ARN 2015-03046

I två ärenden (I och II) har flygbolag begärt avräkning enligt artikel 12.1 i EU-förordningen nr 261/2004 om flygpassagerares rättigheter.

I två ärenden (I och II) har flygbolag begärt avräkning enligt artikel 12.1 i EU-förordningen nr 261/2004 om flygpassagerares rättigheter.

I. Avräkning av prisavdrag. Avgörande 2015-12-29; 2015-03046.

B begärde, för sig och en medpassagerare, kompensation enligt artikel 7 i EU-förordning 261/2004 med 2 010 kr utöver vad som redan utbetalats. Deras flygning mellan Stockholm och Cancun den 8 januari 2015 blev försenad med 23 timmar. Flygbolaget har betalat kompensation, men avräknat det prisavdrag på 2 010 kr som resenärerna fått av paketresearrangören.

Flygbolaget motsatte sig kravet och gjorde gällande att det är lämpligt att avräkna prisavdraget som paketresearrangören betalat, eftersom grunden för prisavdraget och kompensationen är densamma. Flygbolaget har i praktiken, genom efterfakturering från paketresearrangören, bekostat det prisavdrag som resenärerna fått för minskad tid på resmålet.

Allmänna reklamationsnämnden gjorde följande bedömning

Kompensation enligt artikel 7 i EU-förordning 261/2004 har enligt EU-domstolen till syfte att kompensera passagerare för den tidsspillan de drabbas av vid en försenad flygning. Enligt domstolen är tidsspillan lämplig att ersätta genom en standardiserad kompensation, eftersom den drabbar samtliga passagerare vid försenade flygningar på samma sätt.1

Enligt ordalydelsen i artikel 12.1 i förordningen påverkar tillämpningen av förordningen inte en passagerares rätt till ytterligare kompensation. Kompensation som beviljas i enlighet med förordningen får enligt artikeln räknas av från sådan kompensation.

Enligt EU-domstolen är artikel 12.1 avsedd att komplettera de åtgärder som föreskrivs i förordningen så att passagerarna kan få ersättning för hela den skada de lidit på grund av lufttrafikföretagets underlåtenhet att iaktta sina avtalsenliga skyldigheter. Bestämmelsen gör det enligt domstolen möjligt att förpliktiga lufttrafikföretaget att ersätta skador som uppstått på grund av bristande uppfyllelse av avtalet om lufttransport på annan rättslig grund än EU-förordning nr 261/2004, det vill säga bland annat enligt de villkor som föreskrivs i Montrealkonventionen eller enligt nationell rätt.2 Även om kompensation enligt förordningen får vissa ekonomiska följder för lufttrafikföretagen, kan dessa enligt domstolen inte kan anses orimliga i förhållande till målet i förordningens målsättningsstadgande att sörja för ett långtgående skydd för flygpassagerarna.3

Avsikten med införandet av artikel 12.1 får således anses vara att undvika att resenärer får dubbel ersättning för samma skada. Avräkning får ske åt båda håll. Bestämmelsen är inte avsedd att mildra de ekonomiska följderna för flygbolagen. Något annat än skadestånd avsett att kompensera för tidsspillan får inte räknas av eftersom grunden för ersättning annars inte är densamma som enligt artikel 7 i förordningen, och det därför inte är fråga om dubbel ersättning.

1 Se EU-domstolens dom i de förenade målen nr C-581/10 och C-629/10, Nelson m.fl. och TUI Travel m.fl., punkt 49 ff., jfr EU-domstolens dom i målen nr C-402/07 och C432/07, Sturgeon m.fl., punkterna 52 och 61. 2 Dom i mål nr C-83/1, Sousa Rodriguez, punkt 38. 3 Se t.ex. EU-domstolens dom i de förenade målen nr C-581/10 och C-629/10, Nelson m.fl. och TUI Travel m.fl., punkt 76.

2015-03046

2016-06-27

039

Den ersättning som B fått av paketresearrangören är inte något skadestånd, utan ett prisavdrag. B har fått tillbaka en del av det pris som han betalat till researrangören, eftersom researrangören inte fullt ut levererade den reseprestation som parterna avtalat om. Det är något helt annat än den standardiserade kompensation vid flygförsening som artikel 7 i EU-förordningen handlar om. Det kan därför inte komma i fråga att avräkna prisavdraget från kompensation enligt EU-förordningen. Ett prisavdrag ska betalas av researrangören med stöd av paketreselagen, medan ansvaret för kompensation enligt EUförordningen bärs av flygbolaget.4

Flygbolaget har alltså inte rätt att avräkna prisavdraget från kompensation enligt artikel 7 i förordningen. Flygbolaget ska därför betala ytterligare 2 010 kr till resenärerna.

4 Artikel 5.1; jfr p. 5 och 7 i förordningens preambel.