JK 2480-02-31

Fråga om yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser kan anses tillämpliga på innehållet på en webbsida

Justitiekanslerns beslut 

Justitiekanslern vidtar inte någon ytterligare åtgärd i saken. 

Handlingarna i ärendet lämnas över till Åklagarmyndigheten i Stockholm för de åtgärder som kan vara erforderliga där. 

Justitiekanslern har i ett beslut den 2 september 2002 tagit initiativ till en granskning av Radio Islams webbsida (http://radioislam.org.judemak). 

Justitiekanslern har tagit del av den aktuella webbsidan och därvid kunnat konstatera bl.a. att man länkas till denna från Internetadressen (http://www.abbc.co). 

Justitiekanslern har vidare inhämtat upplysningar från Patent- och registreringsverket, Radio- och TV-verket samt Kungliga biblioteket. 

Enligt 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen är grundlagens föreskrifter om radioprogram tillämpliga när en redaktion för en tryckt periodisk skrift eller för ett radioprogram, ett företag för yrkesmässig framställning av tekniska upptagningar eller en nyhetsbyrå med hjälp av elektromagnetiska vågor på särskild begäran tillhandahåller allmänheten upplysningar direkt ur ett register med upptagningar för automatisk databehandling (den s.k. databasregeln). Detta gäller dock inte om mottagaren kan ändra innehållet i registret. 

Beträffande yttrandefrihetsbrott är Justitiekanslern exklusiv åklagare. Misstankar om brott som faller utanför det grundlagsskyddade området ankommer det emellertid på det allmänna åklagarväsendet att handlägga. 

Från Radio- och TV-verket har upplysts att Radio Islam inte längre har tillstånd att sända närradio. Justitiekanslern har från Patent- och registreringsverket inhämtat upplysningen att det finns ett utgivningsbevis meddelat för en periodisk skrift med titeln Radio Islam. Databasregeln i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen skulle således kunna vara tillämplig i detta fall, om det är redaktionen för denna skrift som tillhandahåller allmänheten den aktuella hemsidan. 

Justitiekanslern har i tidigare beslut kunnat konstatera att ett utgivningsbevis som meddelats för en periodisk skrift med titeln Radio Islam visserligen var gällande, men att någon sådan skrift enligt vad som var känt inte längre gavs ut (se bl.a. Justitiekanslerns beslut den 2 mars 2000 i ärenden med dnr 3607-99-31 och 4294-99-31). Yttranden som hade återgetts på hemsidor från Radio Islam kunde därför inte prövas inom området för yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser, eftersom den anknytning till en periodisk skrift som i de aktuella fallen utgjorde en förutsättning för tillämpning av databasregeln i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen saknades. Till följd härav förordnade Justitiekanslern i nämnda beslut att anmälningarna beträffande innehållet på Radio Islams hemsidor skulle överlämnas till Åklagarmyndigheten i Stockholm för handläggning. Samma bedömning har Justitiekanslern gjort beträffande Radio Islams hemsida (http://www.abbc.com.ord.ht) i ett beslut den 26 juni 2001 (dnr 2019-01-31) och (http://www.abbc.com/historia/semigota/01.ht) i ett beslut den 6 juli 2001 (dnr 2138-01-31). 

Enligt de upplysningar som Justitiekanslern i detta ärende inhämtat från Kungliga biblioteket förhåller det sig alltjämt så att någon periodisk skrift med titeln Radio Islam inte längre ges ut. 

Mot bakgrund av det anförda och då det inte heller nu har framkommit några uppgifter som ger anledning till någon annan bedömning kan yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser inte anses tillämpliga på innehållet på den aktuella webbsidan. Justitiekanslern är därmed inte behörig att ingripa mot den. Handlingarna bör emellertid lämnas över till Åklagarmyndigheten i Stockholm för de åtgärder som kan anses erforderliga där.