JK 3773-15-42

Felaktig registrering av personuppgifter som publicerats i Post- och Inrikes Tidningar

Justitiekanslerns beslut 

beslut

Justitiekanslern tillerkänner CH ersättning med 5 000 kr och uppdrar åt Domstolsverket att betala ut ersättningen till henne.

Ärendet

Bakgrund

 Genom beslut den 3 juli 2013 anordnade Umeå tingsrätt godmanskap för NN och utsåg CH att som god man bevaka hans rätt, förvalta hans egendom och sörja för hans person.

 Den 13 april 2015 ansökte CH om att tingsrätten skulle anordna förvaltarskap avseende NN:s "Godmanskonto" i Handelsbanken (mål nr Ä 886-15). Genom beslut den 22 maj 2015 anordnade tingsrätten — med upphävande av godmanskapet i motsvarande del — förvaltarskap för NN avseende förvaltning av nämnda konto i Handelsbanken och, med entledigande av CH som god man avseende hjälp med att förvalta nämnda konto i Handelsbanken, utsåg tingsrätten CH att som förvaltare förvalta NN:s tillgodohavande på kontot.

 Beslutet angående förvaltarskap expedierades av domstolshandläggare enligt 11 kap. 27 § föräldrabalken till Bolagsverket för införande av kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT). Som hjälpmedel vid annonsering av kungörelser i PoIT använder Umeå tingsrätt annons­förmedlings­tjänsten Timecut. I samband med att handläggaren matade in uppgifterna om tingsrättens beslut angavs felaktigt att tingsrätten hade anordnat begränsat förvaltarskap för CH. Annonsen infördes i PoIT den 26 maj 2015, en tisdag. Tingsrätten blev uppmärk­sammad på felaktigheten samma dag. 

Därefter publicerade Bolagsverket den 28 maj 2015 en kungörelse i PoIT enligt en ny beställning av Umeå tingsrätt som lämnats in via samma webbformulär. Kungörelsen innehöll information om att tingsrätten den 22 maj 2015 beslutat om anordnande av begränsat förvaltarskap för NN. I kungörelsetexten hade tingsrätten även skrivit "KORREKTUR". Någon koppling till den tidigare kungörelsen som publicerades den 26 maj 2015 gjordes dock inte av tingsrätten i kungörelsetexten. 

I samband med att Bolagsverket i augusti 2015 anmodades att yttra sig till Justitiekanslern uppmärksammade verket att det inte heller på ursprungskungörelsen fanns någon uppgift om att kungörelsen var felaktig och att den rättats. Med anledning av det publicerade Bolagsverket den 29 september 2015 en rättelse av den kungörelsen som hade varit införd den 26 maj 2015. På ursprungs­kungörelsen finns numera en uppgift om att kungörelsen är felaktig och rättad samt rättelsens kungörelse-id. I rättelsen framgår bl.a. att den kungörelse som publicerades den 26 maj 2015 var felaktig eftersom den kom att avse CH i stället för NN. 

CH har begärt skadestånd av staten med 50 000 kr. 

Till stöd för anspråket har CH anfört bl.a. följande. Umeå tingsrätt har orsakat henne skada genom att felaktigt rapportera att hon fått förvaltarskap anordnat för sig. Upplysningscentralen hämtade in den felaktiga uppgiften om förvaltarskap. Hon betalade in pengar på sitt kreditkort för att köpa förlovningsringar till midsommar. Men den 4 juni 2015 slutade kreditkortet att fungera eftersom banken fått uppgift att hon var satt under förvaltarskap. Även hennes pengar på Ica-kortet blev spärrade. Hennes namn är nu märkt för framtiden. Felet ändras uppenbarligen inte hos Upplysningscentralen samtidigt som hos Bolagsverket. De har tvingats låna pengar av anhöriga till förlovningsringarna, mat och bensin. 

Umeå tingsrätt och Bolagsverket har yttrat sig över anspråket.

 CH har beretts tillfälle att yttra sig över dessa yttranden men har inte gjort det.

Justitiekanslerns bedömning

Enligt 6 § förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar är Bolags­verket personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för den behandling av personuppgifter som verket utför för att framställa och hålla tillgänglig PoIT. Enligt 11 § samma förordning ska bestämmel­ser­na i 48 § personuppgiftslagen om skadestånd tillämpas vid behandling av per­sonupp­gifter enligt förordningen. I 48 § personuppgiftslagen anges att den person­uppgiftsansvarige ska ersätta den registrerade för skada och kränk­ning av den personliga integriteten som en behandling av person­upp­gifter i strid med personuppgiftslagen har orsakat.

 Av utredningen i ärendet framgår att PoIT:s databas under fyra månader har kom­mit att innehålla en felaktig uppgift om att begränsat förvaltarskap anordnats för CH. Hon är därmed berättigad till ersättning enligt 48 § person­uppgiftslagen.

 CH har inte lämnat några uppgifter som visar att hon drabbats av eko­nomisk skada på grund av det inträffade. Anspråket får därmed uppfattas som en begäran om ersättning för ideell skada. En sådan skada låter sig inte upp­skattas i exakta termer eller efter på förhand uppställda beräknings­grun­der. Det blir därför fråga om en uppskattning efter skälighet. Den felaktiga upp­giften har förekommit i PoIT:s databas under cirka fyra månader innan rättelse enligt 10 § förordningen om Post- och Inrikes Tid­ningar infördes. Av CH:s egna uppgifter får anses framgå att den felaktiga uppgiften orsakade henne en hel del problem och oro. Uppgiften om förvaltarskap var av känslig karaktär och har varit allmänt tillgänglig för bl.a. kreditupplysnings­företag. Vid en samlad bedöm­ning finner Justitiekanslern att skälig ersättning i detta fall uppgår till 5 000 kr.

 För ersättning enligt 48 § personuppgiftslagen svarar den personuppgiftsansvariga, vilken i detta fall är Bolagsverket. I tidigare liknande ärenden har Justitiekanslern därmed ålagt Bolagsverket att utge beslutad ersättning. Det är emellertid tingsrätten som har orsakat skadan genom fel eller försummelse vid domstolens handläggning av annonsmanuset till PoIT. Domstolsverket bör därför i detta fall åläggas ersättningsansvaret för den felaktiga behandlingen. 

Justitiekanslern vill avslutningsvis understryka vikten av noggrannhet vid upprättandet av annonsorder för publicering i PoIT och att tingsrätten vid felaktighet uppger att den nya annonsen är en rättelse. Såvitt framgår av utred­ningen i ärendet beror det inträffade dock på ett misstag och är en engångs­företeelse vid Umeå tingsrätt. Justitiekanslern låter därför saken bero med den kritik som inne­fattas i det sagda.