ARN 2015-02352

Fråga om innebörd av öppet köp vid ombokning och ny bokning av resa.

Fråga om innebörd av ”öppet köp” vid ombokning och ny bokning av resa. Beslut 2015-06-01; 2015-02352

ML begärde återbetalning av 1 198 kr. Han anförde bland annat följande. När han bokade såg han att hemkomstdatumet blivit felaktigt. För den resan betalade han 1 198 kr. Det fanns en stor ruta med texten något i stil med "Öppet köp i 24 timmar". Han följde länken för att omboka resan och ombokade till korrekt datum. Resan kostade 899 kr. Han förväntade sig att få tillbaka 1 198 kr som han betalat för den felaktiga resan. Han fick senare beskedet att "Öppet köp" inte gäller vid "Ombokning" utan bara vid "Avbokning och sedan bokning av ny resa".

Bolaget motsatte sig kravet och anförde bland annat följande. Kunden har möjlighet att inom 24 timmar återkalla köpet på hemsidan. Så har inte skett trots att möjligheten fanns. Eftersom ML har accepterat resevillkoren och godkänt betalningen samt de villkor för av- eller ombokning eller ändringar som gäller kan bolaget inte tillmötesgå hans krav. Bolaget är dock villigt att ersätta skatter och avgifter på den resa som inte utnyttjades.

Allmänna reklamationsnämnden gjorde följande bedömning

ML har i ärendet hävdat att han debiterats för två separata resor. De i ärendet ingivna biljetterna visar dock något annat. Där framgår nämligen att han först bokat en biljett och sedan gjort en ombokning varvid han vid det senare tillfället fick betala dels en mellanskillnad i pris eftersom den nya biljetten var dyrare än den först bokade, dels en ombokningsavgift.

I ärendet är ostridigt att ombokningen ägde rum inom 24 timmar samt att bolaget i marknadsföringen utlovat ”Öppet köp i 24 timmar”. Frågan i ärendet är vad uttrycket ”öppet köp” innebär. Bolaget har menat att öppet köp i detta sammanhang bara omfattar att konsumenten avbeställer resan, men däremot inte att konsumenten ändrar sin bokning till en annan flygning än den ursprungligen beställda. Däremot godtar bolaget att om konsumenten med stöd av villkoret om öppet köp avbeställer resan, så kan konsumenten sedan genast beställa den nya resan.

Nämnden kan dock inte finna att det finns skäl att vid ”öppet köp” göra någon skillnad mellan de båda situationerna. I båda fallen handlar det ju om samma sak, nämligen att konsumenten ångrar sig och vill göra flygningen vid en annan tidpunkt än som först avtalades. Att göra en skillnad mellan dessa båda fall framstår för nämnden som oskäligt. Nämnden finner därför med stöd av 36 § avtalslagen att ett avtalsvillkor som gör skillnad mellan de båda situationerna bör lämnas utan avseende.

I stället bör med ”öppet köp” även i detta sammanhang förstås att konsumenten ges en möjlighet att kostnadsfritt avbeställa den resa som först avtalats och att sedan, om så önskas, avtala om en ny resa, oavsett om det sker som två separata rättsliga handlingar eller sker i en rättslig handling, dvs. som en ändringshandling.

Nämnden finner därför att ML har haft rätt att med stöd av ”öppet köp” ändra bokningen utan att behöva betala en ombokningsavgift.

Av de biljetter som ML gett in till nämnden framgår att den resa han bokade vid ombokningstillfället var dyrare än den ursprungligen bokade resan. Någon grund för att han skulle få tillbaka den

2015-02352

2015-06-25

017

mellanskillnaden i pris finns inte. Däremot skulle ombokningen med stöd av ”öppet köp” ha fått ske utan kostnad för honom. Han är därför berättigad att återfå ombokningsavgiften. Enligt biljetten uppgick ombokningsavgiften till 500 kr. Bolaget ska därför rekommenderas att betala 500 kr till ML. I övrigt avslås ML:s krav.