ARN 2014-07942

Fråga om arrangör av paketresa var skyldig att innan avresa informera om kända brister i researrangemanget och om rätt till prisavdrag förelåg (golfbana i dåligt skick vid golfresa).

Fråga om arrangör av paketresa var skyldig att innan avresa informera om kända brister i researrangemanget och om rätt till prisavdrag förelåg (golfbana i dåligt skick vid golfresa). Beslut 2015-02-20; 2014-07942

IR begärde, för sig och en medresenär, två nya resor. Som grund för begäran åberopade han bland annat att golfbanan inte var av avtalad kvalitet på en paketresa till Tobago. Golfbanan var huvudmålet med golfresan. Enligt informationen var golfbanan ”en strategisk bana av fin kvalitet”. Trots att arrangören redan före avresan var medveten om att golfbanan var undermålig underlät bolaget att informera resenärerna om detta. Hade resenärerna informerats om detta hade de inte genomfört resan och krävt två nya resor.

Bolaget hade, före ärendets handläggning hos nämnden, ersatt resenärerna med 2 000 kr per person, totalt 4 000 kr. I övrigt motsatte sig bolaget yrkandet. Som grund åberopade bolaget bl.a. att bolaget visserligen visste att banan var i dåligt skick på grund av onormalt mycket nederbörd, men att den var helt spelbar.

Allmänna reklamationsnämnden gjorde följande bedömning

Ärendet ska bedömas enligt paketreselagens bestämmelser. Enligt 16 § har resenärer rätt till prisavdrag vid fel i de avtalade tjänsterna. Ett fel föreligger inte enbart vid avvikelser från vad som uttryckligen lovats, utan även när de avtalade tjänsterna avviker från resenärerna haft anledning att förutsätta.

I ärendet är ostridigt att golfbanan har varit i dåligt skick och att bolaget, trots att bolaget varit medvetet om det en längre tid före avresan, underlåtit att informera resenärerna om detta.

En allmän avtalsrättslig princip i konsumentförhållanden, är att näringsidkaren, i detta fall bolaget, har skyldighet att agera fackmässigt och aktivt lojalt mot konsumenten (jfr t.ex. 4 § konsumenttjänstlagen, 1985:716 och 5 § lagen, 2003:862 om finansiell rådgivning till konsumenter). Om näringsidkaren brister i dessa avseenden, t.ex. genom att inte informera resenärer om brister i arrangemanget som den känner till före avresan, kan det utgöra grund för kompensation till konsumenten i form av prisavdrag och skadestånd.

Nämnden anser att IR genom åberopad bevisning har styrkt att banans skick väsentligen har avvikit från var resenärerna har haft anledning att förutsätta. Den avtalade tjänsten har således varit felaktig. Av det informationsmaterial och de resehandlingar som getts in i ärendet framgår att det huvudsakliga syftet med resan har varit golfspel på den aktuella banan. Med beaktande av detta, och det faktum att bolaget inför resan inte upplyst resenärerna om felet, ska bolaget rekommenderas att betala ett prisavdrag om totalt 25 000 kr till IR. Någon ytterligare grund för bifall till yrkandet har inte framkommit.

Nämnden rekommenderade bolaget att betala 25 000 kr till IR.

2014-07942

2015-06-25

034