Förordning (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2006-11-16
Ändring införd
SFS 2006:1226 i lydelse enligt SFS 2023:126
Ikraft
2007-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-03-22
Regeringen föreskriver följande.

1 §  Post- och Inrikes Tidningar ska ges ut av Bolagsverket i elektronisk form och göras tillgänglig för var och en på Bolagsverkets webbplats. Förordning (2020:899).

2 §  I Post- och Inrikes Tidningar skall det kungöras uppgifter som enligt lag eller förordning skall kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. I Post- och Inrikes Tidningar får det också kungöras uppgifter som enligt föreskrift i bolagsordning, stadgar eller liknande förordnande skall kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

3 §  Post- och Inrikes Tidningar skall kompletteras med nya uppgifter en gång varje helgfri måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag, dock inte midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

4 §  I samband med att Post- och Inrikes Tidningar kompletteras med nya uppgifter skall Bolagsverket göra fyra utskrifter av de nya uppgifterna. Av utskrifterna skall en bevaras hos Bolagsverket, två sändas till Kungl. biblioteket och en sändas till Lunds universitetsbibliotek.

[S2]Om Kungl. biblioteket eller Lunds universitetsbibliotek begär det, skall även en elektronisk version av de nya uppgifterna sändas till biblioteket.

5 §  Uppgifter som kungörs i Post- och Inrikes Tidningar skall vara tillgängliga på Bolagsverkets webbplats under två år. Vad som kungörs enligt 16 kap. 1 § och 2 §ärvdabalken eller lagen (1958:52) om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente skall vara tillgängligt på Bolagsverkets webbplats under sex år. När tiden har gått ut, skall uppgifterna tas bort från webbplatsen.

6 §  Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som verket utför för att framställa och hålla Post- och Inrikes Tidningar tillgänglig. Förordning (2018:300).

7 §  Vissa personuppgifter får kungöras i Post- och Inrikes Tidningar endast om det är nödvändigt för att kungöra sådana uppgifter som enligt lag eller förordning ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Detta gäller

 1. sådana känsliga personuppgifter som avses i artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), och
 2. personuppgifter enligt artikel 10 i samma förordning om fällande domar i brottmål, lagöverträdelser som innefattar brott eller straffprocessuella tvångsmedel. Förordning (2018:300).

8 §  Vid sökning efter uppgifter i Post- och Inrikes Tidningar får som sök-begrepp inte användas

 1. sådana känsliga personuppgifter som avses i artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, eller
 2. personuppgifter enligt artikel 10 i samma förordning om fällande domar i brottmål, lagöverträdelser som innefattar brott eller straffprocessuella tvångsmedel.

[S2]Vid sökning efter uppgifter i Post- och Inrikes Tidningar som inte är tillgängliga på Bolagsverkets webbplats får endast dag för kungörande och diarienummer eller annan beteckning för kungörelsen användas som sökbegrepp. Förordning (2018:300).

9 §  Bolagsverket skall vidta de tekniska åtgärder som är möjliga och rimliga för att förhindra för andra än verket att elektroniskt spara uppgifter i Post- och Inrikes Tidningar som är tillgängliga på Bolagsverkets webbplats.

10 §  Om en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar innehåller någon oriktighet som beror på Bolagsverket, ska Bolagsverket snarast rätta uppgiften genom att kungöra det rätta förhållandet. Detsamma gäller om en oriktighet beror på någon annan än Bolagsverket och en rättelse begärs av den som kungjort förhållandet. I fråga om personuppgifter finns det enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 en rätt för den registrerade att få oriktiga uppgifter rättade. Den kungörelse som innehåller oriktigheten ska förses med en hänvisning till kungörelsen där rättelsen har gjorts. Förordning (2018:300).

11 § Har upphävts genom förordning (2018:300).

12 §  Bolagsverket får meddela föreskrifter om det tekniska förfarandet när en begäran om kungörelse ges in till verket elektroniskt.

 • BOLFS 2007:1: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ingivning och betalning av kungörelser i Post- och Inrikes Tidningar

/Upphör att gälla U: 2023-05-01/

13 §  Den som enligt lag eller förordning kungör ett visst förhållande i Post- och Inrikes Tidningar eller som enligt en särskild föreskrift ska stå för kostnaden för ett sådant kungörande ska betala en avgift med följande belopp:

 1. 20 kronor, om begäran om kungörelse överförs elektroniskt, eller
 2. 70 kronor, för varje påbörjat hundratal tecken i kungörelsen, om begäran om kungörelse lämnas in på något annat sätt.

Avgiften ska betalas inom den tid och på det sätt som Bolagsverket bestämmer. Förordning (2018:2064).

/Träder i kraft I: 2023-05-01/

13 §  Den som enligt lag eller förordning kungör ett visst förhållande i Post- och Inrikes Tidningar eller som enligt en särskild föreskrift ska stå för kostnaden för ett sådant kungörande ska betala en avgift med följande belopp:

 1. 14 kronor, om begäran om kungörelse överförs elektroniskt, eller
 2. 70 kronor, för varje påbörjat hundratal tecken i kungörelsen, om begäran om kungörelse lämnas in på något annat sätt.

[S2]Avgiften ska betalas inom den tid och på det sätt som Bolagsverket bestämmer. Förordning (2023:126).

 • BOLFS 2007:1: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ingivning och betalning av kungörelser i Post- och Inrikes Tidningar
 • BOLFS 2017:1: Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2007:1) om elektronisk ingivning och betalning av kungörelser i Postoch Inrikes Tidningar

14 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om rättelse och avgift får dock inte överklagas. Förordning (2018:1019).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Tidigare regeringsbeslut om avgifter vid kungörande i Post- och Inrikes Tidningar gäller inte ifråga om kungörande som sker efter utgången av år 2006.
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2013:66) om ändring i förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller för en begäran om kungörelse som har kommit in till Bolagsverket före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2013-04-01

Förordning (2018:300) om ändring i förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar

Omfattning
upph. 11 §; ändr. 6, 7, 8, 10 §§
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1019) om ändring i förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:2064) om ändring i förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2019-02-01

Förordning (2020:899) om ändring i förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2023:126) om ändring i förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2023-05-01