JK 1140-20-8.1

Betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64)

(Utbildningsdepartementets diarienummer U2020/00060/S)

Utbildningsdepartementets diarienummer U2020/00060/S

Justitiekanslern ska vaka över tryck- och yttrandefriheten samt värna inte­gri­teten och rättssäkerheten i den offentliga verksamheten. I Justitiekans­lerns uppdrag ingår även att bevaka statens rätt och att medverka till att rättstillämpningen är effektiv och av hög kvalitet.

I utredningen konstateras att det föreslagna etableringsstoppet kan komma att kränka grundläggande fri- och rättigheter i regeringsformen, Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga samt även strida mot diskrimineringslagen (2008:567). Justitiekanslern saknar skäl att ifrågasätta de bedömningar som gjorts. Om etableringsstoppet ska övervägas också under det fortsatta lagstiftningsarbetet krävs att syftet med och skälen för åtgärden redovisas och att dessa är av sådan tyngd att de kan motivera den inskränkning i fri- och rättigheter som det är fråga om. På hittillsvarande underlag kan inte avgöras om ett etableringsstopp är en lämplig och proportionerlig åtgärd i förhållande till det syfte som ska uppnås, eller om samma syfte kan uppnås med mindre ingripande åtgärder – exempelvis genom skärpningar av tillsynen samt ägar- och ledningsprövningen. 

Med ovan redovisade utgångspunkter har Justitiekanslern i övrigt inte några synpunkter på för­slag­en.