JK 2020-02-41

Ersättning till polisman som varit frihetsberövad till följd av misstanke om grovt tjänstefel

Justitiekanslerns beslut 

Ersättning skall utgå till ND med 6 000 kr för lidande.

ND var såsom anhållen berövad friheten under tiden den 19 - 22 mars 2002 på grund av misstanke om grovt tjänstefel. Förundersökningen har avslutats utan att åtal har väckts. 

ND har begärt ersättning för lidande med 30 000 kr. Han har till stöd för sin begäran anfört i huvudsak följande. Han arbetade vid tiden för frihetsberövandet som polis i Malmö. Han tyckte att det kändes väldigt obehagligt att sitta inlåst och vara misstänkt för ett så grovt brott på grund av sin yrkesutövning. Både han och hans familj mådde väldigt dåligt. Han var sjukskriven fram till och med den 7 maj. Ärendet har väckt omfattande uppmärksamhet i massmedia. 

Åklagarmyndigheten har avgett yttrande och bl.a. bekräftat att frihetsberövandet lett till stor publicitet. 

ND är berättigad till ersättning för det lidande som frihetsberövandet får antas ha inneburit för honom. 

Vid bedömningen av vad som kan betraktas som en skälig ersättning för lidande utgår Justitiekanslern från ett normalbelopp. Detta normalbelopp baseras på den bedömning av skälig normalersättning som Högsta domstolen gjort i rättsfallet NJA 1990 s. 808. Efter justeringar på grund av förändringar i penningvärdet är det av Justitiekanslern tillämpade normalbeloppet för närvarande 15 000 kr per månad. Svea hovrätt har i en dom den 14 oktober 1998 avseende ett fall då inga särskilda omständigheter förelåg som motiverade högre ersättning funnit den av Justitiekanslern tillämpade ersättningsnivån fullt skälig (mål nr T 1242-97). 

I ND:s fall har frihetsberövandet endast varat i tre dygn. Normalersättningen vid frihetsberövanden av motsvarande längd är 3 000 kr. När ersättningen för lidande bestäms i detta fall bör dock särskilt beaktas att det varit en mycket omfattande uppmärksamhet i massmedia kring frihetsberövandet. 

Det nu anförda och övriga omständigheter i ärendet ger enligt min mening anledning att utgå från att lidandet i ND:s fall varit större än normalt vid frihetsberövanden av motsvarande varaktighet. Jag finner mot denna bakgrund att ersättningen för lidande skäligen bör bestämmas till 6 000 kr.