ARN 2014-05369

Fråga om rätt till skadestånd när resenär frånträtt ett avtal om paketresa på grund av arrangörens avtalsbrott.

Fråga om rätt till skadestånd när resenär frånträtt ett avtal om paketresa på grund av arrangörens avtalsbrott. Beslut 2015-01-07; 2014-05369

BM begärde skadestånd med 5 000 kr och anförde följande. Hon började i januari 2014 att planera en resa som skulle göras i november 2014. Hon och hennes man skulle bjuda med deras dotter samt hennes två barn och de bestämde sig för ett hotell på Fuerteventura, där de tidigare bott tillsammans med ett av barnbarnen. Den 7 maj 2014 kollade hon priset för resan på internet och upptäckte då att texten ”hotell för vuxna” tillkommit. Hon kontaktade reseföretaget som uppgav att de inte var välkomna till hotellet, trots att hon gjort sin beställning tre månader tidigare. Resan avbokades direkt och hon fick inte någon hjälp med att boka en ny resa eller information om att hon hade rätt till en resa av likvärdig eller högre kvalitet. Hon bokade genom ett annat reseföretag ett hotell som inte är jämförbart. Hon ifrågasatte om reseföretaget har rätt att bryta ett ingånget avtal. Hon har endast erbjudits en ersättning med 1 000 kr i presentkort. Hon krävde skadestånd för den besvikelse det innebar att resan avbokades och för det merarbete som det innebar att hitta ett annat lämpligt hotell. 201 5-01-07 Reseföretaget motsatte sig yrkandet och anförde följande.

Den 30 april 2014 meddelade det aktuella hotellet att det fortsättningsvis endast välkomnar

gäster över 16 år. Detta meddelade företaget i sin tur sina inbokade resenärer. Företaget

uppdaterade också hotellinformationen på sin hemsida. På grund av ett internt, tekniskt misstag blev BM i detta skede aldrig meddelad. Normalt vid alla typer av ändringar är att företaget omdedelbart tar kontakt med sina resenärer och föreslår andra alternativ om så önskas eller krävs. Det var BM själv som i början av maj 2014 noterade att företaget ändrat sin beskrivning på hemsidan och fick på så vis information om att det bokade hotellet inte längre accepterar gäster under 16 år och hon tog då kontakt med företaget. Företagets säljare gjorde sitt bästa för att finna ett så likvärdigt alternativ som möjligt men dessvärre fanns det inget som passade. Företaget återbetalade det redan inbetalade beloppet. Anmälaren fick förvisso vetskap om hotellets ändring i mycket god tid före avresan men det är givetvis olyckligt att informationen inte kom via ett meddelande (som är brukligt) utan att anmälaren själv uppmärksammade den i företagets uppdaterade text på hemsida. Med anledning av denna miss har företaget skickat anmälaren ett presentkort på 1 000 kr. Resenären får frånträda avtalet om arrangören förklarar att åtagandet inte kan fullgöras vilket är vad som skett i detta fall. Om anmälaren hade godtagit en för sällskapet sämre ersättningsresa hade ersättning utgått utifrån dessa omständigheter.

Allmänna reklamationsnämnden gjorde följande bedömning

Den aktuella resan utgör en paketresa på vilken lagen (1992:1672) om paketresor är tillämplig. Enligt 12 § paketreselagen har resenären rätt att frånträda avtalet om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han har åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Enligt samma paragraf ska arrangören, om han avser bryta avtalet eller om han vill ändra avtalsvillkoren, underrätta resenären snarast och dessutom informera om dennes rätt att frånträda avtalet. Frånträder resenären avtalet enligt 12 § har han enligt 13 § rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet.

I ärendet är ostridigt att reseföretaget från våren 2014 inte längre kunde erbjuda det hotell som BM bokat. Orsaken till det är att företagets underleverantör, hotellet, bestämt sig för att inte längre ta emot gäster under 16 år.

2014-05369

2015-05-06

023

Enligt 14 § paketreselagen har resenären i sådana fall rätt till skadestånd av arrangören, om det är skäligt. Det är normalt skäligt med ett skadestånd (jfr prop. 1992/93:95 s. 87 och 90 f). Rätt till skadestånd finns dock inte om resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. För att arrangören ska gå fri från skadeståndsskyldigheten krävs dock också att hindret ska ha legat utanför det anlitade hotellets kontroll (se 14 § sista stycket paketreselagen; jfr prop. 1992/93:95 s. 88). Så har inte varit fallet i det aktuella ärendet. Det är det av arrangören anlitade hotellet som har infört begränsningen. Att hindret uppstått har därför legat inom hotellets kontroll. Arrangören, reseföretaget, är därför skadeståndsskyldig mot resenärerna. Nämnden finner med hänsyn till omständigheterna i det aktuella fallet att en skälig ersättning kan bestämmas till 3 500 kr.