JK 3492-16-80

Remissyttrande EU-förordningen på konsumenträttens område

Genomgången av de förslag som läggs fram i betänkandet och de över­väg­an­den som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitie­kanslern främst har att beakta.

Kommissionen har efter remissförfarande lagt fram förslag om hur konsumentskyddssamarbetet inom EU kan förbättras. Förslaget ska nu förhandlas inom rådet och i Europaparlamentet och sedan mynna ut i en gemensam EU-förordning som ska tillämpas direkt i medlemsstaterna. I Sverige är det Konsumentverket som är den myndighet som är kontaktmyndighet enligt den nuvarande EU-förordningen.

Justitiekanslern framhåller att det ytterst är en politisk fråga om Sverige vill ha ett förhandlingsresultat som ligger nära kommissionens förslag. Förslaget är långtgående i de delar det handlar om att tillföra myndigheterna inom EU:s medlemsstater ytterligare kraftfulla befogenheter i fråga om utredning. I detta avseende kan en parallell dras med Konkurrensverkets omfattande utredningsbefogenheter enligt 5 kap.konkurrenslagen (2008:579). Vid en jämförelse framstår de föreslagna befogenheterna som betydligt mer långtgående.

Artikel 8 innehåller bl.a. förslag om total insyn, beslag, husrannsakan och nedstängning av websidor. I artikel 9 klargörs att medlemstaterna kan välja om myndigheten/erna ensamt eller efter ansökan hos domstol ska få utöva tillsynsuppgifterna.

På grund av den korta remisstiden har Justitiekanslern valt att begränsa sitt yttrande på så sätt att det i nuläget endast bör lyftas fram vissa frågeställningar.

Det bör i beredningen av ärendet i Regeringskansliet undersökas närmare om det är möjligt att tillföra Konsumentverket m.fl. de nya befogenheterna. Det bör vidare analyseras i vad mån befogenheterna kring nedstängning av websidor är förenliga med grundlag och om förslaget berör statskickets grunder. Förslaget kring beslag och husrannsakan ställer krav på en analys i förhållande till rättegångsbalken. Förslaget om total insyn medför krav på analys om nationella regler kring offentlighet och sekretess.