ARN 2014-05810

Fråga om rätt till ränta vid återgång av betalning för att avtal hävts.

Fråga om rätt till ränta vid

återgång av betalning för att avtal hävts.

Beslut 2015-04-13; 2014-05810

AN begärde dels skadestånd om 33 500 kr, dels ränta på beloppet 53 500 kr. Grunden för kravet var att företaget har vägrat genomföra en avtalad operation och därigenom orsakat henne onödiga merkostnader samt att företaget orättmätigen innehaft hennes pengar varigenom hon lidit skada. Hon anförde bl.a. följande. Hon var på konsultation hos företaget. Det bestämdes då att hon skulle operera näsan. Företaget uppställde som krav att hon skulle betala hela operationsbeloppet, 53 500 kr, 20 dagar före operationen. Efter att hon betalat in beloppet läste hon på företagets hemsida att denna typ av operation vanligtvis kostade 38 000–45 000 kr. Hon kontaktade därför företaget för att få reda på varför hennes operation var dyrare. När hon kom fram till kliniken fick hon tala med en otrevlig sjuksköterska som först gav henne en rejäl utskällning och sedan la på. Efter en halvtimme ringde kliniken upp och meddelade att eftersom AN visat attityd skulle kliniken inte genomföra operationen. Som patient bör man ha en rätt att veta vad man betalar för. Trots att kliniken ställde in operationen tog det nästan en månad innan hennes pengar betalades tillbaka. Hon begär ersättning för de 500 kr hon betalade för den första konsultationen, ersättning för tre veckors sjukskrivning från hennes jobb beräknat på en inkomst om 11 000 kr i veckan samt ränta på det belopp hon betalade kliniken.

Företaget motsatte sig kraven och anförde följande. Företaget har betalat tillbaka AN:s operationspengar. Företaget har inte gjort något fel utan har endast sett till patientens bästa och säkerhet. AN avbokades från sin operationstid då företaget ansåg att hon inte tagit till sig viktig information angående operationen. Vad gäller återbetalning av operationspengarna har företaget regler som följs från ekonomiavdelningen, därav kunde beloppet inte betalas ut på dagen.

Allmänna reklamationsnämnden gjorde följande bedömning

Nämnden har att ta ställning till dels om AN har rätt att få ersättning för sjukskrivningen och konsultationen, dels om AN har rätt till ränta på det belopp som hon betalat till företaget, och om så skulle vara fallet även med vilken räntefot ränta ska utgå.

En allmän skadeståndsrättsrättslig utgångspunkt är att den som påstår sig ha lidit en skada också är skyldig att bevisa denna.

Vad gäller konsultationen anser nämnden att AN inte har visat att denna skedde uteslutande som ett led inför operationen. Det kan därför inte uteslutas att konsultationen haft annat värde för AN än som förberedelse för operationen. AN:s krav i denna del ska därför avslås.

AN har inte bevisat att hon måst vara sjukskriven tre veckor därför att operationen ställts in. Hennes krav ska därför avslås även i denna del.

Vad gäller AN:s krav på ränta konstaterar nämnden följande. Enligt 2 § räntelagen (1975:635) utgår inte ränta på fordran för tid innan fordringen är förfallen till betalning. Om fordran avser återgång av betalning för att avtal hävts till följd av kontraktsbrott utgår dock s.k. avkastningsränta för tiden från betalningsdagen till och med återbetalningsdagen. Parterna är överens om att företaget inte har utfört den avtalade operationen. Nämnden anser inte att företaget har bevisat att det funnits sådana omständigheter som har gett företaget rätt att avboka operationen. Det är således fråga om sådan hävning av avtalet att AN har rätt till avkastningsränta för den tidsperiod företaget

2014-05810

2015-06-22

025

innehaft hennes medel. Vad företaget framfört i övrigt om att företaget följt regler från sin ekonomiavdelning lämnas utan avseende.

Med hänsyn till referensräntan för tidsperioden ska räntefoten, enligt 5 § räntelagen, bestämmas till tre procent. Av utredningen i ärendet framgår att beloppet återbetalades till AN efter drygt tre veckor. Mot denna bakgrund finner nämnden att AN har rätt till en ränta om 101 kr.