lagen.nu

Diskrimineringslag (2008:567)

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2008-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:1128
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-12-02

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens ändamål

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:958).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:958

Lagens innehåll

2 § Lagens första kapitel innehåller definitioner och andra inledande bestämmelser. I andra kapitlet finns bestämmelser om förbud mot diskriminering och repressalier. I tredje kapitlet finns bestämmelser om aktiva åtgärder. I fjärde kapitlet finns bestämmelser om tillsyn. I femte kapitlet finns bestämmelser om ersättning och ogiltighet. I sjätte kapitlet finns bestämmelser om rättegången.

Lagen är tvingande

3 § Ett avtal som inskränker någons rättigheter eller skyldigheter enligt denna lag är utan verkan i den delen.

Diskriminering

4 § I denna lag avses med diskriminering

 • 1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder,
 • 2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,
 • 3. bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till

– de ekonomiska och praktiska förutsättningarna,

– varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt

– andra omständigheter av betydelse,

 • 4. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder,
 • 5. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,
 • 6. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1–5 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag. Lag (2014:958).

Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder

Rättsfall (18)

AD 2011 nr 2: En kvinna sökte under praktiktjänstgöring hos en lantbrukare anställning hos...
AD 2011 nr 22: En kvinna har haft provanställning som butiksförsäljare hos ett...
AD 2011 nr 37: Ett flygbolag har i en enlighet med en så kallad avtalsturlista sagt upp bl.a....
AD 2012 nr 27: Fråga om en svetsare av nigerianskt ursprung har utsatts för etnisk...
AD 2012 nr 51: En arbetstagare med funktionsnedsättning, som har arbetat som säljare/biträde...
AD 2013 nr 18: Fråga om arbetsgivaren och arbetstagaren träffat ett avtal om löneförhöjning....
AD 2013 nr 29: Frågor om diskriminering och kollektivavtalsbrott samt även om...
AD 2013 nr 64: En man som anställts som behandlingssekreterare hos ett vårdbolag har vid...
AD 2013 nr 74: En kvinna som erbjudits anställning som säljare har sedan hon meddelat...
AD 2015 nr 44: Ett universitet har missgynnat en anställd lektor av manligt kön i samband med...
AD 2015 nr 51: Två bussförare och en färdtjänst- och sjukreseförare har i enlighet med ett...
AD 2015 nr 68: Arbetstagaren fick ett sms från arbetsgivarens son vari angavs att hon var...
AD 2017 nr 51: Bristande tillgänglighet. Fråga om en högskola har brutit mot...
AD 2017 nr 65: En tandläkare har vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att av...
AD 2018 nr 11: Fråga om en arbetstagare tillika arbetssökande, som var kraftig överviktig, har...
AD 2018 nr 19: Tvisten gäller fråga om en skola direkt eller indirekt har diskriminerat en...
NJA 2014 s. 499: Diskrimineringsersättning (I och II).
NJA 2017 s. 1065: En regional kollektivtrafikmyndighet har ansetts tillhandahålla tjänsten...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:958

5 § I denna lag avses med

 • 1. kön: att någon är kvinna eller man,
 • 2. könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön,
 • 3. etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande,
 • 4. funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå,
 • 5. sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning, och
 • 6. ålder: uppnådd levnadslängd.

Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön. Lag (2014:958).

Rättsfall (1)

AD 2012 nr 51: En arbetstagare med funktionsnedsättning, som har arbetat som säljare/biträde...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:958

2 kap. Förbud mot diskriminering och repressalier

Arbetslivet

Diskrimineringsförbud

1 § En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren

 • 1. är arbetstagare,
 • 2. gör en förfrågan om eller söker arbete,
 • 3. söker eller fullgör praktik, eller
 • 4. står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft.

Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet gäller inte i fråga om den som gör en förfrågan om arbete.

Den som i arbetsgivarens ställe har rätt att besluta i frågor som rör någon som avses i första stycket ska likställas med arbetsgivaren. Lag (2014:958).

Rättsfall (23)

AD 2010 nr 91: Fråga om en 62-årig kvinna har utsatts för dels könsdiskriminering och...
AD 2011 nr 19: En högstadieelev som har kommit på ett introduktionsmöte inför sommarpraktik...
AD 2011 nr 2: En kvinna sökte under praktiktjänstgöring hos en lantbrukare anställning hos...
AD 2011 nr 22: En kvinna har haft provanställning som butiksförsäljare hos ett...
AD 2011 nr 23: En kvinnlig arbetssökande sökte ett arbete som servitris hos en restaurang och...
AD 2011 nr 25: En hos Arbetsförmedlingen inskriven arbetssökande som deltog i det...
AD 2011 nr 37: Ett flygbolag har i en enlighet med en så kallad avtalsturlista sagt upp bl.a....
AD 2012 nr 27: Fråga om en svetsare av nigerianskt ursprung har utsatts för etnisk...
AD 2012 nr 51: En arbetstagare med funktionsnedsättning, som har arbetat som säljare/biträde...
AD 2013 nr 18: Fråga om arbetsgivaren och arbetstagaren träffat ett avtal om löneförhöjning....
AD 2013 nr 29: Frågor om diskriminering och kollektivavtalsbrott samt även om...
AD 2013 nr 64: En man som anställts som behandlingssekreterare hos ett vårdbolag har vid...
AD 2013 nr 74: En kvinna som erbjudits anställning som säljare har sedan hon meddelat...
AD 2013 nr 78: En bussförare har drabbats av hjärninfarkt. Efter genomförd arbetsträning och i...
AD 2014 nr 19: Ett rekryteringsförfarande avbröts i relation till en kvinnlig arbetssökande...
AD 2014 nr 26: En arbetstagare som lider av sömnapné har sagts upp från sin anställning....
AD 2015 nr 44: Ett universitet har missgynnat en anställd lektor av manligt kön i samband med...
AD 2015 nr 51: Två bussförare och en färdtjänst- och sjukreseförare har i enlighet med ett...
AD 2015 nr 57: En arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist. Fråga om uppsägningen i...
AD 2015 nr 68: Arbetstagaren fick ett sms från arbetsgivarens son vari angavs att hon var...
AD 2016 nr 38: Fråga om en arbetsgivare genom närmanden och fysisk beröring av sexuell natur...
AD 2017 nr 65: En tandläkare har vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att av...
AD 2018 nr 11: Fråga om en arbetstagare tillika arbetssökande, som var kraftig överviktig, har...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:958

2 § Förbudet i 1 § hindrar inte

 • 1. särbehandling som föranleds av en egenskap som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna om, vid beslut om anställning, befordran eller utbildning för befordran, egenskapen på grund av arbetets natur eller det sammanhang där arbetet utförs utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav som har ett berättigat syfte och kravet är lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet,
 • 2. åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och som avser annat än löne- eller andra anställningsvillkor,
 • 3. tillämpning av åldersgränser för rätt till pensions-, efterlevande- eller invaliditetsförmåner i individuella avtal eller kollektivavtal, eller
 • 4. särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Rättsfall (2)

AD 2011 nr 37: Ett flygbolag har i en enlighet med en så kallad avtalsturlista sagt upp bl.a....
AD 2015 nr 51: Två bussförare och en färdtjänst- och sjukreseförare har i enlighet med ett...

Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier

3 § Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare anser sig i samband med arbetet ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier av någon som utför arbete eller fullgör praktik hos arbetsgivaren, är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden.

Skyldigheten gäller också i förhållande till den som fullgör praktik eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft.

Rättsfall (2)

AD 2015 nr 57: En arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist. Fråga om uppsägningen i...
AD 2017 nr 61: En personlig assistent har till sin arbetsgivare uppgett att hon anser sig ha...

Uppgift om meriter

4 § Om en arbetssökande inte har anställts eller tagits ut till anställningsintervju, eller om en arbetstagare inte har befordrats eller tagits ut till utbildning för befordran, ska sökanden på begäran få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den hade som togs ut till anställningsintervjun eller som fick arbetet eller utbildningsplatsen.

Utbildning

Diskrimineringsförbud

5 § Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Anställda och uppdragstagare i verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget. Lag (2014:958).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:958

6 § Förbudet i 5 § hindrar inte

 • 1. åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor och män vid tillträde till annan utbildning än sådan som avses i skollagen (2010:800),
 • 2. tillämpning av bestämmelser som tar hänsyn till ålder i fråga om utbildning i förskolan, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan eller fritidshemmet, eller sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen, eller
 • 3. särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Förbudet hindrar inte heller att en folkhögskola eller ett studieförbund vidtar åtgärder som är ett led i strävanden att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Lag (2010:861).

Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier

7 § Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev, student eller studerande som deltar i eller söker till utbildningsanordnarens verksamhet anser sig i samband med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är utbildningsanordnaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden.

Uppgift om meriter

8 § Om en sökande har nekats tillträde till en utbildning, eller inte tagits ut till prov eller intervju om sådant förfarande tillämpas vid antagningen, ska sökanden på begäran få en skriftlig uppgift av utbildningsanordnaren om vilken utbildning eller andra meriter den hade som blev antagen till utbildningen eller togs ut till provet eller intervjun.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag

9 § Diskriminering av arbetssökande eller arbetstagare är förbjuden i fråga om arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag.

Förbudet hindrar dock inte

 • 1. åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor och män eller lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, eller
 • 2. särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Rättsfall (1)

AD 2011 nr 25: En hos Arbetsförmedlingen inskriven arbetssökande som deltog i det...

Start eller bedrivande av näringsverksamhet samt yrkesbehörighet

10 § Diskriminering är förbjuden i fråga om

 • 1. ekonomiskt stöd, tillstånd, registrering eller liknande som behövs eller kan ha betydelse för att någon ska kunna starta eller bedriva näringsverksamhet, och
 • 2. behörighet, legitimation, auktorisation, registrering, godkännande eller liknande som behövs eller kan ha betydelse för att någon ska kunna utöva ett visst yrke.

Förbuden hindrar inte särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Förbudet i första stycket 1 hindrar inte heller åtgärder i fråga om stöd som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor och män eller lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet.

Medlemskap i vissa organisationer

11 § Diskriminering är förbjuden i fråga om

 • 1. medlemskap eller medverkan i en arbetstagarorganisation, arbetsgivarorganisation eller yrkesorganisation, och
 • 2. förmåner som en sådan organisation tillhandahåller sina medlemmar.

Förbudet hindrar inte att en organisation tillhandahåller medlemmar av ena könet förmåner som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Varor, tjänster och bostäder m.m.

12 § Diskriminering är förbjuden för den som

 • 1. utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten, eller
 • 2. anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

Den som i förhållande till allmänheten företräder den som avses i första stycket ska likställas med denne. Lag (2012:483).

Rättsfall (2)

NJA 2014 s. 499: Diskrimineringsersättning (I och II).
NJA 2017 s. 1065: En regional kollektivtrafikmyndighet har ansetts tillhandahålla tjänsten...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:483

12 a § Förbudet mot diskriminering i 12 § som har samband med kön hindrar inte att kvinnor och män behandlas olika i fråga om tjänster eller bostäder, om det har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

För försäkringstjänster gäller dock att enskilda personers försäkringspremier eller försäkringsersättningar inte får skilja sig åt mellan kvinnor och män utifrån beräkningar baserade på kön. Trots detta får, om villkoren i första stycket är uppfyllda, en persons könstillhörighet påverka bedömningen av andra faktorer som beräkningar av försäkringspremier baseras på. Lag (2012:673).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:673, 2012:483

12 b § Förbudet mot diskriminering i 12 § som har samband med ålder

 • 1. hindrar inte tillämpning av bestämmelser i lag som föreskriver viss ålder,
 • 2. gäller inte tillhandahållande av försäkringstjänster,
 • 3. hindrar inte tillämpning av nedre åldersgränser för tillträde till serveringsställen för yrkesmässigt bedriven servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker för vilka näringsidkaren har serveringstillstånd, och
 • 4. hindrar inte heller annan särbehandling på grund av ålder om särbehandlingen har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Lag (2012:673).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:673
(Upphör att gälla 2018-05-01 00:00:00)

12 c § Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet i 12 § första stycket 1 gäller inte

 • 1. i fråga om bostäder,
 • 2. för privatpersoner,
 • 3. för företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare, och
 • 4. om det i fråga om tillhandahållande av varor och tjänster krävs åtgärder i fråga om fastigheter och byggnadsverk som går utöver de krav på tillgänglighet och användbarhet som har ställts i bygglov eller startbesked för den aktuella fastigheten eller byggnadsverket enligt plan- och bygglagen (2010:900) eller äldre motsvarande bestämmelser och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser. Lag (2014:958).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:1081, 2014:958
(Träder i kraft 2018-05-01 00:00:00)

12 c § Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet i 12 § första stycket 1 gäller inte

 • 1. i fråga om bostäder,
 • 2. för privatpersoner, och
 • 3. om det i fråga om tillhandahållande av varor och tjänster krävs åtgärder i fråga om fastigheter och byggnadsverk som går utöver de krav på tillgänglighet och användbarhet som har ställts i bygglov eller startbesked för den aktuella fastigheten eller byggnadsverket enligt plan- och bygglagen (2010:900) eller äldre motsvarande bestämmelser och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser. Lag (2017:1081).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:1081, 2014:958

Hälso- och sjukvården samt socialtjänsten m.m.

13 § Diskriminering är förbjuden i fråga om

 • 1. hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet,
 • 2. verksamhet inom socialtjänsten, och
 • 3. stöd i form av färdtjänst och riksfärdtjänst och bostadsanpassningsbidrag. Lag (2012:673).

Rättsfall (1)

NJA 2014 s. 499: Diskrimineringsersättning (I och II).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:673

13 a § Förbudet mot diskriminering i 13 § 1 och 2 som har samband med kön hindrar inte att kvinnor och män behandlas olika, om det har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Lag (2012:673).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:673

13 b § Förbudet mot diskriminering i 13 § som har samband med ålder hindrar inte

 • 1. tillämpning av bestämmelser i lag som föreskriver viss ålder, eller
 • 2. annan särbehandling på grund av ålder om särbehandlingen har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Lag (2012:673).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:673

Socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen och studiestöd

14 § Diskriminering är förbjuden i fråga om

 • 1. socialförsäkringen och anslutande bidragssystem,
 • 2. arbetslöshetsförsäkringen, och
 • 3. statligt studiestöd. Lag (2012:673).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:673

14 a § Förbudet mot diskriminering i 14 § 1 som har samband med kön hindrar inte tillämpning av bestämmelser i lag om änkepension eller utbetalning av barnbidrag. Lag (2017:1128).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:1128, 2012:673

14 b § Förbudet mot diskriminering i 14 § som har samband med ålder hindrar inte

 • 1. tillämpning av bestämmelser i lag som föreskriver viss ålder, eller
 • 2. annan särbehandling på grund av ålder om särbehandlingen har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Lag (2012:673).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:673

Värnplikt och civilplikt

Värnplikt och civilplikt samt annan motsvarande militär utbildning inom Försvarsmakten

15 § Diskriminering är förbjuden

 • 1. vid mönstring eller annan utredning om personliga förhållanden enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt samt vid inskrivning för och under fullgörande av värnplikt eller civilplikt, samt
 • 2. vid antagningsprövning till samt under fullgörande av annan motsvarande militär utbildning inom Försvarsmakten.

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder.

Förbudet hindrar inte heller tillämpning av bestämmelser om att en totalförsvarspliktig inte ska kallas till mönstring eller inkallas till värnplikt eller civilplikt om han eller hon hänvisar till sin anslutning till visst religiöst samfund. Lag (2010:464).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:464

Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier

16 § Om en myndighet eller en organisation som omfattas av förbudet i 15 § får kännedom om att en person som söker till eller deltar i utbildning eller annan verksamhet som anges i bestämmelsen anser sig i samband därmed ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är myndigheten eller organisationen skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden.

Första stycket gäller dock inte trakasserier som har samband med ålder. Lag (2010:464).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:464

Offentlig anställning

17 § Diskriminering är förbjuden även i andra fall än som avses i 5 eller 9–15 §§ när den som helt eller delvis omfattas av lagen (1994:260) om offentlig anställning

 • 1. bistår allmänheten med upplysningar, vägledning, råd eller annan sådan hjälp, eller
 • 2. på annat sätt i anställningen har kontakter med allmänheten. Lag (2012:673).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:673

Förbud mot repressalier

18 § En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att arbetstagaren

 • 1. anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med lagen,
 • 2. medverkat i en utredning enligt lagen, eller
 • 3. avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier.

Förbudet gäller också i förhållande till den som hos arbetsgivaren

 • 1. gör en förfrågan om eller söker arbete,
 • 2. söker eller fullgör praktik, eller
 • 3. står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft.

Den som i arbetsgivarens ställe har rätt att besluta i frågor som rör någon som avses i första eller andra stycket ska likställas med arbetsgivaren.

Rättsfall (1)

AD 2015 nr 57: En arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist. Fråga om uppsägningen i...

Lagrumshänvisningar hit (2)

19 § Den som påstås ha handlat i strid med bestämmelserna i 2 kap. 5, 7, 9, 10, 11, 12, 12 a, 13, 14, 15, 16 eller 17 § eller 3 kap. 16, 17, 18 eller 20 § får inte utsätta en enskild person för repressalier på grund av att han eller hon

 • 1. anmält eller påtalat ett sådant handlande,
 • 2. medverkat i en utredning enligt lagen, eller
 • 3. avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier från den som påstås ha diskriminerat. Lag (2016:828).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:483, 2016:828

3 kap. Aktiva åtgärder

Inledande bestämmelser

1 § Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2016:828).

Arbetet med aktiva åtgärder

2 § Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom att

 • 1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten,
 • 2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder,
 • 3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och
 • 4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1–3. Lag (2016:828).

3 § Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande.

Åtgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt. Lag (2016:828).

Arbetslivet

Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder

4 § Arbetsgivaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett arbete med aktiva åtgärder på det sätt som anges i 2 och 3 §§. Lag (2016:828).

5 § Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska omfatta

 • 1. arbetsförhållanden,
 • 2. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor,
 • 3. rekrytering och befordran,
 • 4. utbildning och övrig kompetensutveckling, och
 • 5. möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Lag (2016:828).

Lagrumshänvisningar hit (1)

6 § Arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och sådana repressalier som avses i 2 kap. 18 §.

Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner som finns enligt första stycket. Lag (2016:828).

Lagrumshänvisningar hit (1)

7 § Arbetsgivaren ska genom utbildning, annan kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner.

Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera de åtgärder som vidtas enligt första stycket. Lag (2016:828).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Arbetsgivarens arbete med lönekartläggning

8 § I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera

 • 1. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och
 • 2. löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Lag (2016:828).

9 § Arbetsgivaren ska analysera om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Analysen ska särskilt avse skillnader mellan

 • 1. kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika,
 • 2. en grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och en grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat, och
 • 3. en grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och en grupp med arbetstagare som utför arbete som inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat men ger högre lön trots att kraven i arbetet bedömts vara lägre. Lag (2016:828).

10 § Ett arbete är att betrakta som likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen bedömning av de krav arbetet ställer och dess natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet. Bedömningen av de krav arbetet ställer ska göras med beaktande av kriterier som kunskap och färdigheter samt ansvar och ansträngning. Vid bedömningen av arbetets natur ska särskilt arbetsförhållandena beaktas. Lag (2016:828).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Samverkan

11 § I arbetet med aktiva åtgärder ska arbetsgivare och arbetstagare samverka. Lag (2016:828).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Information som behövs för samverkan

12 § Arbetsgivaren ska förse en arbetstagarorganisation som arbetsgivaren är bunden till av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen ska kunna samverka i arbetet med aktiva åtgärder.

Om informationen avser uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör en enskild arbetstagare, gäller reglerna om tystnadsplikt och skadestånd i 21, 22 och 56 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. I det allmännas verksamhet gäller i stället 10 kap. 11–14 §§ och 12 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2016:828).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:526

Dokumentation

13 § En arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsatte 25 eller fler arbetstagare ska under året skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder enligt 4–10 §§.

Dokumentationen ska innehålla

 • 1. en redogörelse för alla delar av arbetet som det beskrivs i 2 och 3 §§ och som avser de områden som anges i 5 §,
 • 2. en redogörelse för de åtgärder som vidtas och planeras enligt 6 och 7 §§,
 • 3. en redovisning av resultatet av kartläggningen och analysen enligt 8–10 §§,
 • 4. en redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att åtgärda förekommande löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön,
 • 5. en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behöver vidtas ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år,
 • 6. en redovisning och utvärdering av hur föregående års planerade åtgärder har genomförts, och
 • 7. en redogörelse för hur samverkansskyldigheten enligt 11 § fullgörs. Lag (2016:828).

Lagrumshänvisningar hit (1)

14 § En arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsatte mellan 10 och 24 arbetstagare ska under året skriftligen dokumentera arbetet med lönekartläggningen enligt 8–10 §§.

Dokumentationen ska innehålla de uppgifter som framgår av 13 § 3–6 och en redogörelse för hur samverkansskyldigheten enligt 11 § fullgörs i fråga om arbetet med lönekartläggningen. Lag (2016:828).

Rättsfall (1)

AD 2018 nr 19: Tvisten gäller fråga om en skola direkt eller indirekt har diskriminerat en...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:861, 2014:958

Utbildning

Utbildningsanordnare

15 § Med utbildningsanordnare avses i detta kapitel den som bedriver

Rättsfall (1)

AD 2018 nr 19: Tvisten gäller fråga om en skola direkt eller indirekt har diskriminerat en...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:958

Utbildningsanordnarens arbete med aktiva åtgärder

16 § Utbildningsanordnaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett arbete med aktiva åtgärder på det sätt som anges i 2 och 3 §§. Lag (2016:828).

Rättsfall (1)

AD 2018 nr 19: Tvisten gäller fråga om en skola direkt eller indirekt har diskriminerat en...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:958

17 § Arbetet med aktiva åtgärder hos en utbildningsanordnare som avses i 15 § 2 och 3 ska omfatta

 • 1. antagnings- och rekryteringsförfarande,
 • 2. undervisningsformer och organisering av utbildningen,
 • 3. examinationer och bedömningar av studenternas prestationer,
 • 4. studiemiljö, och
 • 5. möjligheter att förena studier med föräldraskap. Lag (2016:828).

Lagrumshänvisningar hit (1)

18 § Utbildningsanordnaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

Utbildningsanordnaren ska följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner som finns enligt första stycket. Lag (2016:828).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Samverkan

19 § I arbetet med aktiva åtgärder ska utbildningsanordnaren samverka med dem som deltar i sådan utbildning som avses i 15 § och med anställda i verksamheten. Lag (2016:828).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Dokumentation

20 § Utbildningsanordnaren ska varje år skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder enligt 16 och 18 §§. För en sådan utbildningsanordnare som avses i 15 § 2 och 3 avser dokumentationsskyldigheten de områden som anges i 17 §.

Dokumentationen ska innehålla

 • 1. en redogörelse för alla delar av arbetet som det beskrivs i 2 och 3 §§,
 • 2. en redogörelse för de åtgärder som vidtas och planeras enligt 18 §, och
 • 3. en redogörelse för hur samverkansskyldigheten enligt 19 § fullgörs. Lag (2016:828).

4 kap. Tillsyn

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannens uppgifter

1 § Diskrimineringsombudsmannen ska utöva tillsyn över att denna lag följs. Ombudsmannen ska i första hand försöka få dem som omfattas av lagen att frivilligt följa den.

Bestämmelser om ombudsmannens uppgifter finns också i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen.

1 a § Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av denna lag. Lag (2016:828).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:828

2 § Av 6 kap. 2 § framgår att Diskrimineringsombudsmannen får föra talan i domstol för en enskild som medger det.

Uppgiftsskyldighet

3 § Den som omfattas av förbuden mot diskriminering och repressalier, av skyldigheten att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier eller av bestämmelserna om aktiva åtgärder i denna lag är skyldig att på begäran av Diskrimineringsombudsmannen

 • 1. lämna de uppgifter om förhållandena i verksamheten som kan ha betydelse för tillsynen,
 • 2. lämna uppgifter om meriter när ombudsmannen biträder en begäran av en enskild enligt 2 kap. 4 eller 8 §,
 • 3. ge ombudsmannen tillträde till arbetsplatser eller andra lokaler där verksamheten bedrivs för undersökningar som kan ha betydelse för tillsynen, och
 • 4. komma till överläggningar med ombudsmannen.

Skyldigheten enligt 1-3 gäller inte om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som talar däremot.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Vite

4 § Den som inte rättar sig efter en begäran enligt 3 § får av Diskrimineringsombudsmannen föreläggas att vid vite fullgöra sin skyldighet. Ett beslut om vitesföreläggande får överklagas hos Nämnden mot diskriminering.

Ett vitesföreläggande enligt första stycket ska delges. Lag (2010:1979).

5 § Den som inte fullgör sina skyldigheter att bedriva ett arbete med aktiva åtgärder enligt 3 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17 eller 18 §, lämna information enligt 3 kap. 12 § eller dokumentera enligt 3 kap. 13, 14 eller 20 § får föreläggas att fullgöra dem. Ett sådant föreläggande ska förenas med vite och meddelas av Nämnden mot diskriminering efter framställning av Diskrimineringsombudsmannen. Föreläggandet får riktas även mot staten som arbetsgivare eller som huvudman för utbildningsverksamhet.

Om ombudsmannen förklarat sig inte vilja göra en framställning till nämnden om vitesföreläggande, får en central arbetstagarorganisation som arbetsgivaren är bunden till av kollektivavtal göra en framställning i fråga om aktiva åtgärder i arbetslivet enligt 3 kap. 4–9 och 12–14 §§.

I framställningen ska det anges vilka åtgärder som bör åläggas den som framställningen riktas mot, vilka skäl som åberopas till stöd för framställningen och vilken utredning som har gjorts. Lag (2016:828).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:828

Överklagandeförbud

6 § Andra beslut av Diskrimineringsombudsmannen enligt denna lag än beslut om vitesförelägganden enligt 4 § får inte överklagas.

Nämnden mot diskriminering

Nämndens uppgifter

7 § Nämnden mot diskriminering prövar framställningar om vitesförelägganden enligt 5 § och överklaganden av beslut om vitesförelägganden enligt 4 §. Vid handläggningen av ärenden tillämpas 8-15 a §. Lag (2010:1979).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1979

Handläggningen av en framställning om vitesföreläggande

8 § Den som en framställning om vitesföreläggande riktas mot ska föreläggas att inom en viss tid yttra sig över framställningen och lämna de uppgifter om förhållandena i sin verksamhet som Nämnden mot diskriminering behöver för sin prövning.

När en arbetstagarorganisation gjort framställningen ska Diskrimineringsombudsmannen ges tillfälle att yttra sig.

Lagrumshänvisningar hit (1)

9 § Nämnden mot diskriminering ska se till att ärendena blir tillräckligt utredda. När det behövs ska nämnden låta komplettera utredningen. Överflödig utredning får avvisas.

Lagrumshänvisningar hit (1)

10 § Ärendena hos Nämnden mot diskriminering avgörs efter muntlig förhandling, utom när nämnden anser att någon sådan förhandling inte behövs.

Lagrumshänvisningar hit (1)

11 § Till en förhandling ska Nämnden mot diskriminering kalla den som gjort framställningen hos nämnden och den som framställningen riktas mot. Om det behövs för utredningen, får nämnden också kalla andra till förhandlingen.

Nämnden får vid vite förelägga den som framställningen riktas mot eller dennes ställföreträdare att inställa sig personligen.

12 § Ett ärende om vitesföreläggande får avgöras, även om den som framställningen riktas mot inte yttrar sig i ärendet, inte medverkar till utredningen eller uteblir från en muntlig förhandling.

Om Diskrimineringsombudsmannen eller den arbetstagarorganisation som gjort framställningen om vitesföreläggande uteblir från en förhandling, förfaller framställningen om vitesföreläggande.

13 § Nämnden mot diskriminering får vid avgörandet av ett ärende om vitesföreläggande ålägga den som framställningen riktas mot att vidta andra åtgärder än sådana som begärts i framställningen, om de andra åtgärderna inte är uppenbart mera betungande för denne.

I beslutet ska nämnden ange hur och inom vilken tid åtgärderna ska påbörjas eller genomföras.

Nämndens beslut ska vara skriftligt och delges den som framställningen riktas mot.

Handläggningen av ett överklagat beslut om vitesföreläggande

14 § Vid handläggningen av ett överklagat beslut om vitesföreläggande tillämpas 9 och 10 §§.

Lagrumshänvisningar hit (1)

15 § Till en förhandling ska Nämnden mot diskriminering kalla den som har överklagat beslutet om vitesföreläggande och Diskrimineringsombudsmannen. Om det behövs för utredningen, får nämnden också kalla andra till förhandlingen.

Nämnden får vid vite förelägga den som har överklagat beslutet eller dennes ställföreträdare att inställa sig personligen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Delgivning av handlingar

15 a § Föreläggande enligt 8 §, kallelse till förhandling enligt 11 eller 15 § och andra handlingar som en arbetsgivare eller någon annan ska tillhandahållas ska delges. Lag (2010:1979).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1979

Överklagandeförbud

16 § Beslut enligt denna lag av Nämnden mot diskriminering får inte överklagas.

Utdömande av vite

17 § Talan om utdömande av vite som har förelagts enligt denna lag förs vid tingsrätt av Diskrimineringsombudsmannen.

I mål om utdömande av vite får tingsrätten bedöma även vitets lämplighet.

Överklagandenämnden för högskolan

18 § Ett beslut av ett universitet eller en högskola med staten som huvudman får, i fråga om utbildning enligt högskolelagen (1992:1434), överklagas till Överklagandenämnden för högskolan på den grunden att beslutet strider mot

 • 1. diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 §, om beslutet avser

a. tillträde till utbildning,

b. tillgodoräknande av utbildning,

c. anstånd med studier eller fortsättning av studier efter studieuppehåll,

d. byte av handledare,

e. indragning av handledare och andra resurser vid utbildning på forskarnivå, eller

f. en ingripande åtgärd mot en student,

Om överklagandenämnden finner att det överklagade beslutet strider mot något av förbuden och att detta kan antas ha inverkat på utgången, ska beslutet undanröjas och ärendet, om det behövs, visas åter till universitetet eller högskolan för ny prövning.

Om ett beslut kan överklagas enligt någon annan författning, ska överklagande ske i den ordning som föreskrivs där i stället för enligt första stycket. Lag (2017:282).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2012:913, 2014:958, 2017:282

19 § Beslut enligt denna lag av Överklagandenämnden för högskolan får inte överklagas.

5 kap. Ersättning och ogiltighet

Ersättning

1 § Den som bryter mot förbuden mot diskriminering eller repressalier eller som inte uppfyller sina skyldigheter att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier eller sexuella trakasserier enligt denna lag ska betala diskrimineringsersättning för den kränkning som överträdelsen innebär. När ersättningen bestäms ska särskilt syftet att motverka sådana överträdelser av lagen beaktas. Ersättningen ska betalas till den som kränkts av överträdelsen.

En arbetsgivare som bryter mot 2 kap. 1 § första stycket eller 18 § ska också betala ersättning för den förlust som uppkommer. Detta gäller dock inte förlust som uppkommer vid beslut som rör anställning eller befordran. Det gäller inte heller förlust som uppkommer med anledning av diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Om det finns särskilda skäl kan ersättningen sättas ned helt eller delvis. Lag (2014:958).

Rättsfall (11)

AD 2010 nr 91: Fråga om en 62-årig kvinna har utsatts för dels könsdiskriminering och...
AD 2011 nr 37: Ett flygbolag har i en enlighet med en så kallad avtalsturlista sagt upp bl.a....
AD 2013 nr 18: Fråga om arbetsgivaren och arbetstagaren träffat ett avtal om löneförhöjning....
AD 2013 nr 74: En kvinna som erbjudits anställning som säljare har sedan hon meddelat...
AD 2014 nr 19: Ett rekryteringsförfarande avbröts i relation till en kvinnlig arbetssökande...
AD 2015 nr 44: Ett universitet har missgynnat en anställd lektor av manligt kön i samband med...
AD 2016 nr 38: Fråga om en arbetsgivare genom närmanden och fysisk beröring av sexuell natur...
AD 2017 nr 65: En tandläkare har vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att av...
AD 2018 nr 11: Fråga om en arbetstagare tillika arbetssökande, som var kraftig överviktig, har...
AD 2018 nr 19: Tvisten gäller fråga om en skola direkt eller indirekt har diskriminerat en...
NJA 2014 s. 499: Diskrimineringsersättning (I och II).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:958

2 § Om en arbetstagare i verksamhet som avses i 2 kap. 9, 10, 11, 13, 14, 15 eller 17 § diskriminerar någon eller utsätter någon för repressalier ska diskrimineringsersättningen betalas av arbetsgivaren. Den som för annans räkning utför arbete under omständigheter liknande dem i ett anställningsförhållande ska likställas med arbetstagare.

Om en utbildningsanordnare bryter mot 2 kap. 5, 7 eller 19 § ska ersättningen betalas av huvudmannen för verksamheten.

Rättsfall (1)

NJA 2014 s. 499: Diskrimineringsersättning (I och II).

Ogiltighet

3 § Om någon diskrimineras genom en bestämmelse i ett individuellt avtal eller i ett kollektivavtal på ett sätt som är förbjudet enligt denna lag, ska bestämmelsen jämkas eller förklaras ogiltig om den som diskriminerats begär det. Har bestämmelsen sådan betydelse för avtalet att det inte skäligen kan krävas att detta i övrigt ska gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet förklaras ogiltigt.

Om någon diskrimineras genom uppsägning av ett avtal eller genom en annan sådan rättshandling, ska rättshandlingen förklaras ogiltig om den som diskriminerats begär det.

Om någon diskrimineras genom en ordningsregel eller liknande intern bestämmelse på arbetsplatsen ska bestämmelsen jämkas eller förklaras sakna verkan om den som diskriminerats begär det.

Rättsfall (1)

AD 2011 nr 37: Ett flygbolag har i en enlighet med en så kallad avtalsturlista sagt upp bl.a....

Lagrumshänvisningar hit (1)

Vägran att rätta sig efter en dom

3 a § Om en arbetsgivare vägrar att rätta sig efter en dom som innebär att en domstol har ogiltigförklarat en uppsägning eller ett avskedande enligt denna lag, ska anställningsförhållandet anses som upplöst.

Arbetsgivaren ska för sin vägran betala ersättning till arbetstagaren med ett belopp som är skäligt med beaktande av arbetstagarens lön och sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren när anställningsförhållandet upplöses. Ersättningen ska inte bestämmas till ett lägre belopp än vad som följer av 39 § andra och tredje styckena lagen (1982:80) om anställningsskydd. Lag (2011:742).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:742

6 kap. Rättegången

Tillämpliga regler

1 § Mål om tillämpningen av 2 kap. 1, 2, 3 eller 18 § ska handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. I sådana mål ska som arbetstagare anses också den som gör en förfrågan om eller söker arbete och den som söker eller fullgör praktik eller står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft. Den hos vilken praktiken eller arbetet utförs eller skulle ha utförts ska anses som arbetsgivare. Detta gäller också när reglerna om tvisteförhandling i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet tillämpas.

Mål om tillämpningen av 2 kap. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12 a, 12 b, 12 c, 13, 13 a, 13 b, 14, 14 a, 14 b, 15, 16, 17 eller 19 § ska prövas av allmän domstol och handläggas enligt bestämmelserna i rättegångsbalken om rättegången i tvistemål när förlikning om saken är tillåten. Lag (2014:958).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2012:483, 2012:673, 2014:958

Rätt att föra talan

2 § Diskrimineringsombudsmannen, eller en ideell förening som enligt sina stadgar har att ta till vara sina medlemmars intressen och som inte är en sådan arbetstagarorganisation som avses i tredje stycket, får som part föra talan för en enskild som medger det. När ombudsmannen eller föreningen för sådan talan får ombudsmannen eller föreningen i samma rättegång också föra annan talan för den enskilde om han eller hon medger det. I mål enligt 1 § första stycket förs ombudsmannens talan i Arbetsdomstolen. För barn under 18 år som inte har ingått äktenskap krävs vårdnadshavarens eller vårdnadshavarnas medgivande.

För att få föra talan ska föreningen med hänsyn till sin verksamhet och sitt intresse i saken, sina ekonomiska förutsättningar att föra talan och förhållandena i övrigt vara lämpad att företräda den enskilde i målet.

När en arbetstagarorganisation har rätt att föra talan för den enskilde enligt 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, får ombudsmannen eller föreningen föra talan bara om arbetstagarorganisationen inte gör det.

Rättsfall (1)

AD 2017 nr 61: En personlig assistent har till sin arbetsgivare uppgett att hon anser sig ha...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Bevisbörda

3 § Om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier, är det svaranden som ska visa att diskriminering eller repressalier inte har förekommit.

Rättsfall (12)

AD 2010 nr 91: Fråga om en 62-årig kvinna har utsatts för dels könsdiskriminering och...
AD 2011 nr 2: En kvinna sökte under praktiktjänstgöring hos en lantbrukare anställning hos...
AD 2011 nr 22: En kvinna har haft provanställning som butiksförsäljare hos ett...
AD 2012 nr 27: Fråga om en svetsare av nigerianskt ursprung har utsatts för etnisk...
AD 2013 nr 64: En man som anställts som behandlingssekreterare hos ett vårdbolag har vid...
AD 2013 nr 74: En kvinna som erbjudits anställning som säljare har sedan hon meddelat...
AD 2014 nr 28: Ett bolag utförde tidigare städning av tåg enligt ett avtal med SJ. Som en...
AD 2015 nr 12: Fråga om det förelåg saklig grund för uppsägning av en frisör, som var gravid,...
AD 2015 nr 72: En kvinna var anställd som chaufför hos ett bolag som utförde transporter för...
AD 2017 nr 65: En tandläkare har vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att av...
AD 2018 nr 11: Fråga om en arbetstagare tillika arbetssökande, som var kraftig överviktig, har...
AD 2018 nr 19: Tvisten gäller fråga om en skola direkt eller indirekt har diskriminerat en...

Preskription

Arbetslivet

4 § Om någon för talan med anledning av uppsägning eller avskedande ska följande bestämmelser i lagen (1982:80) om anställningsskydd tillämpas:

 • - 40 § om tidsfrist för talan om ogiltigförklaring,
 • - 41 § om tidsfrist för talan om skadestånd eller andra fordringsanspråk, och
 • - 42 § om förlorad talerätt på grund av preskription.

Om någon för annan talan mot en arbetsgivare än sådan som avses i första stycket ska följande bestämmelser i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet tillämpas:

 • - 64 § om tidsfrist för påkallande av förhandling,
 • - 65 § om tidsfrist för väckande av talan,
 • - 66 § om förlängd tidsfrist för den som inte företräds av en arbetstagarorganisation, med den skillnaden att den tidsfrist som anges i 66 § första stycket första meningen ska vara två månader, och
 • - 68 § om förlorad talerätt på grund av preskription.

Om talan rör ersättning med anledning av ett anställningsbeslut som har meddelats av en arbetsgivare med offentlig ställning, räknas tidsfristerna enligt andra stycket från den dag då anställningsbeslutet vann laga kraft.

Lagrumshänvisningar hit (2)

5 § I mål enligt 1 § första stycket kan Diskrimineringsombudsmannen avbryta preskription, utom i fall som avser ogiltigförklaring av uppsägning eller avskedande, genom att skriftligen meddela arbetsgivaren att ombudsmannen utnyttjar sin rätt till preskriptionsavbrott. Om preskription avbrutits genom ett sådant meddelande löper ny preskriptionstid enligt 4 § från dagen för avbrottet.

Preskription kan inte avbrytas mer än en gång.

Andra samhällsområden

6 § Annan talan än som avses i 4 § ska väckas inom två år från det att den påtalade handlingen företogs eller en skyldighet senast skulle ha fullgjorts. I annat fall är rätten till talan förlorad.

Om talan rör en person som var under 18 år när handlingen företogs eller skyldigheten senast skulle ha fullgjorts räknas tidsfristen enligt första stycket från den dag då personen fyllde 18 år.

Rättsfall (1)

NJA 2014 s. 629: Med "den påtalade handlingen" i 6 kap. 6 § diskrimineringslagen ska förstås den...

Rättegångskostnader

7 § I mål enligt 1 § andra stycket kan det förordnas att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad, om den part som har förlorat målet hade skälig anledning att få tvisten prövad. Detta gäller dock inte när Diskrimineringsombudsmannen för talan för en enskild enligt 2 §.

I mål enligt 1 § första stycket gäller i stället 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Övriga bestämmelser

8 § Om någon för talan med anledning av uppsägning eller avskedande ska följande bestämmelser i lagen (1982:80) om anställningsskydd tillämpas:

34 § om en uppsägnings giltighet m.m.,

35 § om ett avskedandes giltighet m.m.,

37 § om avstängning när en uppsägning eller ett avskedande ogiltigförklarats, och

43 § första stycket andra meningen och andra stycket om skyndsam handläggning m.m. Lag (2011:742).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:742

9 § Talan om ersättning med anledning av ett beslut om anställning som har meddelats av en arbetsgivare med offentlig ställning får inte prövas innan anställningsbeslutet har vunnit laga kraft.

10 § Bestämmelserna i rättegångsbalken om part ska gälla även den för vilken Diskrimineringsombudsmannen eller en förening för talan enligt denna lag såvitt gäller jävsförhållande, pågående rättegång, personlig inställelse samt förhör under sanningsförsäkran och andra frågor som rör bevisningen.

När en enskild för talan enligt denna lag får Diskrimineringsombudsmannen eller en förening inte väcka talan för den enskilde om samma sak.

11 § Rättens avgörande i ett mål där Diskrimineringsombudsmannen eller en förening för talan för en enskild får överklagas av den enskilde, om det får överklagas av ombudsmannen eller föreningen.

När rättens avgörande i ett mål som avses i första stycket har vunnit laga kraft får saken inte prövas på nytt på talan av vare sig den enskilde eller Diskrimineringsombudsmannen eller föreningen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:567

Tryckt format (PDF)

Departement
Kulturdepartementet
Förarbeten
Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219, EGTL45/1975 s9, EGTL39/1976 s40, EGTL269/2002 s15, EGTL6/1979 s24, EGTL359/1986 s56, EGTL14/1998 s6, EGTL180/2000 s22, EGTL303/2000 s16, EGTL2/2001 s42, EUTL373/2004 s37, EUTL204/2006 s23
Ikraft
2009-01-01
CELEX-nr
31975L0117, 31976L0207, 32002L0073, 31979L0007, 31986L0613, 31997L0080, 32000L0043, 32000L0043, 32000L0078, 32000L0078R/01/, 32004L0113, 32006L0054
SFS-nummer
2008:567
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
 • 2. Genom lagen upphävs
  • - jämställdhetslagen (1991:433),
  • - lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
  • - lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder,
  • - lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning,
  • - lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan,
  • - lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering, och
  • - lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.
 • 3. De upphävda lagarna gäller fortfarande i fråga om diskriminering och repressalier som ägt rum före ikraftträdandet. De uppgifter som enligt de upphävda lagarna vilar på en ombudsman ska efter ikraftträdandet fullgöras av Diskrimineringsombudsmannen. De uppgifter som enligt de upphävda lagarna vilar på Jämställdhetsnämnden eller Nämnden mot diskriminering ska efter ikraftträdandet fullgöras av Nämnden mot diskriminering.
 • 4. Arbetsgivarens skyldighet enligt 3 kap. 10 § ska fullgöras första gången 2009 eller det år då bestämmelsen första gången blir tillämplig.
 • 5. Arbetsgivarens skyldigheter enligt 3 kap. 11 och 13 §§ ska fullgöras första gången året närmast efter det kalenderårsskifte då arbetsgivaren sysselsatte minst 25 arbetstagare eller året därefter, om skyldigheten enligt 3 kap. 10 § ska fullgöras det året.

Lag (2009:526) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 3 kap. 12 §
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:526
Rubrik
Lag (2009:526) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Lag (2010:464) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Omfattning
ändr. 2 kap. 15, 16 §§, rubr. närmast före 2 kap. 15 §
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2010:464
Rubrik
Lag (2010:464) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Lag (2010:861) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ikraft
2011-07-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 5, 6 §, 3 kap. 14 §
SFS-nummer
2010:861
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare till utgången av juni 2012.
Rubrik
Lag (2010:861) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Lag (2010:1979) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ikraft
2011-04-01
Omfattning
ändr. 4 kap. 4, 7 §§;ny 4 kap. 15 a §, rubr. närmast före 4 kap. 15 a §
SFS-nummer
2010:1979
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.
Rubrik
Lag (2010:1979) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Lag (2011:742) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:89, bet. 2010/11:AU8, rskr. 2010/11:254
Ikraft
2011-08-01
Omfattning
ändr. 6 kap. 8 §, ny 5 kap. 3 a §, rubr. närmast före 3 a §
SFS-nummer
2011:742
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.
 • 2. De nya bestämmelserna ska tillämpas endast vid bestämmande av ersättning med anledning av en dom som har meddelats efter den 31 juli 2011.
Rubrik
Lag (2011:742) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Lag (2012:483) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:122, bet. 2011/12:AU11, rskr. 2011/12:267
Ikraft
2012-12-21
Omfattning
ändr. 2 kap. 12, 19 §§, 6 kap. 1 §;ny 2 kap. 12 a §
SFS-nummer
2012:483
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 21 december 2012.
 • 2. För försäkringsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. Om ett försäkringsavtal som ingåtts före ikraftträdandet till följd av avtalet förlängs efter ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (2012:483) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Lag (2012:673) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:159, bet. 2012/13:AU3, rskr. 2012/13:21
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 a, 13, 14, 17 §§, 6 kap. 1 §;nya 2 kap. 12 b, 13 a, 13 b, 14 a, 14 b §§
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:673
Rubrik
Lag (2012:673) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Lag (2012:913) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113
Omfattning
ändr. 4 kap. 18 §
Ikraft
2013-02-01
SFS-nummer
2012:913
Rubrik
Lag (2012:913) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Lag (2014:958) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:198, bet. 2013/14:AU8, rskr. 2013/14:367
Ikraft
2015-01-01
Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 4, 5 §§, 2 kap. 1, 5 §§, 3 kap. 14, 15, 16 §§, 4 kap. 18 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, rubr. närmast före 1 kap. 5 §;ny 2 kap. 12 c §
SFS-nummer
2014:958
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om diskriminering som ägt rum före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2014:958) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Lag (2016:828) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:135, bet. 2015/16:AU10, rskr. 2015/16:304
Ikraft
2017-01-01
Omfattning
upph. 3 kap.;ändr. 2 kap. 19 §, 4 kap. 5 §;nya 3 kap., 4 kap. 1 a §
SFS-nummer
2016:828
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om aktiva åtgärder som har eller skulle ha vidtagits före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2016:828) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Lag (2017:282) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208
Ikraft
2017-07-01
Omfattning
ändr. 4 kap. 18 §
SFS-nummer
2017:282
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utbildningsbidrag för doktorander som lämnas senast den 30 juni 2022.
Rubrik
Lag (2017:282) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Lag (2017:1081) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:220, bet. 2017/18:AU3, rskr. 2017/18:29
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 c §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2017:1081
Rubrik
Lag (2017:1081) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Lag (2017:1128) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2017/18:10, bet. 2017/18:SfU12, rskr. 2017/18:47
Omfattning
ändr. 2 kap. 14 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1128
Rubrik
Lag (2017:1128) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation