JK 1556-04-42

En underlåtenhet att registrera att utbetalning av sjukpenning skulle ske har inte betraktats som en behandling av personuppgifter

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern tillerkänner ML skadestånd med 500 kr och uppdrar åt Försäkringskassan att se till att beloppet betalas ut till honom.

Dåvarande Riksförsäkringsverket har tillsammans med ett eget yttrande lämnat över ett skadeståndsanspråk från ML hit. Av handlingarna framgår att en försäkringskassa i sitt s.k. PUMA-register (PUMA står för periodisk utbetalning med automatik) underlåtit att registrera att utbetalning av sjukpenning skulle ske till ML. Detta fick till följd att den sjukpenning som skulle ha betalats ut till honom den 26 november och den 23 december 2003 betalades ut först den 3 december 2003 resp. den 5 januari 2004.

Med anledning av det inträffade har ML begärt skadestånd av staten med sammanlagt 5 290 kr. Av det begärda beloppet avser 290 kr ersättning för påminnelseavgifter och 5 000 kr ersättning för kränkning av hans personliga integritet. Till stöd för sitt anspråk har han anfört bl.a. att han på grund av de försenade utbetalningarna inte kunde betala sina räkningar i rätt tid och att han därför har påförts påminnelseavgifter.

Riksförsäkringsverket har ansett att ML är berättigad till skadestånd enligt personuppgiftslagen.

ML har fått del av Riksförsäkringsverkets yttrande och lämnat vissa kompletterande uppgifter i ärendet.

Enligt 48 § personuppgiftslagen (PUL) skall den personuppgiftsansvarige ersätta den registrerade för skada och kränkning av den personliga integriteten som en behandling av personuppgifter i strid med lagen har orsakat.

I 3 kap. 2 § 1 skadeståndslagen föreskrivs att staten skall ersätta bl.a. ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet som staten svarar för. Staten skall vidare enligt denna paragraf ersätta skada på grund av att någon kränks allvarligt genom vissa brott som innebär fel eller försummelse vid sådan myndighetsutövning (se 3 kap. 2 § 2 samt 2 kap. 3 §skadeståndslagen). Ersättning för kränkning förutsätter ett brott som innefattar ett angrepp mot den skadelidandes person, frihet, frid eller ära.

Justitiekanslern har från Försäkringskassans lokalkontor i Jönköping under hand inhämtat att PUMA endast innehåller uppgifter om de periodiska utbetalningar som skall ske till dem som skall få ersättning från Försäkringskassan. Alla andra uppgifter som är hänförliga till personerna i fråga finns i andra register. I ML:s fall har det alltså inte funnits någon uppgift alls om honom i PUMA.

Enligt 1 § PUL är syftet med den lagen att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Med behandling av personuppgifter avses enligt 3 § PUL varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.

Som framgår av 48 § PUL är det endast en behandling av personuppgifter i strid med lagen som kan ge rätt till skadestånd.

Att försäkringskassan underlät att registrera ML i PUMA torde i sig inte vara att betrakta som en behandling av personuppgifter i PUL:s mening. Enligt vad utredningen ger vid handen har den uteblivna registreringen inte heller påverkat de personuppgifter om ML som funnits i kassans register på ett sådant sätt att dessa uppgifter har kommit att framstå som oriktiga till följd härav. Någon behandling av personuppgifter i strid med PUL kan därför inte anses ha förekommit i detta fall. Och även om underlåtenheten att registrera ML i PUMA hade varit att betrakta som en oriktig behandling av personuppgifter torde denna behandling inte ha inneburit någon sådan kränkning av hans personliga integritet som PUL skall skydda mot. Någon ersättning enligt PUL kan sålunda inte utgå till ML.

Däremot får ML enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen anses vara berättigad till ersättning för den ekonomiska skada som han har drabbats av till följd av det inträffade.

Av utredningen framgår att han har drabbats av påminnelseavgifter om sammanlagt 290 kr. Den kostnad som dessa avgifter har inneburit för honom skall han ersättas för. Det är vidare rimligt att anta att han har drabbats av vissa kostnader för telefonsamtal m.m. när han var tvungen att kontakta försäkringskassan när sjukpenningen inte betalades ut till honom. Också för dessa kostnader bör han få ersättning. I brist på närmare utredning får dessa kostnader uppskattas efter skälighet. Sammantaget finner Justitiekanslern att ML skall tillerkännas ersättning för ren förmögenhetsskada med 500 kr.

Eftersom ML inte har blivit utsatt för något sådant brott som kan grunda rätt till ersättning för kränkning skall hans ersättningsanspråk avslås i den delen.