Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)

(YGL)

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1991-11-14
Ändring införd
SFS 1991:1469 i lydelse enligt SFS 2022:1525
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2015:150 har iakttagits.

Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) kompletterar tryckfrihetsförordningen och utsträcker reglerna för tryckfrihet till att gälla även TV, radio och elektroniska medier (exempelvis Internet)

An unofficial English translation is available at the Riksdag.

1 kap. Yttrandefriheten enligt denna grundlag

Syfte och grunder

[K1]1 §  Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, tv och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

[S2]Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag. Lag (2018:1802).

Prop. 1997/98:43: Bestämmelsens innehåll har kommenterats i avsnitt 5.

Avsikten med införandet av termen tekniska upptagningar i

Prop. 2001/02:74: I tredje stycket avses med andra sändningar av ljud, bild eller text som sker med hjälp av elektromagnetiska vågor bl.a. sådant tillhandahållande som anges i den s.k. databasregeln i 9 §. För att klargöra det bör ordet överföringar användas. Någon ändring i sak är inte avsedd. Det kan noteras att ordet överföringar – och inte sändningar – används i första stycket.

Genom det nya femte stycket införs en definition av begreppet databas som har ersatt det tidigare registerbegreppet ...

 • NJA 2003 s. 25:Namnet på en TV-serie och bilder på skådespelare i denna serie har använts i en ungdomstidning med bilagd kalender. Användningen har ansetts omfattad av tryckfrihetsförordningens skydd, varför det inte funnits någon rätt till skadestånd för användningen. Även fråga om ogillande eller avvisning av skadeståndsyrkande. - Marknadsföring i en radiokanal av kalendern under TV-seriens benämning har däremot inte ansetts skyddad av yttrandefrihetsgrundlagen.
 • HFD 2011:46:Lotteriinspektionens förbud mot att visa utländskt spelbolags logotyp i sponsringsmeddelanden i tv-sändningar har ansetts stå i strid med ändamålen med yttrandefrihetsgrundlagen samt med radio- och tv-lagens bestämmelser. Ett förbud mot att exponera utländska spelbolags odds i samband med tv-sända idrottsevenemang har ansetts stå i strid med yttrandefrihetsgrundlagen.
 • NJA 2014 s. 128:Information som tillförs av en utomstående användare i anslutning till en grundlagsskyddad databas kan utgöra en egen databas i yttrandefrihetsgrundlagens mening.
 • NJA 2003 s. 31:Fråga om ett sådant tillhandahållande som avses i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen av innehåll i ett register för automatisk databehandling kan utgöra en spridning i form av ett radioprogram enligt 1 kap. 7 § 2 st. tryckfrihetsförordningen.
 • HFD 2015:80:Ett inslag i närradion har bedömts otillbörligt gynna kommersiella intressen. En särskild avgift har inte ansetts oproportionerlig, trots att inslaget varit kort och haft begränsad spridning, eftersom sändarföreningen tidigare fällts för överträdelser.

Tillämpningsområde

Definitioner

[K1]2 §  I denna grundlag avses med

[S2]program: innehållet i ljudradio, tv eller andra sådana överföringar av ljud, bild eller text som sker med hjälp av elektromagnetiska vågor samt innehållet i offentliga uppspelningar ur en databas,

[S3]tekniska upptagningar: upptagningar som innehåller text, bild eller ljud och som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med ett tekniskt hjälpmedel,

[S4]databas: en samling av information lagrad för automatiserad behandling. Lag (2018:1802).

 • RH 2013:27:Fråga om straffrättsligt medverkansansvar för upphovsrättsintrång genom tillhandahållande av en fildelningstjänst (The Pirate Bay) inom ett datornätverk och om de medverkandes skyldighet att för intrånget betala ersättning enligt upphovsrättslagen (1960:729).
 • NJA 2000 s. 355:En föreläsning vid ett universitet har spelats in på videogram för offentliggörande. Uttalanden vid föreläsningen som bedömts innefatta hets mot folkgrupp har inte ansetts åtnjuta meddelarskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen.
 • NJA 2015 s. 298:Lagprövning. Yttrandefrihetsgrundlagarnas anskaffarfrihet har ansetts hindra en tillämpning av skyddslagens bestämmelse om beslag.

Sändningar

[K1]3 §  Denna grundlag är tillämplig på sändningar av program som är riktade till allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel.

[S2]Som sändningar av program anses också tillhandahållande till allmänheten på särskild begäran av direktsända eller inspelade program, om starttidpunkten och innehållet inte kan påverkas av mottagaren och programmen tillhandahålls av någon som omfattas av 4 §.

[S3]Det som föreskrivs om program i denna grundlag gäller även program som förmedlas genom satellitsändning som utgår från Sverige. Program i tv som förmedlas hit genom satellitsändning som utgår från utlandet anses utgå från Sverige, om programmen huvudsakligen är avsedda att tas emot här i landet och vidaresänds här samtidigt och oförändrat. Lag (2022:1525).

Prop. 1997/98:43: Bestämmelsens innehåll har kommenterats i avsnitt 5.

Prop. 2009/10:81: Paragrafen innehåller ett förbud mot censur och andra hindrande åtgärder. Övervägandena finns i avsnitt 4.4.

Prop. 2021/22:59: Paragrafen innehåller bl.a. den s.k. sändningsregeln och webbsändningsregeln. Övervägandena finns i avsnitt 4.2 och 6.2.2.

Bestämmelsen i andra stycket – den s.k. webbsändningsregeln – ändras på så sätt att det läggs till ytterligare ett krav för att ett tillhandahållande ska anses vara en sändning av ett program. ...

 • NJA 2015 s. 298:Lagprövning. Yttrandefrihetsgrundlagarnas anskaffarfrihet har ansetts hindra en tillämpning av skyddslagens bestämmelse om beslag.

Tillhandahållande ur databaser

[K1]4 §  Denna grundlags föreskrifter om sändningar av program tillämpas också när information ur en databas, vars innehåll kan ändras endast av den som driver verksamheten, tillhandahålls allmänheten med hjälp av elektromagnetiska vågor

 1. av någon av följande:
  1. en redaktion för en periodisk skrift eller ett program,
  2. ett företag för yrkesmässig framställning av sådana skrifter som avses i tryckfrihetsförordningen eller av tekniska upptagningar,
  3. en nyhetsbyrå, eller
  4. någon annan, om det finns utgivningsbevis för verksamheten enligt 5 §, och
 2. på något av följande sätt:
  1. överföring på särskild begäran,
  2. överföring enligt överenskommelse i förväg,
  3. framställning på särskild begäran av tekniska upptagningar, skrifter eller bilder, eller
  4. offentlig uppspelning.

[S2]Även om viss information i databasen har tillförts av någon annan gäller grundlagen för sådana delar av databasen där det framstår som klart att informationen härrör från den som driver verksamheten.

[S3]Första stycket 1 a gäller inte en redaktion som tillhandahåller enbart sådana program som avses i 3 § andra stycket. Lag (2022:1525).

Särskilt om databaser med utgivningsbevis

[K1]5 §  Utgivningsbevis utfärdas om

 1. verksamheten är ordnad på det sätt som anges i 4 § och överföringarna utgår från Sverige,
 2. en behörig utgivare har utsetts och åtagit sig uppdraget, och
 3. verksamheten har ett namn som är sådant att det inte lätt kan förväxlas med namnet på en annan verksamhet enligt 4 §. Lag (2018:1802).

 • NJA 2007 s. 805:Fråga om ansvar för hets mot folkgrupp; enligt brottsbalken beträffande den som underlåtit att ta bort meddelanden från en elektronisk anslagstavla (I=B 2673-06) och enligt yttrandefrihetsgrundlagen beträffande utgivaren av en webbplats (II=B 2115-06). Även fråga om underlåtenhet att ta bort meddelanden från en elektronisk anslagstavla kan utgöra medhjälp till hets mot folkgrupp eller brott mot lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor (I=B 2673-06).

[K1]6 §  Ett utgivningsbevis gäller i tio år. Därefter upphör beviset att gälla.

[S2]Beviset får förnyas, om det finns förutsättningar att utfärda ett sådant bevis. Det förnyas varje gång för tio år från utgången av den föregående tioårsperioden.

[S3]Om det inte längre finns förutsättningar att utfärda ett utgivningsbevis, får det återkallas. Detsamma gäller om verksamheten inte har påbörjats inom sex månader från den dag då utgivningsbeviset utfärdades eller om den som driver verksamheten har anmält att verksamheten har upphört. Lag (2018:1802).

Prop. 2001/02:74: Genom tillägget i första stycket klargörs att direktsändningar via Internet omfattas av regeln under förutsättning att det är allmänheten som kan ta del av dem. Kravet på att de är avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel gäller givetvis också. Detsamma gäller uppspelningar via Internet av tidigare inspelningar som startar på tider som sändaren bestämmer. Någon ändring i sak i förhållande till vad som gäller i dag är inte avsedd. Se vidare <a href="https://lagen.nu/prop/2001/02:74#S4-3-4" ...

Prop. 2009/10:81: Paragrafen innehåller huvudregeln om radioprogram och den s.k. webbsändningsregeln. Övervägandena finns i avsnitt 7.2.

 • NJA 2018 s. 562:Ett yrkande om ansvar för underlåtenhet att avslöja brott ska ogillas om yrkandet är alternativt till ett yrkande om ansvar för delaktighet i brottet. - En sändning på internet som i allt väsentligt är obestämd till format, inriktning och tid är inte förenad med skydd enligt 1 kap. 6 § YGL (webbsändningsregeln).
 • RÅ 2003:30:Med redaktion i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen (databasregeln) avses de personer som har hand om ordnandet och utgivningen av en tryckt, periodisk skrift. Detta gäller även om skriften och de upplysningar som tillhandahålls enbart innehåller uppgifter om betalningsanmärkningar.
 • NJA 2002 s. 314:Ett i Sverige producerat televisionsprogram har via kommunikationssatellit direktsänts till ett programföretag i London och därifrån länkats upp till en direktsändande satellit, varifrån sändningen riktats till allmänheten i Sverige. Televisionsprogrammet har ansetts inte ha utgått från Sverige.

[K1]7 §  Varje databas ska ha ett namn.

[S2]Föreskrifter om utfärdande, upphörande, förnyelse och återkallelse av utgivningsbevis och om namn på databaser får meddelas i lag.

[S3]Föreskrifter om straff för den som bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av andra stycket får meddelas i lag. Lag (2018:1802).

Prop. 2001/02:74: Genom ändringen i första stycket klargörs att bestämmelsen endast är tillämplig på sådana sändningar som avses i 6 §. Den är alltså inte tilllämplig på överföringar som omfattas av 9 § (se avsnitt 4.3.6).

 • NJA 2001 s. 445:När redaktion för svensk periodisk skrift tillhandahållit information via Internet, har yttrandefrihetsgrundlagens ansvarighetsregler ansetts tillämpliga oberoende av att informationen förmedlats genom sändning från en server utanför Sverige. 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen.

Tekniska upptagningar

[K1]8 §  Denna grundlag är tillämplig på tekniska upptagningar som är utgivna. En teknisk upptagning anses utgiven när den har lämnats ut för att spridas till allmänheten i Sverige genom att spelas upp, säljas eller tillhandahållas på annat sätt.

[S2]En teknisk upptagning ska inte anses utlämnad för att spridas till allmänheten i Sverige enbart på den grunden att den skickas härifrån till mottagare i utlandet.

[S3]Om grundlagen är tillämplig eller inte prövas i det enskilda fallet med utgångspunkt i vad som kan antas om spridningen. Om det inte framgår något annat av omständigheterna, ska grundlagen anses tillämplig på en upptagning som är försedd med sådana uppgifter som avses i 3 kap. 16 § eller 4 kap. 5 §. Lag (2018:1802).

Program och tekniska upptagningar som jämställs med tryckta skrifter

[K1]9 §  Att vissa program och tekniska upptagningar ska jämställas med tryckta skrifter framgår av 1 kap.5 och 6 §§tryckfrihetsförordningen. Lag (2018:1802).

Den s.k. databasregeln innehåller dels ett automatiskt gällande skydd för s.k. massmedieföretag (redaktioner m.fl. som nämns i lagtexten) i första stycket, dels ett "frivilligt" skydd för alla andra (andra stycket). Det frivilliga skyddet kan vem som helst ansöka om hos Radio- och TV-verket. Om verket godkänner ansökan utfärdas ett "utgivningsbevis för databas".

Prop. 1997/98:43: För att klargöra att de aktörer som avses i bestämmelsen är traditionella massmedieföretag har ordet yrkesmässig lagts till i första meningen. Någon saklig skillnad mot vad som avsågs vid YGL:s tillkomst avses inte.

Med tillägget att tillhandahållandet skall ske på särskild begäran klargörs att enbart den omständigheten att upplysningar tillhandahålls mot abonnemang, prenumeration eller dylikt inte gör att tillhandahållandet kan anses ske på begäran. Inte heller detta utgör någon ...

Prop. 2001/02:74: Förslaget behandlas i avsnitten 4.3.4–4.3.6. Förslaget leder till en utvidgning av YGL:s tillämpningsområde och därmed en motsvarande inskränkning av tillämpningsområdet för annan lagstiftning som personuppgiftslagen (1998:204) och lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

I första stycket har till de uppräknade massmedieföretagen ...

Prop. 2009/10:81: Paragrafen innehåller den s.k. databasregeln som ger grundlagsskydd för viss databasverksamhet. Övervägandena finns i avsnitt 7.1, 7.2 och 4.3.1.

 • NJA 2007 s. 309:Tidningsartiklar som ingått i en databastjänst har ansetts ha tillhandahållits allmänheten av tidningens redaktion och därigenom vara omfattade av den s.k. databasregeln i 1 kap. 9 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen trots att databastjänsten bedrevs av en särskild juridisk person och inte av tidningen. Datafilerna med tidningsartiklarna har ansetts utgöra en egen databas skild från motsvarande databaser i tjänsten vilkas innehåll hämtats från andra källor.
 • RÅ 2003:30:Med redaktion i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen (databasregeln) avses de personer som har hand om ordnandet och utgivningen av en tryckt, periodisk skrift. Detta gäller även om skriften och de upplysningar som tillhandahålls enbart innehåller uppgifter om betalningsanmärkningar.
 • NJA 2014 s. 128:Information som tillförs av en utomstående användare i anslutning till en grundlagsskyddad databas kan utgöra en egen databas i yttrandefrihetsgrundlagens mening.
 • NJA 2001 s. 445:När redaktion för svensk periodisk skrift tillhandahållit information via Internet, har yttrandefrihetsgrundlagens ansvarighetsregler ansetts tillämpliga oberoende av att informationen förmedlats genom sändning från en server utanför Sverige. 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen.

Grundläggande bestämmelser

Meddelar- och anskaffarfrihet

[K1]10 §  Det står var och en fritt att meddela uppgifter i vilket ämne som helst i syfte att göra dem offentliga i program eller genom tekniska upptagningar (meddelarfrihet). Denna frihet avser uppgifter som lämnas till

 • en författare eller någon annan upphovsman,
 • en utgivare, redaktion eller nyhetsbyrå, eller
 • ett företag för framställning av tekniska upptagningar.

[S2]Det står också var och en fritt att anskaffa uppgifter i vilket ämne som helst i syfte att meddela eller offentliggöra dem enligt första stycket (anskaffarfrihet).

[S3]I dessa friheter får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag. Lag (2018:1802).

Prop. 1997/98:43: Bestämmelsens innehåll har kommenterats i avsnitt 6 och 7.

I bestämmelsen, där grundlagens tillämplighet i fråga om tekniska upptagningar regleras, har det i

Prop. 2001/02:74: Ändringen i första stycket behandlas i avsnitt 6.2.1. Den avses klargöra att utgivningstidpunkten för tekniska upptagningar, dvs. den tidpunkt då ingripande mot en upptagning tidigast får ske, inte nås förrän i vart fall ett exemplar av upptagningen lämnats ut för spridning till andra än dem som befinner sig i en mindre, sluten krets. Ingripanden får alltså inte ske redan när det endast föreligger en beredvillighet ...

 • NJA 2002 s. 583:Kopior av videogram har efter annonsering successivt framställts och tillhandahållits efter hand som beställningar inkommit. Fråga om yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig på förfarandet. 1 kap. 10 § yttrandefrihetsgrundlagen. (Jfr 2002 s. 281)

Censurförbud och förbud mot andra hindrande åtgärder

[K1]11 §  Det som är avsett att framföras i program eller genom tekniska upptagningar får inte först granskas av en myndighet eller ett annat allmänt organ. Det är inte heller tillåtet för en myndighet eller ett annat allmänt organ att på grund av innehållet förbjuda eller hindra framställning, offentliggörande eller spridning bland allmänheten av ett program eller en teknisk upptagning, om åtgärden inte har stöd i denna grundlag. Lag (2018:1802).

[K1]12 §  Trots 11 § får det i lag meddelas föreskrifter om granskning och godkännande av rörliga bilder i en sådan offentlig uppspelning ur en databas som avses i 4 § första stycket 2 d. Detsamma gäller rörliga bilder i tekniska upptagningar som ska visas offentligt. Lag (2018:1802).

Prop. 1997/98:43: Enligt 1 kap. 9 § 2 tryckfrihetsförordningen (TF) gäller utan hinder av TF vad som i lag är stadgat om förbud mot en kommersiell annons, om stadgandet har meddelats till skydd för hälsa eller miljö enligt en förpliktelse som följer av anslutningen till Europeiska gemenskaperna. Bestämmelsen trädde i kraft den 1 december 1994 och infördes efter ett förslag härom i prop. ...

 • HFD 2011:46:Lotteriinspektionens förbud mot att visa utländskt spelbolags logotyp i sponsringsmeddelanden i tv-sändningar har ansetts stå i strid med ändamålen med yttrandefrihetsgrundlagen samt med radio- och tv-lagens bestämmelser. Ett förbud mot att exponera utländska spelbolags odds i samband med tv-sända idrottsevenemang har ansetts stå i strid med yttrandefrihetsgrundlagen.
 • NJA 2015 s. 298:Lagprövning. Yttrandefrihetsgrundlagarnas anskaffarfrihet har ansetts hindra en tillämpning av skyddslagens bestämmelse om beslag.

[K1]13 §  Det är inte tillåtet för myndigheter eller andra allmänna organ att på grund av innehållet förbjuda eller hindra innehav eller användning av sådana tekniska hjälpmedel som behövs för att kunna ta emot program eller för att kunna uppfatta innehållet i tekniska upptagningar, om åtgärden inte har stöd i denna grundlag. Detsamma gäller förbud mot anläggande av trådnät för sändning av program. Lag (2018:1802).

Prop. 1997/98:43: Paragrafen är ny. På motsvarande sätt som enligt den nya 1 kap. 10 § tryckfrihetsförordningen innebär paragrafen att YGL inte skall tillämpas när barnpornografiska bilder förekommer i filmer eller videogram eller andra tekniska upptagningar. Inte heller när sådana bilder visas i TV skall YGL:s regler tillämpas. Angående paragrafens omfattning och innebörd i övrigt hänvisas till kommentaren till <a href="https://lagen.nu/1949:105#K1P10" ...

Exklusivitetsprincipen

[K1]14 §  En myndighet eller ett annat allmänt organ får inte utan stöd i denna grundlag ingripa mot någon för att han eller hon i ett program eller en teknisk upptagning har missbrukat yttrandefriheten eller medverkat till ett sådant missbruk. Inte heller får de utan stöd i denna grundlag av sådan anledning ingripa mot programmet eller upptagningen. Lag (2018:1802).

Instruktion för tillämpningen

[K1]15 §  Den som ska döma över missbruk av yttrandefriheten eller på annat sätt vaka över att denna grundlag efterlevs bör alltid ha i åtanke att yttrandefriheten är en grundval för ett fritt samhällsskick, alltid uppmärksamma ämnet och tanken mera än uttrycket, liksom syftet mera än framställningssättet samt i tveksamma fall hellre fria än fälla. Lag (2018:1802).

Undantag från grundlagen

Direktsändningar

[K1]16 §  I fråga om program eller delar av program som består i direktsändningar av dagshändelser eller av sådana gudstjänster eller offentliga tillställningar som anordnas av någon annan än den som bedriver programverksamheten tillämpas inte bestämmelserna i

 • 10 § om rätt att meddela och anskaffa uppgifter för offentliggörande,
 • 14 § om förbud mot ingripanden,
 • 15 § om förhållningssättet vid tillämpning av denna grundlag,
 • 2 kap. om rätten till anonymitet,
 • 5-8 kap. om yttrandefrihetsbrott, meddelarbrott och anskaffarbrott, ansvar för yttrandefrihetsbrott, tillsyn och åtal samt särskilda tvångsmedel,
 • 10 kap. om rättegången i yttrandefrihetsmål, och
 • 11 kap. 7 § om rätt att meddela och anskaffa uppgifter för offentlig-görande i program från utlandet. Lag (2018:1802).

Vissa frågor som får regleras i lag

[K1]17 §  I lag får det meddelas föreskrifter om

 1. sändningar av program som huvudsakligen är avsedda att tas emot utomlands, eller
 2. program som sänds genom tråd men som inte är avsedda att tas emot av någon större allmänhet.

[S2]Sådana föreskrifter får dock inte gälla det som sägs i 10- 13 §§. Lag (2018:1802).

[K1]18 §  Det som sägs i 1 kap.11 och 12 §§tryckfrihetsförordningen om att det i lag får meddelas föreskrifter om upphovsmäns rättigheter, vissa kommersiella annonser, kreditupplysningsverksamhet, produktinformation, tillvägagångssätt för anskaffande av uppgifter samt förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar gäller också i fråga om program och om innehållet i tekniska upptagningar. Lag (2022:1525).

Prop. 2021/22:59: Paragrafen innehåller en uppräkning av vilka bestämmelser i 1 kap. 11 och 12 §§ TF som gäller i fråga om program och om innehållet i tekniska upptagningar. Övervägandena finns i avsnitt 5.4. Paragrafen utformas med beaktande av Lagrådets förslag.

I uppräkningen av vad som omfattas av de båda bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen ...

[K1]19 §  Bestämmelserna i denna grundlag hindrar inte att det i lag meddelas föreskrifter om förbud mot kommersiell reklam i program eller om villkor för sådan reklam.

[S2]Detsamma gäller föreskrifter om förbud mot och villkor för sådan annonsering och sändning av program som helt eller delvis bekostas av någon annan än den som bedriver programverksamheten. Lag (2018:1802).

[K1]20 §  Bestämmelserna i denna grundlag hindrar inte att det i lag meddelas föreskrifter om förbud mot offentliggörande av personuppgifter

 1. som avslöjar etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening,
 2. om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning, eller
 3. som består av genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person.

[S2]Vad som anges i första stycket gäller endast om

 1. personuppgifterna ingår i en uppgiftssamling som har ordnats så att det är möjligt att söka efter eller sammanställa dessa, och
 2. det med hänsyn till verksamheten och de former under vilka uppgiftssamlingen hålls tillgänglig finns särskilda risker för otillbörliga intrång i enskildas personliga integritet. Lag (2022:1525).

Prop. 2021/22:59: I paragrafen finns bestämmelser som möjliggör föreskrifter i lag i fråga om vissa särskilt angivna kategorier av uppgiftssamlingar. Övervägandena finns i avsnitt 7.3. Paragrafen utformas delvis enligt Lagrådets förslag.

De ändringar som görs i paragrafen motsvarar de ändringar som görs i 1 kap. 13 § TF. Se kommentaren till ...

Undantag för barnpornografi

[K1]21 §  Denna grundlag är inte tillämplig på pornografiska bilder av personer vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under arton år. Lag (2018:1802).

[K2]1 §  Upphovsmannen till ett program eller en teknisk upptagning är inte skyldig att röja sin identitet. Detsamma gäller för den som har framträtt i en sådan framställning och den som har meddelat en uppgift för offentliggörande enligt 1 kap. 10 §. Lag (2018:1802).

[K2]2 §  I mål om ansvar, skadestånd eller särskild rättsverkan på grund av yttrandefrihetsbrott i ett program eller en teknisk upptagning får ingen ta upp frågan om vem som är framställningens upphovsman, vem som har framträtt i den, vem som har tillhandahållit den för offentliggörande eller vem som är meddelare enligt 1 kap. 10 §.

[S2]Om någon har angetts som upphovsman till framställningen eller som den som har framträtt i denna, är det dock tillåtet att i målet pröva om han eller hon är ansvarig. Detsamma gäller om någon i målet har uppgett sig vara upphovsmannen eller den som har framträtt.

[S3]Första stycket hindrar inte att det i en och samma rättegång handläggs både mål om yttrandefrihetsbrott och mål om brott som avses i 5 kap.4 och 5 §§. Lag (2018:1802).

Tystnadsplikt

[K2]3 §  Den som har tagit befattning med tillkomsten eller spridningen av en framställning som utgjort eller varit avsedd att ingå i ett program eller en teknisk upptagning får inte röja vad han eller hon då har fått veta om vem som är upphovsman till framställningen eller har tillhandahållit den för att offentliggöras eller om vem som har framträtt i den eller är meddelare enligt 1 kap. 10 §.

[S2]Tystnadsplikt enligt första stycket gäller även för den som på något annat sätt har varit verksam inom ett företag som ger ut tekniska upptagningar eller sänder program eller på en nyhetsbyrå. Lag (2018:1802).

[K2]4 §  Tystnadsplikt enligt 3 § gäller inte i följande fall:

 1. Den till vars förmån tystnadsplikten gäller har samtyckt till att hans eller hennes identitet röjs.
 2. Det är tillåtet enligt 2 § andra stycket att behandla frågan om identiteten.
 3. Det rör sig om något av de brott som avses i 5 kap. 4 § första stycket 1.
 4. En domstol finner i fråga om brott enligt 5 kap. 3 § eller 4 § första stycket 2 eller 3 att det är nödvändigt att uppgifter lämnas om huruvida det är den som är tilltalad eller skäligen misstänkt för den brottsliga gärningen som har lämnat meddelandet eller medverkat till framställningen. Uppgifterna ska i så fall lämnas vid en förhandling.
 5. En domstol finner i något annat fall att det av hänsyn till ett allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att en uppgift om identiteten lämnas vid vittnesförhör eller förhör med en part under sanningsförsäkran.

[S2]Vid förhör som avses i första stycket 4 eller 5 ska rätten noga vaka över att det inte ställs frågor som kan inkräkta på tystnadsplikten utöver vad som har medgetts i varje särskilt fall. Lag (2018:1802).

Efterforskningsförbud

[K2]5 §  En myndighet eller ett annat allmänt organ får inte efterforska

 1. upphovsmannen till en framställning som har offentliggjorts eller varit avsedd att offentliggöras i ett program eller en teknisk upptagning eller den som har framträtt i en sådan framställning,
 2. den som har tillhandahållit eller avsett att tillhandahålla en framställning för offentliggörande i ett program eller en teknisk upptagning, eller
 3. den som har meddelat uppgifter enligt 1 kap. 10 §.

[S2]Förbudet i första stycket hindrar inte efterforskning när det behövs för åtal eller något annat ingripande mot den som avses där om ingripandet inte står i strid med denna grundlag. I sådana fall ska den tystnadsplikt som anges i 3 § beaktas. Lag (2018:1802).

Repressalieförbud

[K2]6 §  En myndighet eller ett annat allmänt organ får inte ingripa mot någon för att han eller hon i ett program eller en teknisk upptagning har brukat sin yttrandefrihet eller medverkat till ett sådant bruk. Lag (2018:1802).

Straff

[K2]7 §  Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som

 1. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot sin tystnadsplikt enligt 3 §,
 2. uppsåtligen eller av oaktsamhet i ett program eller en teknisk upptagning lämnar felaktiga uppgifter om vem som är framställningens upphovsman eller har tillhandahållit den för offentliggörande, vem som framträder i den eller vem som har lämnat uppgifter i den,
 3. uppsåtligen efterforskar i strid med 5 §,
 4. uppsåtligen ingriper i strid med 6 §, om åtgärden utgör avskedande, uppsägning, meddelande av disciplinpåföljd eller en liknande åtgärd.

[S2]Allmänt åtal för brott som avses i första stycket 1 och 2 får väckas endast om målsäganden har anmält brottet till åtal. Lag (2018:1802).

Sändning av program

Rätt att sända genom tråd

[K3]1 §  Varje fysisk och juridisk person har rätt att sända program genom tråd. Lag (2018:1802).

Prop. 2001/02:74: Förslaget till ändring av andra stycket behandlas i avsnitt 9.2. Punkterna 1 och 4 motsvarar dagens andra stycke. Några ändringar i sak är inte avsedda såvitt avser dessa punkter.

Punkten 2 tillåter lagstiftning om skyldighet för nätinnehavare att upplåta utrymme i sitt nät för annans överföringar, oavsett om överföringarna förmedlar ett privat innehåll eller ett sådant innehåll som avses i YGL, ...

[K3]2 §  Den frihet som följer av 1 § hindrar inte att det i lag meddelas före-skrifter om

 1. skyldighet för nätinnehavare att i den utsträckning det behövs med hänsyn till allmänhetens intresse av tillgång till allsidig upplysning ge utrymme för vissa program och för tillhörande tjänster som utgörs av eller underlättar tillgången till textning, tolkning, uppläst text eller liknande teknik som syftar till att göra programmen tillgängliga för personer med funktionsnedsättning,
 2. skyldighet för nätinnehavare att ge utrymme för överföringar i den utsträckning det behövs med hänsyn till intresset av konkurrens beträffande sådana överföringar i nätet eller allmänhetens intresse av tillgång till sådana överföringar,
 3. skyldighet för nätinnehavare att vidta åtgärder för att tillförsäkra mottagarkretsen inflytande över programvalet,
 4. skyldighet för den som sänder program i tv eller tillhandahåller sådana program genom överföring ur en databas enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a att göra programmen tillgängliga för personer med funktionsnedsättning genom textning, tolkning, uppläst text eller liknande teknik,
 5. skyldighet för den som sänder program i tv eller tillhandahåller sådana program genom överföring ur en databas enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a att främja framställning av och tillgång till program med europeiskt ursprung,
 6. ingripanden mot fortsatt sändning av ett utbud som inriktas på vålds-framställningar, pornografiska bilder eller hets mot folkgrupp, eller
 7. villkor för att sända program för verksamhet som bedrivs med ett uppdrag att sända ljudradio eller tv i allmänhetens tjänst, under förutsättning att uppdraget finansieras med allmänna medel. Lag (2022:1525).

Prop. 2021/22:59: I paragrafen finns bestämmelser som möjliggör föreskrifter i lag som innefattar begränsningar i etableringsfriheten i tråd för vissa uppräknade ändamål. Övervägandena finns i avsnitt 8.2 och 9.3. Punkt 1 utformas enligt Lagrådets förslag.

Ändringen i punkt 1 innebär ett klargörande av att krav kan ställas i lag ...

Sändning på annat sätt än genom tråd

[K3]3 §  Rätten att sända program på annat sätt än genom tråd får regleras genom lag som innehåller föreskrifter om tillstånd och villkor för att sända.

[S2]Det allmänna ska eftersträva att radiofrekvenserna tas i anspråk på ett sätt som leder till vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet. Lag (2018:1802).

Prop. 2009/10:80: I paragrafen behandlas vissa begränsningar i sändningsrätten.

[K3]4 §  Det ska finnas möjlighet för sammanslutningar att få tillstånd att sända ljudradioprogram i lokala radiosändningar i den utsträckning som tillgängliga radiofrekvenser medger. Närmare föreskrifter om detta får meddelas i lag. Lag (2018:1802).

Vissa förutsättningar för begränsningar i rätten att sända

[K3]5 §  I fråga om sådana begränsningar i rätten att sända program som avses i 2-4 §§ gäller vad som föreskrivs om begränsningar av grundläggande fri- och rättigheter i 2 kap.21-23 §§regeringsformen. Lag (2018:1802).

Redaktionell självständighet

[K3]6 §  Den som sänder program avgör självständigt vad som ska förekomma i programmen. Lag (2018:1802).

Prop. 2001/02:74: Ändringen är föranledd av att paragrafen avser inte endast traditionella ljudradio- och TV-program utan även överföringar av innehåll enligt databasregeln i 1 kap. 9 §. Regler om inspelningar av radioprogram och överföringar enligt databasregeln och bevarande av sådana inspelningar finns i 5 kap. 3 § tillämpningslagen. Där föreskrivs att det för databaser är tillräckligt att det dokumenteras vilken information som vid varje tidpunkt tillhandahålls. Genom ändringen av förevarande paragraf klargörs ...

Domstolsprövning

[K3]7 §  Frågor om rätten att sända program ska kunna prövas av domstol eller av en nämnd vars sammansättning är bestämd i lag och vars ordförande ska vara eller ha varit ordinarie domare. Ett beslut av regeringen prövas av domstol och behöver endast avse beslutets laglighet.

[S2]Om saken gäller ett ingripande på grund av missbruk av yttrandefriheten, ska frågan prövas av domstol under medverkan av jury enligt de närmare föreskrifter som meddelas i lag. Detta gäller dock inte om saken rör överträdelse av sådana föreskrifter eller villkor i fråga om kommersiell reklam, annan annonsering eller sändning av program som avses i 1 kap. 19 §. Lag (2018:1802).

Bevarandeskyldighet och pliktleverans

[K3]8 §  Föreskrifter om skyldighet att bevara inspelningar av program och hålla dem tillgängliga för granskning i efterhand och om att lämna dem till arkiv får meddelas i lag. Lag (2018:1802).

Prop. 1997/98:43: Lydelsen ”...en film...” i andra meningen har ersatts med ”...en film, ett videogram eller någon annan teknisk upptagning med rörliga bilder...”. Ändringen är en konsekvens av att begreppet ”film” inte längre skall

användas som samlingsbeteckning för de nämnda upptagningarna. Någon ändring i sak avses inte.

Undantag för kartor, ritningar eller bilder som återger Sverige

[K3]9 §  I lag får det meddelas föreskrifter med syfte att förebygga att kartor, ritningar eller bilder som återger Sverige helt eller delvis och innehåller upplysningar av betydelse för rikets försvar sprids genom sändning av program. Lag (2018:1802).

Framställning och spridning av tekniska upptagningar

Rätten till framställning och spridning

[K3]10 §  Varje fysisk och juridisk person har rätt att framställa och sprida tekniska upptagningar. För rätten att offentligt visa film, videogram eller någon annan teknisk upptagning med rörliga bilder kan det dock krävas granskning och godkännande i enlighet med 1 kap. 12 §. Lag (2018:1802).

Undantag från spridningsrätten

[K3]11 §  Utan hinder av denna grundlag gäller det som föreskrivs i lag, när någon i förvärvssyfte till den som är under femton år lämnar ut filmer, videogram eller andra tekniska upptagningar med rörliga bilder med ingående skildringar av verklighetstrogen karaktär som återger våld eller hot om våld mot människor eller djur. Lag (2018:1802).

Prop. 1997/98:43: ersatts med ”filmer, videogram eller andra tekniska upptagningar med rörliga bilder”. Någon ändring i sak avses inte.

[K3]12 §  Bestämmelserna i denna grundlag hindrar inte att det i lag meddelas föreskrifter om straff och särskild rättsverkan för den som

 1. visar pornografiska bilder på eller vid allmän plats genom skyltning eller något liknande förfarande på ett sätt som kan väcka allmän anstöt,
 2. utan föregående beställning med post eller på annat sätt tillställer någon pornografiska bilder, eller
 3. bland barn och ungdomar sprider tekniska upptagningar som genom sitt innehåll kan verka förråande eller medföra annan allvarlig fara för de unga.

[S2]Detsamma gäller i fråga om straff och särskild rättsverkan för den som bryter mot föreskrifter om granskning och godkännande av filmer, videogram eller andra tekniska upptagningar med rörliga bilder som ska visas offentligt samt av rörliga bilder i en sådan offentlig uppspelning ur en databas som avses i 1 kap. 4 § första stycket 2 d.Lag (2018:1802).

Prop. 1997/98:43: Punkten 3 i

första stycket föreslås omfatta alla tekniska upptagningar.

Detta innebär att bestämmelsen gäller för tekniska upptagningar med rörliga bilder, stillbilder, text eller ljud och upptagningar med olika kombinationer därav. Punkten omfattar också tekniska upptagningar som innehåller dator- eller videospel med rörliga bilder i form av datorprogram eller med stillbilder, text eller ljud.

[K3]13 §  I lag får det meddelas föreskrifter med syfte att förebygga spridning genom teknisk upptagning av kartor, ritningar eller bilder som återger Sverige helt eller delvis och innehåller upplysningar av betydelse för rikets försvar. Lag (2018:1802).

Bevarandeskyldighet och pliktleverans

[K3]14 §  Föreskrifter om skyldighet att bevara exemplar av tekniska upptagningar och att hålla dem tillgängliga för granskning får meddelas i lag. I lag får det också meddelas föreskrifter om skyldighet att lämna exemplar av sådana upptagningar till en myndighet och att lämna upplysningar i anslutning till sådan skyldighet. Lag (2018:1802).

Prop. 1997/98:43: ersatts med ”filmer, videogram eller andra tekniska upptagningar med rörliga bilder”. Någon ändring i sak avses inte.

Skyldighet att befordra tekniska upptagningar

[K3]15 §  Den som enligt vad som följer av lag eller annan författning har en skyldighet att befordra tekniska upptagningar får inte på grund av innehållet vägra eller ställa särskilda villkor för att utföra denna skyldighet. Detta gäller dock inte om befordran skulle innebära en sådan överträdelse som avses i 18 § andra stycket eller 19 §.

[S2]Den som har en skyldighet enligt första stycket och som har tagit emot en teknisk upptagning för befordran ska inte anses som upptagningens spridare. Lag (2018:1802).

Prop. 2001/02:74: Paragrafen är ny och innebär en skyldighet att sätta ut vissa uppgifter på tekniska upptagningar, skrifter och bilder som framställts genom sådan print on demand-verksamhet som avses i 1 kap. 9 § första stycket 1.

I första stycket föreskrivs att det av ett print on demand-exemplar skall framgå hur det framställts, nämligen genom print on demand, databasens namn samt när och var exemplaret framställts. Uppgifterna gör det möjligt att skilja print on demand-upptagningar, ...

Ursprungsuppgifter

[K3]16 §  Exemplar av tekniska upptagningar ska förses med tydliga uppgifter om vem som har låtit framställa upptagningen, om exemplaren framställs i landet och är avsedda för spridning här. Det ska även anges när, var och av vem exemplaren har framställts. Närmare föreskrifter om detta får meddelas i lag. Lag (2018:1802).

Registrering av försäljnings- eller uthyrningsverksamhet

[K3]17 §  Föreskrifter om skyldighet för den som yrkesmässigt säljer eller hyr ut filmer, videogram eller andra tekniska upptagningar med rörliga bilder att anmäla sig för registrering hos en myndighet får meddelas i lag eller, i fråga om anmälans innehåll och hur anmälan närmare ska ske, med stöd av lag. Lag (2018:1802).

Straff

[K3]18 §  Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som framställer en teknisk upptagning och då uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 16 § eller bestämmelser som avses där.

[S2]Till penningböter döms den som sprider en teknisk upptagning som saknar någon uppgift som är föreskriven i 16 §, om det sker uppsåtligen eller av oaktsamhet. Detsamma gäller om en sådan uppgift är oriktig och spridaren känner till detta. Lag (2018:1802).

[K3]19 §  Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som sprider en teknisk upptagning i vetskap om att upptagningen har tagits i beslag eller konfiskerats enligt denna grundlag. Lag (2018:1802).

Upptagningar, skrifter och bilder beställda ur en databas

[K3]20 §  Av en sådan teknisk upptagning, skrift eller bild som avses i 1 kap. 4 § första stycket 2 c ska databasens namn framgå, liksom när, var och hur upptagningen, skriften eller bilden har framställts. Den som driver verksamheten ska se till att upptagningen, skriften eller bilden har sådana uppgifter. Närmare föreskrifter om detta får meddelas i lag. Lag (2018:1802).

[K3]21 §  Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 20 § eller bestämmelser som avses där.

[S2]Till penningböter döms den som lämnar ut en sådan teknisk upptagning, skrift eller bild som avses i 1 kap. 4 § första stycket 2 c och som saknar någon uppgift som är föreskriven i 20 §, om det sker uppsåtligen eller av oaktsamhet. Detsamma gäller om en sådan uppgift är oriktig och den som lämnar ut upptagningen, skriften eller bilden känner till detta. Lag (2018:1802).

Krav och befogenheter

[K4]1 §  Program och tekniska upptagningar ska ha en utgivare. Utgivare av program ska enligt vad som närmare föreskrivs i lag utses för varje program eller för hela eller delar av programverksamheten.

[S2]Utgivaren utses av den som bedriver sändningsverksamheten eller låter framställa den tekniska upptagningen. Lag (2018:1802).

Prop. 1997/98:43: Särbehandlingen av ljudupptagningar föreslås upphöra och alla tekniska upptagningar oavsett innehåll skall i princip behandlas enligt de regler som nu gäller för filmer. Detta innebär bl.a. att alla tekniska upptagningar med enbart ljud, t.ex. cd-skivor, skall ha en utgivare.

 • NJA 2002 s. 281:Fråga vem som avses med den som låter framställa den tekniska upptagningen (filmen) i 4 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen.

[K4]2 §  En utgivare ska vara en fysisk person med hemvist i Sverige. Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt särskilda bestämmelser i lag får inte vara utgivare. Lag (2018:1802).

[K4]3 §  Utgivaren ska ha befogenhet att utöva tillsyn över framställningens offentliggörande och att bestämma över dess innehåll så att ingenting får föras in i den mot hans eller hennes vilja. Varje inskränkning i denna befogenhet ska vara utan verkan. Lag (2018:1802).

Uppgift om utgivare

[K4]4 §  Uppgift om vem som är utgivare av program ska hållas tillgänglig för allmänheten. Närmare föreskrifter om detta får meddelas i lag. Lag (2018:1802).

Prop. 1997/98:43: Eftersom särbehandlingen av ljudupptagningar föreslås upphöra och alla tekniska upptagningar föreslås behandlas i princip enligt de regler som nu gäller för film, har ordet film i

Prop. 2001/02:74: Av de nya tredje och fjärde meningarna i första stycket följer att sådana tekniska upptagningar, skrifter eller bilder som avses i 1 kap. 9 § första stycket 1 skall vara försedda med uppgift om vem som är utgivare för den bakomliggande databasen och att det är utgivaren som skall se till att varje exemplar har en sådan uppgift. Straffet för att bryta mot vad som föreskrivs i dessa bestämmelser är detsamma som för brott mot vad som gäller enligt de föregående meningarna i samma stycke. Det ...

[K4]5 §  Av en teknisk upptagning ska det framgå vem som är utgivare. Utgivaren ska se till att varje exemplar av upptagningen har en sådan uppgift.

[S2]Av en sådan teknisk upptagning, skrift eller bild som efter beställning har framställts ur en databas enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 c ska det framgå vem som är utgivare för databasen. Utgivaren ska se till att varje exemplar har en sådan uppgift. Lag (2018:1802).

Ställföreträdare

[K4]6 §  En utgivare för programverksamhet får utse en eller flera ställföreträdare. För ställföreträdare gäller 2-4 §§. Upphör utgivarens uppdrag, upphör också uppdraget att vara ställföreträdare. Lag (2018:1802).

Straff

[K4]7 §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 §. Om omständigheterna är synnerligen försvårande är straffet fängelse i högst ett år.

[S2]Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 5 §.

[S3]I lag får det föreskrivas straff för den som bryter mot en föreskrift i lag som har meddelats med stöd av 4 eller 6 §. Lag (2018:1802).

5 kap. Yttrandefrihetsbrott, meddelarbrott och anskaffarbrott

 • RH 2000:97:Påföljden för yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring har med hänsyn till brottets art bestämts till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst. - Även fråga om vilket antal timmar samhällstjänst som skall följa med beaktande av reglerna om förbud mot reformatio in pejus.
 • RH 1998:22:Yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring ansågs inte vara artbrott. Hovrätten bestämde påföljden till villkorlig dom och böter.

Gärningar som anses vara yttrandefrihetsbrott

[K5]1 §  De gärningar som anges som tryckfrihetsbrott i 7 kap.2- 20 §§tryckfrihetsförordningen ska anses vara yttrandefrihetsbrott, om de begås i ett program eller en teknisk upptagning och är straffbara enligt lag. Lag (2018:1802).

 • NJA 2007 s. 805:Fråga om ansvar för hets mot folkgrupp; enligt brottsbalken beträffande den som underlåtit att ta bort meddelanden från en elektronisk anslagstavla (I=B 2673-06) och enligt yttrandefrihetsgrundlagen beträffande utgivaren av en webbplats (II=B 2115-06). Även fråga om underlåtenhet att ta bort meddelanden från en elektronisk anslagstavla kan utgöra medhjälp till hets mot folkgrupp eller brott mot lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor (I=B 2673-06).
 • RH 2000:97:Påföljden för yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring har med hänsyn till brottets art bestämts till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst. - Även fråga om vilket antal timmar samhällstjänst som skall följa med beaktande av reglerna om förbud mot reformatio in pejus.
 • NJA 2021 s. 498:Yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring. Tillhandahållandet på en webbplats av en film från ett terrordåd har bedömts ha skett inom ramen för nyhetsförmedling. Fråga om gärningen med hänsyn till detta har varit försvarlig.
 • NJA 2022 s. 1136:Yttrandefrihetsbrott. Påståenden i en webbartikel om en journalist har utgjort grovt förtal.
 • RH 1994:14:I ett TV-program har påståtts att en läkare av kollegor kallats för kvackare. För detta yttrande och andra uttalanden av delvis samma innebörd har programutgivaren fällts till ansvar för yttrandefrihetsbrott, innefattande förtal, och har förpliktats att utge skadestånd till läkaren.

[K5]2 §  Under de förutsättningar som anges i 1 § anses som yttrandefrihetsbrott även sådan olaga våldsskildring som innebär att någon genom rörliga bilder närgånget eller utdraget skildrar grovt våld mot människor eller djur med uppsåt att framställningen sprids. Detta gäller dock inte om gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig. Lag (2018:1802).

 • NJA 2021 s. 498:Yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring. Tillhandahållandet på en webbplats av en film från ett terrordåd har bedömts ha skett inom ramen för nyhetsförmedling. Fråga om gärningen med hänsyn till detta har varit försvarlig.

[K5]3 §  Ett tillkännagivande i en annons eller i ett annat sådant meddelande ska inte anses vara ett yttrandefrihetsbrott om det inte omedelbart av meddelandets innehåll framgår att ansvar för ett sådant brott kan bli aktuellt. Är meddelandet straffbart tillsammans med en omständighet som inte omedelbart framgår av meddelandets innehåll, gäller vad som föreskrivs i lag.

[S2]Detsamma gäller ett meddelande genom chiffer eller på något annat sätt, som är hemligt för allmänheten. Lag (2018:1802).

Prop. 2009/10:80: I paragrafen anges vilka brott som kan begås av meddelare och andra medverkande.

 • RH 2013:27:Fråga om straffrättsligt medverkansansvar för upphovsrättsintrång genom tillhandahållande av en fildelningstjänst (The Pirate Bay) inom ett datornätverk och om de medverkandes skyldighet att för intrånget betala ersättning enligt upphovsrättslagen (1960:729).

Meddelar- och anskaffarbrott

[K5]4 §  Om någon enligt 1 kap. 10 § meddelar en uppgift i syfte att göra den offentlig i ett program eller en teknisk upptagning och därigenom gör sig skyldig till något av följande brott, gäller vad som föreskrivs i lag om ansvar för det brottet:

 1. uppror, högförräderi, spioneri, grovt spioneri, utlandsspioneri, grovt utlandsspioneri, grov obehörig befattning med hemlig uppgift, landsförräderi, landssvek eller försök, förberedelse eller stämpling till ett sådant brott,
 2. oriktigt utlämnande av en allmän handling som inte är tillgänglig för var och en eller tillhandahållande av en sådan handling i strid med en myndighets förbehåll vid dess utlämnande, när gärningen är uppsåtlig, och
 3. uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt i de fall som anges i en särskild lag.

[S2]Första stycket gäller också om brottet begås av någon som, utan att vara ansvarig enligt 6 kap., medverkar som författare eller annan upphovsman till en framställning som är avsedd att offentliggöras i ett program eller en teknisk upptagning eller medverkar genom att framträda i programmet.

[S3]I fråga om föreskrifter som avses i första stycket 3 tillämpas 2 kap. 22 § första stycket regeringsformen. Lag (2022:1518).

Prop. 2021/22:55: Paragrafen innehåller bestämmelser om meddelarbrott. Övervägandena finns i avsnitt 4 och 5.7.

 • RH 2000:97:Påföljden för yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring har med hänsyn till brottets art bestämts till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst. - Även fråga om vilket antal timmar samhällstjänst som skall följa med beaktande av reglerna om förbud mot reformatio in pejus.
 • NJA 2014 s. 94:Publiceringar på en webbplats, som innefattade förtal, omfattades inte av tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområde. Lagliga förutsättningar har inte funnits att meddela åläggande om att på webbplatsen införa en länk till den dom i vilken förtalsfrågan prövades.

[K5]5 §  Om någon enligt 1 kap. 10 § anskaffar en uppgift i syfte att göra den offentlig i ett program eller en teknisk upptagning eller för att lämna ett meddelande och därigenom gör sig skyldig till ett brott som anges i 4 § första stycket 1, gäller vad som föreskrivs i lag om det brottet. Lag (2018:1802).

Ytterligare bestämmelser om yttrandefrihetsbrott

Påföljd

[K5]6 §  Vad som föreskrivs i lag om påföljd för brott som anges i 1 och 2 §§ gäller även när dessa anses vara yttrandefrihetsbrott.

[S2]Vid bestämmande av påföljd ska det särskilt beaktas om en publicerad uppgift har rättats och rättelsen därefter offentliggjorts på ett lämpligt sätt. Lag (2018:1802).

Prop. 1997/98:43: Eftersom barnpornografi uttryckligen undantas från YGL:s tillämpningsområde kan sådana skildringar i fortsättningen förklaras förverkade enligt bestämmelser i vanlig lag. Detta brott bör därför utgå ur

Publicering av domen

[K5]7 §  Om den tilltalade döms för förtal eller förolämpning i ett program enligt 1 §, får domstolen efter yrkande av motparten besluta att domen helt eller delvis ska återges i ett program i samma sändningsverksamhet.

[S2]Skyldigheten att återge domen får avse ett sammandrag av domen som domstolen har gjort. Lag (2018:1802).

Konfiskering

[K5]8 §  En teknisk upptagning som innehåller yttrandefrihetsbrott får konfiskeras.

[S2]Är brottet olaga våldsskildring gäller också vad som föreskrivs i lag om särskild rättsverkan av brott.

[S3]Konfiskering innebär att alla exemplar av upptagningen som är avsedda att spridas ska förstöras. Konfiskering innebär även att åtgärder ska vidtas så att föremål som kan användas särskilt för att mångfaldiga den tekniska upptagningen inte ska kunna användas för att framställa ytterligare exemplar.

[S4]Vid bedömning av frågan om konfiskering ska det särskilt beaktas om en publicerad uppgift har rättats och rättelsen därefter offentliggjorts på ett lämpligt sätt. Lag (2018:1802).

6 kap. Ansvar för yttrandefrihetsbrott

Prop. 1997/98:43: Ändringarna är konsekvenser av att särbehandlingen av ljudupptagningar föreslås upphöra och att alla tekniska upptagningar i princip skall behandlas enligt de regler som nu gäller för filmer. Angående innebörden av termen teknisk upptagning, se kommentaren till 1 kap. 1 §.

Prop. 2017/18:260: Om det är nödvändigt ska rätten meddela beslut i de frågor som avses i första stycket.

Paragrafen innehåller bestämmelser om vad rätten ska utreda i mål om ansvar pga. tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott. Övervägandena finns i avsnitt 4.1.

Ändringen i första stycket innebär att hänvisningen till kapitlet om skadestånd i yttrandefrihetsgrundlagen ...

 • RH 1996:87:Vid tolkning av begreppet "barn" i 16 kap. 10 a § brottsbalken har den av Sverige tillträdda FN-konventionen om barnets rättigheter tillagts betydelse. Tillika fråga om innebörden av det i samma lagrum angivna kravet på spridning, av begreppet "sexuellt våld eller tvång" i 16 kap. 10 b § brottsbalken och om påföljden för barnpornografibrott.
 • RH 2000:97:Påföljden för yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring har med hänsyn till brottets art bestämts till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst. - Även fråga om vilket antal timmar samhällstjänst som skall följa med beaktande av reglerna om förbud mot reformatio in pejus.

Vem som är ansvarig

Utgivare och ställföreträdare

[K6]1 §  Utgivaren är ansvarig för yttrandefrihetsbrott i ett program eller en teknisk upptagning.

[S2]Om en ställföreträdare har inträtt som utgivare, är han eller hon ansvarig. Lag (2018:1802).

 • NJA 2013 s. 945:Yttrandefrihetsmål (skadeståndsanspråk). Utgivaren av en grundlagsskyddad databas ansvarar för yttrandefrihetsbrott i databasen även i fråga om information som har lagts in i databasen innan utgivaren utsågs. Även tillämpligheten av bestämmelsen i 56 kap. 13 § rättegångsbalken om s.k. hissdispens i yttrandefrihetsmål.

[K6]2 §  Utgivaren är ansvarig, trots att en ställföreträdare har inträtt som utgivare, om

 1. ställföreträdaren inte längre var behörig när brottet begicks eller uppdraget annars upphört,
 2. ställföreträdaren var utsedd för skens skull eller uppenbarligen inte hade de befogenheter som anges i 4 kap. 3 §, eller
 3. uppgift om ställföreträdaren inte har hållits tillgänglig för allmänheten på föreskrivet sätt. Lag (2018:1802).

 • RH 2000:97:Påföljden för yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring har med hänsyn till brottets art bestämts till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst. - Även fråga om vilket antal timmar samhällstjänst som skall följa med beaktande av reglerna om förbud mot reformatio in pejus.
 • NJA 2002 s. 281:Fråga vem som avses med den som låter framställa den tekniska upptagningen (filmen) i 4 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen.
 • NJA 2001 s. 445:När redaktion för svensk periodisk skrift tillhandahållit information via Internet, har yttrandefrihetsgrundlagens ansvarighetsregler ansetts tillämpliga oberoende av att informationen förmedlats genom sändning från en server utanför Sverige. 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen.

Den som bedriver sändningsverksamhet eller låter framställa en teknisk upptagning

[K6]3 §  Den som bedriver sändningsverksamhet eller låter framställa en teknisk upptagning är ansvarig för yttrandefrihetsbrott, om

 1. det inte fanns någon behörig utgivare när brottet begicks,
 2. utgivaren var utsedd för skens skull eller uppenbarligen inte hade de befogenheter som anges i 4 kap. 3 §, eller
 3. uppgift om utgivaren inte har hållits tillgänglig för allmänheten på föreskrivet sätt. Lag (2018:1802).

Spridare

[K6]4 §  Den som sprider en teknisk upptagning är ansvarig för yttrandefrihetsbrott i stället för den som anges i 3 §, om uppgift enligt 3 kap. 16 § om vem som har låtit framställa upptagningen

 1. saknas och det inte kan klarläggas vem han eller hon är,
 2. avser en person som saknar känd hemvist i Sverige och som inte heller kan påträffas här under rättegången,
 3. avser en person som har hemvist utomlands, eller
 4. är oriktig och den som sprider upptagningen känner till detta. Lag (2018:1802).

Ansvar vid vissa direktsändningar

[K6]5 §  I fråga om andra direktsända program än sådana som avses i 1 kap. 16 § får det i lag föreskrivas att den som framträder i programmet ska ansvara för sina yttranden själv. Lag (2018:1802).

Särskilda regler om utgivares ansvar för information i en databas

[K6]6 §  Om en utgivare av en databas enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a-c har underrättats av Justitiekanslern eller målsäganden om att databasen innehåller viss information som kan utgöra yttrandefrihetsbrott, och utgivaren inom två veckor efter det att underrättelsen togs emot tar bort informationen ur databasen, kan han eller hon inte hållas ansvarig för informationen. Detta gäller endast om det kan antas att informationen började tillhandahållas ur databasen tidigare än ett år innan underrättelsen.

[S2]Närmare föreskrifter om underrättelser enligt första stycket får meddelas i lag. Lag (2018:1802).

[K6]7 §  Om en utgivare av en databas enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a-c, utan en föregående underrättelse enligt 6 §, har delgetts en stämningsansökan med yrkande om ansvar eller skadestånd för yttrandefrihetsbrott avseende viss information i databasen, och utgivaren inom två veckor efter delgivningen tar bort informationen ur databasen, kan han eller hon inte hållas ansvarig för informationen.

[S2]Trots första stycket kan utgivaren hållas ansvarig om det görs antagligt att informationen började tillhandahållas ur databasen ett år innan utgivaren delgavs stämningsansökningen eller senare. Lag (2018:1802).

 • RH 2021:51:Fråga om tillämpningen av ansvarsfrihetsreglerna i 6 kap. 6 och 7 §§ yttrandefrihetsgrundlagen. Även fråga om hur underrättelser enligt 6 kap. 6 § samma lag ska vara utformade.

Invändning mot ansvar

[K6]8 §  Om den som är tilltalad för yttrandefrihetsbrott vill åberopa en omständighet som enligt detta kapitel medför att han eller hon inte ska vara ansvarig, ska denna omständighet åberopas före huvudförhandlingen. Annars får domstolen inte ta hänsyn till omständigheten. Lag (2018:1802).

Ansvarets innebörd

[K6]9 §  Den som är ansvarig för yttrandefrihetsbrott enligt detta kapitel ska anses ha haft kännedom om innehållet i programmet eller den tekniska upptagningen och medgett sändning eller utgivning. Lag (2018:1802).

Huvudregel för tillsyn och åtal

[K7]1 §  Bestämmelserna i 9 kap.1-7 §§tryckfrihetsförordningen om tillsyn och åtal gäller också i fråga om program, tekniska upptagningar och yttrandefrihetsmål, om inte annat följer av bestämmelserna i detta kapitel. Lag (2018:1802).

Prop. 1997/98:43: Av tillägget i

Prop. 2001/02:74: Genom ändringen i första stycket kommer JK att såvitt gäller tekniska upptagningar få möjlighet att delegera sina åklagaruppgifter även vad gäller de yttrandefrihetsbrott som nu föreslås utgöra sådana brott. Delegationsrätten har närmare behandlats i avsnitt 5.6.

Förslaget i första meningen i andra stycket innebär att preskriptionstiden för tillhandahållande som avses i 1 kap. 9 § skall ...

Prop. 2009/10:81: Paragrafen innehåller bestämmelser om tillsyn, åtal och preskription i yttrandefrihetsmål. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.4.

Justitiekanslerns överlämnande av åklagaruppdrag

[K7]2 §  Justitiekanslern får när det gäller tekniska upptagningar överlämna åt allmän åklagare att vara åklagare i yttrandefrihetsmål om ansvar eller konfiskering på grund av olaga hot, hets mot folkgrupp, olaga våldsskildring, hot mot tjänsteman, övergrepp i rättssak eller brott mot medborgerlig frihet. Rätten att väcka allmänt åtal får dock inte överlämnas när det gäller yttrandefrihetsbrotten hets mot folkgrupp eller brott mot medborgerlig frihet. Lag (2018:1802).

Preskription vid allmänt åtal

[K7]3 §  Den tid inom vilken allmänt åtal för yttrandefrihetsbrott ska väckas är i fråga om

 1. program sex månader från det att programmet sändes,
 2. tillhandahållande som avses i 1 kap. 4 § första stycket 2 a-c sex månader från när informationen inte längre tillhandahölls,
 3. offentlig uppspelning ur en databas som avses i 1 kap. 4 § första stycket 2 d sex månader från uppspelningen, och
 4. tekniska upptagningar ett år från det att upptagningen gavs ut.

[S2]Beträffande sådana tekniska upptagningar som saknar någon av de i 3 kap. 16 § föreskrivna uppgifterna gäller dock vad som är föreskrivet i lag om tid för väckande av talan med den begränsningen att allmänt åtal inte får väckas senare än två år från det att Justitiekanslern fick kännedom om upptagningen. Lag (2018:1802).

Prop. 1997/98:43: I 10 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen ges en möjlighet att i vanlig lag delegera rätten att förordna om beslag till allmän åklagare. Om allmän åklagare har förordnat om beslag skall han eller hon enligt 10 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen skyndsamt anmäla detta till Justitiekanslern, som i sin tur genast skall pröva om beslaget skall bestå. Möjligheten ...

Prop. 2001/02:74: Den nya andra meningen i första stycket innebär att bestämmelsen om utredningsbeslag i TF är tillämplig när en sådan upptagning, skrift eller bild som avses i 1 kap. 9 § första stycket 1, dvs. ett print on demandexemplar, tas i utredningsbeslag i anledning av ett misstänkt yttrandefrihetsbrott. I övrigt är inte TF:s eller YGL:s regler om skrifter eller teknis-...

Konfiskering utan åtal

[K7]4 §  Finns det ingen ansvarig för ett yttrandefrihetsbrott enligt 6 kap. när det gäller en teknisk upptagning, får åklagaren eller målsäganden i stället för att väcka åtal ansöka om att upptagningen ska konfiskeras. Detsamma gäller när den som är ansvarig för brott inte kan delges stämning i Sverige. Lag (2018:1802).

Granskning och tillsyn i vissa fall

[K7]5 §  I lag får det meddelas föreskrifter om att en nämnd vars sammansättning är bestämd i lag och vars ordförande ska vara eller ha varit ordinarie domare ska granska om program som någon har sänt står i överensstämmelse med de föreskrifter eller andra villkor som gäller för sändningarna.

[S2]En sådan nämnd får endast uttala sin mening och förelägga den sändande att följa föreskrifterna eller villkoren. I lagen får det föreskrivas att ett föreläggande av nämnden får förenas med vite. Frågor om ansvar för yttrandefrihetsbrott och om utdömande av vite prövas alltid av domstol enligt 3 kap. 7 §. Lag (2022:1525).

Prop. 2021/22:59: I paragrafen finns bestämmelser som möjliggör föreskrifter i lag om granskning av om program som sänts överensstämmer med de föreskrifter eller andra villkor som gäller för sändningarna. Övervägandena finns i avsnitt 8.3.

Ändringen i första stycket innebär att begränsningen till program som har sänts på annat sätt än genom tråd tas bort. Om yttrandefrihetsgrundlagen ...

[K7]6 §  I lag får det meddelas föreskrifter om särskild tillsyn över att yttrandefriheten i filmer, videogram eller andra tekniska upptagningar med rörliga bilder inte missbrukas genom olaga våldsskildring. Tillsynen får även avse att sådana upptagningar som innehåller våld eller hot om våld inte i förvärvssyfte sprids till den som är under femton år.

[S2]Det får i lag meddelas föreskrifter om befogenhet för en myndighet att vid tillsyn enligt första stycket tillfälligt ta hand om ett exemplar av en film, ett videogram eller en teknisk upptagning med rörliga bilder som kan antas innehålla en framställning som innefattar olaga våldsskildring. Lag (2018:1802).

[K7]7 §  I fråga om sådana föreskrifter som avses i 5 och 6 §§ gäller vad som föreskrivs om begränsningar av grundläggande fri- och rättigheter i 2 kap.21-23 §§regeringsformen. Lag (2018:1802).

Beslag av tekniska upptagningar

Huvudregel

[K8]1 §  Bestämmelserna i 10 kap.tryckfrihetsförordningen om beslag av tryckta skrifter gäller också i fråga om beslag av tekniska upptagningar, om inte annat följer av bestämmelserna i detta kapitel. Lag (2018:1802).

 • NJA 2003 s. 25:Namnet på en TV-serie och bilder på skådespelare i denna serie har använts i en ungdomstidning med bilagd kalender. Användningen har ansetts omfattad av tryckfrihetsförordningens skydd, varför det inte funnits någon rätt till skadestånd för användningen. Även fråga om ogillande eller avvisning av skadeståndsyrkande. - Marknadsföring i en radiokanal av kalendern under TV-seriens benämning har däremot inte ansetts skyddad av yttrandefrihetsgrundlagen.

Särskilda regler om beslag

[K8]2 §  När Justitiekanslern har beslutat om konfiskeringsbeslag eller fastställt ett sådant beslag, får rätten på Justitiekanslerns begäran medge att den tidsfrist som anges i 10 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen förlängs, om tiden är otillräcklig med hänsyn till beslagets omfattning eller någon annan omständighet. Förlängningen får inte avse längre tid än som är oundgängligen nödvändig och får omfatta sammanlagt högst två veckor. Lag (2018:1802).

[K8]3 §  Om Justitiekanslern enligt 7 kap. 2 § har överlämnat åt allmän åklagare att vara åklagare i yttrandefrihetsmål gäller vad som anges i detta kapitel och i 10 kap.2, 4 och 12 §§tryckfrihetsförordningen om Justitiekanslerns uppgifter även den allmänna åklagaren. Vad som anges i 10 kap. 3 § andra stycket tryckfrihetsförordningen om anmälan av beslag gäller dock inte allmän åklagare. Lag (2018:1802).

[K8]4 §  Beslut om beslag av teknisk upptagning ska innehålla uppgifter om det eller de avsnitt av framställningen som har gett anledning till beslaget.

[S2]Om det vid ett sådant utredningsbeslag som avses i 10 kap. 12 § tryck-frihetsförordningen inte är möjligt att i beslutet närmare ange varje avsnitt som har gett anledning till beslaget, ska det i efterhand i ett särskilt beslut anges vilka avsnitt som åberopas som brottsliga. Ett sådant beslut ska meddelas så snart det är möjligt.

[S3]Beslaget gäller endast de särskilda skivor, rullar eller andra sådana delar av upptagningen där dessa avsnitt förekommer. Lag (2018:1802).

[K8]5 §  Bevis om beslag ska utan avgift lämnas till den som beslaget har gjorts hos och den som har låtit framställa den tekniska upptagningen. Beviset ska innehålla uppgifter om det eller de avsnitt i upptagningen som har gett anledning till beslaget. Ett sådant bevis ska lämnas så snart det är möjligt. Lag (2018:1802).

Beslag av upptagningar, skrifter eller bilder beställda ur en databas

[K8]6 §  För en upptagning, skrift eller bild som har beställts ur en databas enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 c gäller vid yttrandefrihetsbrott vad som anges om utredningsbeslag i 10 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen. I stället för 10 kap.7 och 10 §§ gäller dock beträffande tekniska upptagningar vad som föreskrivs i 4 och 5 §§. Lag (2018:1802).

Allmänna förutsättningar

[K9]1 §  Skadestånd för missbruk av yttrandefriheten genom innehållet i ett program eller en teknisk upptagning får grundas endast på att det program eller den tekniska upptagning som kravet avser innefattar yttrandefrihetsbrott.

[S2]I fråga om skadestånd på grund av brott som avses i 5 kap.3- 5 §§ gäller vad som är föreskrivet i lag.

[S3]Vad som sägs om skadestånd enligt detta kapitel gäller i tillämpliga delar även krav enligt 5 kap. 7 § på att en dom om förtal eller förolämpning ska återges i ett program.

[S4]Bestämmelsen i 6 kap. 9 § gäller också i fråga om skadestånd på grund av yttrandefrihetsbrott i ett program eller en teknisk upptagning. Lag (2018:1802).

Vem som är ansvarig

[K9]2 §  Den som är ansvarig för yttrandefrihetsbrott enligt 6 kap. är även ansvarig för skadestånd.

[S2]Krav på skadestånd kan även riktas mot den som bedriver programverksamheten eller har låtit framställa den tekniska upptagningen.

[S3]Om en utgivare inte ansvarar för yttrandefrihetsbrott till följd av 6 kap.6 och 7 §§ är han eller hon inte heller ansvarig för skadestånd. Lag (2018:1802).

Prop. 2017/18:260: Paragrafen innehåller bestämmelser om kallelse av den som har utsetts att tjänstgöra i juryn. Övervägandena finns i avsnitt 4.1.

Ändringen innebär att termen jurymannen ersätts med juryledamoten. Ändringen innebär inte någon ändring i sak.

Även övriga ändringar är endast språkliga.

[K9]3 §  Vid direktsändningar som avses i 1 kap. 16 § är gärningsmannen ansvarig för skadestånd på grund av brott som han eller hon begår i sändningen.

[S2]Krav på skadestånd kan även riktas mot den som bedriver programverksamheten. Lag (2018:1802).

Prop. 2017/18:260: Om rätten finner att en juryledamot inte har styrkt laga förfall, ska juryledamoten underrättas om det.

Paragrafen innehåller bestämmelser om prövningen av laga förfall för den som har utsetts att tjänstgöra i juryn och kallelse av suppleanter. Övervägandena finns i avsnitt 4.1.

Ändringarna innebär att termen juryman i olika böjningsformer ersätts med ...

[K9]4 §  Om den som skulle ha varit ansvarig för yttrandefrihetsbrott i en teknisk upptagning inte har någon känd hemvist i landet när brottet begås och inte heller kan påträffas här under rättegången och ansvaret därför övergår på den som sprider upptagningen enligt 6 kap. 4 § 1 och 2, får krav på skadestånd ändå riktas även mot den som skulle ha varit ansvarig. Det gäller i den utsträckning skadestånd kan dömas ut enligt lag. Lag (2018:1802).

Prop. 2017/18:260: Om den uteblivna ledamoten inte har laga förfall, ska han eller hon åläggas att ersätta staten och parterna de kostnader som hans eller hennes försummelse orsakat om förhandlingen måste ställas in. Rätten får dock minska ersättningen till ett skäligt belopp.

I paragrafen regleras vad som gäller när en juryledamot uteblir från huvudförhandlingen. Övervägandena finns i avsnitt ...

[K9]5 §  Om någon är ansvarig för skadestånd på grund av yttrandefrihetsbrott i egenskap av ställföreträdare för en juridisk person, får krav på skadestånd även riktas mot den juridiska personen.

[S2]Om en förmyndare, god man eller förvaltare i den egenskapen är ansvarig för skadestånd på grund av yttrandefrihetsbrott, får krav på skadestånd även riktas mot den för vilken förmyndaren, den gode mannen eller förvaltaren har utsetts.

[S3]Krav på skadestånd enligt denna paragraf får framställas om och i den omfattning anspråket kan göras gällande enligt lag. Lag (2018:1802).

[K9]6 §  Om två eller flera är ansvariga för skadestånd enligt detta kapitel, ansvarar de solidariskt för skadeståndet. I fråga om ansvaret dem emellan gäller vad som föreskrivs i lag. Lag (2018:1802).

Prop. 2017/18:260: Vid fortsatt huvudförhandling ska juryn bestå av samma medlemmar som före avbrottet.

Paragrafen innehåller bestämmelser om rätten att ställa frågor och juryns sammansättning vid fortsatt huvudförhandling. Övervägandena finns i avsnitt 4.1.

Ändringen i första stycket innebär att termen jurymännen ersätts med juryledamöterna. Ändringen innebär inte någon ändring i sak. ...

Skadestånd när straff för brottet inte kan dömas ut

[K9]7 §  Krav på skadestånd med anledning av ett yttrandefrihetsbrott kan framställas trots att straff för brottet inte kan dömas ut på grund av preskription eller av något annat skäl. Lag (2018:1802).

[K10]1 §  Vad som sägs i 12 kap.tryckfrihetsförordningen om rättegången i tryckfrihetsmål ska gälla också i fråga om motsvarande mål som avser program och tekniska upptagningar (yttrandefrihetsmål). Hänvisningen i 12 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen till 8 kap.tryckfrihetsförordningen ska avse 6 kap. denna grundlag.

[S2]De som har utsetts till juryledamöter för tryckfrihetsmål ska också vara juryledamöter i yttrandefrihetsmål. Lag (2018:1802).

Prop. 1997/98:43: Samma regler som hittills gällt för filmer och ljudupptagningar från utlandet föreslås gälla för tekniska upptagningar från utlandet.

Prop. 2017/18:260: Juryn ska besvara de frågor som rätten har framställt med ja eller nej. Juryn får inte skiljas åt innan alla frågor har besvarats.

Paragrafen innehåller bestämmelser om juryns överläggning. Övervägandena finns i avsnitt 4.1.

Ändringen i första stycket innebär att termen juryman ersätts med juryledamot. Ändringen innebär inte någon ändring i sak.

Även ...

 • RH 2000:97:Påföljden för yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring har med hänsyn till brottets art bestämts till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst. - Även fråga om vilket antal timmar samhällstjänst som skall följa med beaktande av reglerna om förbud mot reformatio in pejus.

11 kap. Program och tekniska upptagningar från utlandet

Vidaresändningar av program från utlandet

[K11]1 §  För samtidig och oförändrad vidaresändning här i landet av program som avses i 1 kap. 3 § och som kommer från utlandet eller förmedlas hit genom satellitsändning men inte utgår från Sverige, gäller denna grundlag enbart i fråga om

 • censurförbud och förbud mot andra hindrande åtgärder enligt 1 kap. 11 §,
 • innehav av tekniska hjälpmedel och anläggande av trådnät enligt 1 kap. 13 §,
 • förbud mot ingripanden enligt 1 kap. 14 §,
 • det förhållningssätt som enligt 1 kap. 15 § ska iakttas vid tillämpningen av denna grundlag,
 • rätt att sända program i tråd enligt 3 kap. 1 §, och
 • särskilda regler för lagstiftning och rättslig prövning enligt 3 kap.5 och 7 §§.

[S2]Dessutom ska bestämmelserna om meddelar- och anskaffarfrihet i 4 och 7 §§ tillämpas.

[S3]Om riksdagen har godkänt en internationell överenskommelse om program, får sådana föreskrifter om reklam och annonsering som avses i 1 kap. 19 § inte hindra vidaresändning av program om det skulle strida mot överenskommelsen. Lag (2018:1802).

Prop. 2001/02:74: Genom ändringen i första stycket slås fast att regeln om skyndsam behandling gäller inte endast för yttrandefrihetsmål utan också för andra mål enligt YGL, t.ex. mål om ansvar enligt 3 kap. 13 § andra eller tredje stycket.

Prop. 2017/18:260: I paragrafen finns en upplysning om att bestämmelser om ersättning meddelas av regeringen. Övervägandena finns i avsnitt 4.1.

Ändringen innebär att termen jurymän ersätts med juryledamöter. Paragrafen ändras även i övrigt endast språkligt och redaktionellt så att den utformas som upplysningsbestämmelser om regeringens normgivningskompetens numera utformas. Ändringarna innebär inte någon ändring i sak. ...

Tekniska upptagningar från utlandet

[K11]2 §  Bestämmelserna i 1-10 och 12 kap. är tillämpliga på sådana tekniska upptagningar som har framställts utomlands och som lämnas ut för spridning i Sverige. Vad som sägs i denna grundlag om den som har låtit framställa upptagningen ska då i stället gälla den som lämnar ut upptagningen för spridning här i landet. Lag (2018:1802).

Meddelar- och anskaffarfrihet

[K11]3 §  Det som sägs om meddelar- och anskaffarfrihet i 1 kap. 10 § gäller även i fråga om sådana tekniska upptagningar som har framställts utomlands och som lämnas ut för spridning här men som inte huvudsakligen är avsedda att spridas i Sverige.

[S2]Första stycket gäller dock inte om

 1. meddelandet eller anskaffandet innefattar brott mot Sveriges säkerhet,
 2. meddelandet innefattar ett sådant utlämnande eller tillhandahållande som avses i 5 kap. 4 § första stycket 2, eller
 3. meddelandet utgör ett uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt. Lag (2018:1802).

[K11]4 §  Det som sägs om meddelar- och anskaffarfrihet i 3 § tillämpas för en teknisk upptagning som inte har lämnats ut för spridning i Sverige, om uppgiften meddelats eller anskaffats här. Lag (2018:1802).

[K11]5 §  Meddelaren har i fall som avses i 3 och 4 §§ rätt till anonymitet enligt 2 kap.

[S2]Bestämmelsen om undantag från tystnadsplikt i 2 kap. 4 § 3 ska omfatta även andra brott mot Sveriges säkerhet än de som anges där. Lag (2018:1802).

[K11]6 §  Om ett meddelande eller anskaffande är straffbart enligt 3 eller 4 §, gäller vad som anges i denna grundlag om meddelar- och anskaffarbrott.

[S2]Mål om ansvar eller skadestånd på grund av ett sådant brott handläggs enligt bestämmelserna om yttrandefrihetsmål, om inte annat följer av 10 kap. 1 § denna grundlag och 12 kap. 1 § andra stycket tryckfrihetsförordningen. Lag (2018:1802).

[K11]7 §  Om ett program sänds från en sändare utanför Sverige, gäller 3-6 §§ i fråga om rätten att meddela och anskaffa uppgifter och att vara anonym, om uppgifterna har meddelats eller anskaffats här.

[S2]I fråga om program som sänds från öppna havet eller luftrummet däröver får det dock i lag föreskrivas undantag från rätten att meddela och anskaffa uppgifter. Lag (2018:1802).

[K12]1 §  Vad som föreskrivs i 14 kap.1-3 §§tryckfrihetsförordningen om resning, tillsättande av en ny jury och skyndsam handläggning av mål gäller också i fråga om motsvarande mål enligt denna grundlag. Lag (2018:1802).

Internationellt rättsligt bistånd

[K12]2 §  I fråga om internationellt rättsligt bistånd gäller vad som föreskrivs i lag. Sådant bistånd får inte lämnas i strid med svenska allmänna rättsprinciper på det yttrandefrihetsrättsliga området. Lag (2018:1802).

Andra än svenska medborgare och svenska juridiska personer

[K12]3 §  För andra än svenska medborgare och svenska juridiska personer får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om yttrandefriheten enligt denna grundlag. Lag (2018:1802).

Frågor som inte regleras i grundlagen

[K12]4 §  I frågor som inte har reglerats särskilt i denna grundlag eller i en särskild lag som har meddelats med stöd av grundlagen, gäller vad som annars är föreskrivet i lag eller annan författning. Lag (2018:1802).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna grundlag träder i kraft den 1 januari 1992.
 2. De nya föreskrifterna skall inte tillämpas på radioprogram som har sänts före ikraftträdandet.
 3. I fråga om filmer och ljudupptagningar som har lämnats ut för spridning före ikraftträdandet skall de nya föreskrifterna tillämpas med följande undantag:
  1. En film eller en ljudupptagning skall anses ha lämnats ut för spridning den dag denna grundlag trätt i kraft.
  2. Föreskrifterna i 2 kap., 3 kap. 13 § första-tredje styckena, 4 kap., 6 kap.1-5 §§ och 10 kap. 1 § första stycket andra meningen skall inte tillämpas.
  3. Den som sprider en film är ansvarig för yttrandefrihetsbrott i filmen, om spridningen skulle ha varit straffbar även enligt äldre bestämmelser.
  4. Ansvaret för yttrandefrihetsbrott i en ljudupptagning ligger på upphovsmannen och den som framträder i upptagningen, om de är att anse som gärningsmän, samt på den som har låtit framställa upptagningen och på den som sprider den, allt under förutsättning att deras handlande skulle ha varit straffbart även enligt äldre bestämmelser.
  5. I stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 2 § första stycket gäller att skadestånd kan krävas ut av den som enligt c) och d) bär det straffrättsliga ansvaret för innehållet i en film eller en ljudupptagning.
  6. De nya föreskrifterna gäller inte i fråga om spridning som före ikraftträdandet har skett av filmer med skildringar av sexuellt våld eller tvång eller närgångna eller utdragna skildringar av grovt våld mot människor eller djur.
  7. De nya föreskrifterna tillämpas inte vid prövning av talan som har väckts före ikraftträdandet. Skulle en tillämpning av de nya föreskrifterna ha lett till frihet från påföljd, får någon sådan dock inte ådömas.
Förarbeten
Prop. 1990/91:64
Ikraftträder
1992-01-01

Lag (1994:1477) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Har beslut om beslag meddelats före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas för beslaget.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:162, Prop. 1993/94:118, Bet. 1993/94:KU25
  Omfattning
  ändr. 3 kap 10 §, 4 kap 6 §, 5 kap 6 §, 7 kap 2, 3 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1998:1439) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. I fråga om tekniska upptagningar som inte omfattas av tidigare lydelse och som har lämnats ut för spridning före ikraftträdandet skall de nya föreskrifterna tillämpas med följande undantag.
  1. En teknisk upptagning skall anses ha lämnats ut för spridning den dag denna grundlag trätt i kraft.
  2. Föreskrifterna i 2 kap., 3 kap. 13 § första-tredje styckena, 4 kap., 6 kap.1 och 2 §§ och 10 kap. 1 § första stycket andra meningen skall inte tillämpas.
  3. Den som sprider en teknisk upptagning är ansvarig för yttrandefrihetsbrott i upptagningen, om gärningen skulle ha varit straffbar även enligt äldre bestämmelser.
  4. I stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 2 § första stycket gäller att skadestånd kan krävas ut av den som enligt c bär det straffrättsliga ansvaret för innehållet i en teknisk upptagning, om skadeståndsskyldighet förelegat enligt bestämmelser i vanlig lag.
  5. De nya föreskrifterna gäller inte i fråga om spridning som före ikraftträdandet har skett av tekniska upptagningar med bilder som innefattar skildringar av sexuellt våld eller tvång.
  6. De nya föreskrifterna tillämpas inte vid prövning av talan som har väckts före ikraftträdandet. Skulle en tillämpning av de nya föreskrifterna ha lett till frihet från påföljd, får någon sådan dock inte dömas ut.
 3. De äldre föreskrifterna skall tillämpas på ljudupptagningar som har lämnats ut för spridning före ikraftträdandet.
 4. I mål som rör skildring av barn i pornografisk bild tillämpas äldre föreskrifter, om talan väckts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:214, Prop. 1997/98:43, Bet. 1997/98:KU19
Omfattning
upph. 4 kap 7 §, 6 kap 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före 4 kap 1, 7 §§, 6 kap 1, 3, 6 §§; nuvarande 6 kap 6, 7 §§ betecknas 6 kap 3, 4 §§; ändr. 1 kap 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 §§, 2 kap 1, 2, 3, 4, 5 §§, 3 kap 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, 4 kap 1, 4 §§, 5 kap 1, 3, 6 §§, 6 kap 1, 2 §§, 7 kap 1, 2, 3, 5 §§, 8 kap 1, 2, 3, 4 §§, 9 kap 1 §, 10 kap 1, 2 §§, rubr. närmast före 3 kap 8 §, rubr. till 10 kap; ny 1 kap 13 §; omtryck
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2002:909) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
 2. Äldre föreskrifter tillämpas på sådant tillhandahållande som avses i 1 kap. 9 § och som skett före ikraftträdandet.
 3. Den nya föreskriften i 7 kap. 1 § andra stycket första meningen om preskriptionstid för yttrandefrihetsbrott vid tillhandahållande som avses i 1 kap. 9 § tillämpas endast på information som fortfarande finns i databasen vid ikraftträdandet.
 4. Den nya föreskriften i 7 kap. 1 § andra stycket tredje meningen tillämpas endast på tekniska upptagningar som ges ut efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:233, Prop. 2001/02:74, Bet. 2001/02:KU21
Omfattning
ändr. 1 kap 1, 6, 7, 9, 10 §§, 3 kap 1, 6 §§, 4 kap 4, §, 7 kap 1, 3 §§, 11 kap 1 §; ny 3 kap 15 §, rubr.närmast före 3 kap 15 §; omtryck
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2010:1349) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen

Förarbeten
Rskr. 2010/11:26, Rskr. 2009/10:303, Prop. 2009/10:81, Bet. 2010/11:KU3, Bet. 2009/10:KU18
Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 3, 6, 9 §§, 2 kap. 4, 5 §§, 3 kap. 1, 12 §§, 7 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1356) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen

Förarbeten
Rskr. 2010/11:27, Rskr. 2009/10:274, Prop. 2009/10:70, Bet. 2010/11:KU5, Bet. 2009/10:KU34
Omfattning
ändr. 1 kap. 13 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1410) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen

Förarbeten
Rskr. 2010/09:21, Rskr. 2009/10:304, Prop. 2009/10:80, Bet. 2010/11:KU4, Bet. 2009/10:KU19
Omfattning
ändr. 3 kap. 3 §, 5 kap. 3 §, 7 kap. 6 §
Ikraftträder
2011-01-01

Yttrandefrihetsgrundlagen

Omfattning
omtryck

Lag (2014:1359) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen

Förarbeten
Rskr. 2014/15:6, Rskr. 2013/14:211, Prop. 2013/14:47, Bet. 2014/15:KU3, Bet. 2013/14:KU17
Omfattning
ändr. 1 kap. 10 §, 10 kap. 2 §
Ikraftträder
2015-01-01

Yttrandefrihetsgrundlagen

Omfattning
omtryck

Lag (2018:1802) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Bestämmelserna i 6 kap.6 och 7 §§ tillämpas även på information i en databas som började tillhandahållas före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2018/19:16, Rskr. 2017/18:336, Prop. 2017/18:49, Bet. 2018/19:KU2, Bet. 2017/18:KU16
Omfattning
upph. 1, 3, 7 kap. samt 4 kap. 4 §, 5 kap. 4, 5 §§, 6 kap. 2 §, 10 kap. 2 §; nuvarande 2 kap. 4 § betecknas 2 kap. 5 §, nuvarande 2 kap. 5 § betecknas 2 kap. 7 §, nuvarande 4 kap. 5, 6 §§ betecknas 4 kap. 6, 7 §§, nuvarande 5 kap. 2, 3 §§ betecknas 5 kap. 3, 4 §§, nuvarande 5 kap. 6 § betecknas 5 kap. 8 §, nuvarande 6 kap. 3, 4 §§ betecknas 6 kap. 8, 9 §§, nuvarande 8 kap. 1, 2 §§b etecknas 9 kap. 1, 2 §§, nuvarande 8 kap. 3, 4 §§ betecknas 9 kap. 4, 5 §§, nuvarande 9 kap. 1 § betecknas 10 kap. 1 §, nuvarande 10 kap. 1 § betecknas 11 kap. 2 § , nuvarande 11 kap. 1 § betecknas 12 kap. 1 §; ändr. 2 kap. 1, 2, 3 §§, 4 kap. 1, 2, 3 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, de nya 2 kap. 5 §, 2 kap. 7 §, 4 kap. 6, 7 §§, 5 kap. 3, 4, 8 §§, 6 kap. 8, 9 §§, 9 kap. 1, 2, 4, 5 §§, 10 kap. 1 §, 11 kap. 2 §, 12 kap. 1 §, rubr. till. 2, 4, 5, 6 och 8, 9, 10, 11, 12 kap.; nya kap. 1, 3, 7; nya 2 kap. 4, 6 §§, 4 kap. 4, 5 §§, 5 kap. 2, 5, 6, 7 §§, 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 8 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 9 kap. 3, 6,7 §§, 11 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 12 kap. 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 2 kap. 3, 5, 6, 7 §§, 4 kap. 1, 4, 6, 7 §§, 5 kap. 1, 4, 6, 7, 8 §§, 6 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 §§, 8 kap. 1, 2, 6 §§, 9 kap. 1, 2, 7 §§, 11 kap. 1, 2, 3 §§, 12 kap. 2, 3, 4 §§; omtryck
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2022:1518) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen

Förarbeten
Rskr. 2022/23:11, Rskr. 2021/22:222, Prop. 2021/22:55, Bet. 2022/23:KU7, Bet. 2021/22:KU16
Omfattning
ändr. 5 kap. 4 §
Ikraftträder
2023-01-01

Lag (2022:1525) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen

Förarbeten
Rskr. 2022/23:10, Rskr. 2021/22:283, Prop. 2021/22:59, Bet. 2022/23:KU6, Bet. 2021/22:KU14
Omfattning
ändr. 1 kap. 3, 4, 18, 20 §§, 3 kap. 2 §, 7 kap. 5 §; omtryck
Ikraftträder
2023-01-01