reklamationer måste vara oss tillhanda senast två veckor efter hemkomst. Reklamationer som inkommer senare än 2 veckor efter hemkomst godkänns/behandlas ej.” Eftersom paketreselagen är tvingande bara till kundernas förmån är det inget som hindrar att arrangören i sina villkor ger kunderna bättre rätt än vad reglerna i paketreselagen innehåller. De nu redovisade villkoren om reklamation i de av reseföretaget tillhandahållna villkoren gäller därför i stället för paketreselagens regler.

AN m.fl. har uppgivit att de redan på plats tagit upp bristerna i arrangemanget. Det påståendet styrks av det faktum att ersättningsarrangemang för det uteblivna cupspelet anordnats av de cupansvariga på plats. Det framgår vidare att AN m.fl. genast efter hemkomsten reklamerat hos reseföretaget. Nämnden finner därför att reklamation skett på rätt sätt och i rätt tid i enlighet med de villkor som gällt för arrangemanget.

Av handlingarna i ärendet framgår att AN m.fl. köpt ett arrangemang vars syfte var att de skulle få delta i en cupturnering. Av det marknadsföringsmaterial som låg till grund för arrangemanget framgår att varje ålderskategorigrupp i turneringen skulle bestå av ”fyra lag eller fler”. Där framgår också att varje lag ska spela 4 – 7 matcher i den kategori som laget är anmält till. Det är i ärendet klarlagt att inget av detta blev fallet i den ålderskategori som AN m.fl. anmält sitt lag till. Eftersom det huvudsakliga syftet med resan varit att delta i en cup och spela mot jämnåriga anser nämnden att en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte har tillandahållits av reseföretaget.

Reseföretaget har emellertid invänt att bolaget i sina villkor reserverat sig för ändringar utanför bolagets kontroll. Som redan anförts är dock paketreselagens bestämmelser tvingande till kundernas förmån. Av 11 § paketreselagen framgår att avtalsvillkor får ändras till kundernas nackdel endast om det tydligt framgår av avtalet att det får ske. För att sådana ändringar ska få ske krävs av arrangören att denne före avresan underrättar kunderna om ändringen och ger

kunderna besked om att de har rätt att frånträda avtalet utan kostnad (se 12 § i lagen). I ärendet är klarlagt att någon sådan underrättelse till kunderna inte lämnats av reseföretaget. Nämnden finner därför att den reservation som företaget gjort i sina villkor är utan verkan i ärendet.

Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören enligt 15 § första stycket paketreselagen ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för kunderna. I ärendet är klarlagt att arrangören tillhandahållit ersättningsarrangemang i form av träningsmatcher mot lag i andra ålderskategorier.

Innebär en förändring i paketresan en försämring för kunderna är dessa, om det är skäligt, berättigade till prisavdrag och skadestånd (se 15 § tredje stycket paketreselagen). Enligt förarbetena till paketreselagen (se prop. 1992/93:95 s. 90) får det i de flesta fall anses skäligt att kunderna får ett prisavdrag. Ett undantag kan enligt dessa förarbeten vara om kunderna själva i betydande mån bär skuld till det som inträffat.

Den förändring som skett i paketresan innebär en väsentlig försämring för kunderna. Kunderna har inte till någon del varit skuld till att försämringen inträffat. I ärendet har inte heller framkommit något annat som gör att kunderna inte skulle vara berättigade till ett prisavdrag enligt 15 § tredje stycket paketreselagen. Företaget är därför skyldigt att betala ett prisavdrag till AN m.fl.

Vid bedömningen av hur stort prisavdraget bör vara konstaterar nämnden att det väsentliga syftet med arrangemanget, nämligen att AN lag skulle delta i ett cupspel mot minst tre lag i samma ålderskategori och då få spela minst fyra matcher i den ålderskatagorin inte uppfyllts. På grund härav finner nämnden att AN m.fl. är berättigade till ett betydande prisavdrag. Med beaktande av detta samt vad som trots allt åtnjutits av kunderna finner nämnden att prisavdraget skäligen kan bestämmas till 50 procent av arrangemangets totalpris sedan den redan återbetalda lagavgiften dragits av. Lagavgiften uppgick enligt bokningsbekräftelsen till 1 430 kr. Reseföretaget är därför skyldigt att ersätta resenärerna med 55 195 kr.