JK 2729-02-21

Anmälan om att ett bibliotek hindrat spridningen av en bok

Justitiekanslerns beslut 

Justitiekanslern vidtar inte någon åtgärd med anledning av AP:s anmälan. 

AP har gjort gällande att Skellefteå stadsbibliotek hindrat spridningen av en bok med titeln Mångfald eller välstånd författad av LJ genom att, med hänvisning till bokens innehåll och slutsatser, vägra att såväl köpa in den som låna den från ett annat bibliotek för hans räkning. 

AP har begärt att Justitiekanslern skall utreda hans anmälan och vidta de åtgärder som kan anses motiverade. 

Justitiekanslerns uppgifter

Justitiekanslern skall vaka över att gränserna för tryckfriheten enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen inte överskrids. 

Justitiekanslern har också tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina uppgifter. Detta innebär att Justitiekanslern främst skall kontrollera att handläggningen av olika mål och ärenden hos myndigheter eller domstolar sker i enlighet med gällande bestämmelser för förfarandet och med iakttagande av vad som krävs för en rättssäker prövning. Justitiekanslern är inte skyldig att pröva alla klagomål från enskilda utan kan själv välja vilka klagomål som skall tas upp till en prövning. 

Min bedömning av anmälan

Enligt 1 kap. 2 § andra stycket tryckfrihetsförordningen är det förbjudet för en myndighet eller något annat allmänt organ att på grund av en skrifts innehåll, genom åtgärd som inte är tillåten enligt tryckfrihetsförordningen, hindra tryckning eller utgivning av skriften eller dess spridning bland allmänheten. 

En förutsättning för att bestämmelsen skall bli tillämplig är att den åtgärd som vidtas menligt påverkar skriftens tryckning, utgivning eller spridning. Som exempel på ett sådant hinder beträffande en skrifts spridning kan nämnas en myndighets eller ett annat allmänt organs vägran att transportera skriften på allmänna samfärdsmedel (se SOU 1947:60 s. 47 f. och 210 f.). 

Ett beslut av ett bibliotek inom det allmänna biblioteksväsendet att inte köpa in eller på annat sätt införskaffa ett enstaka exemplar av en redan utgiven skrift utgör enligt min bedömning inte en sådan hindrande åtgärd som avses med förbudet i 1 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen

Den hit anmälda åtgärden faller alltså utanför bestämmelsens tillämpningsområde. På grund härav, och då jag inte finner att saken är av sådan beskaffenhet som motiverar en prövning inom ramen för Justitiekanslerns allmänna tillsynsfunktion, skall någon åtgärd inte vidtas med anledning av AP:s anmälan. 

Ärendet avslutas.