lagen.nu

Förordning (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2006-11-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:66
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver följande.

1 § Post- och Inrikes Tidningar skall framställas av Bolagsverket i elektronisk form och göras tillgänglig för var och en på Bolagsverkets webbplats.

2 § I Post- och Inrikes Tidningar skall det kungöras uppgifter som enligt lag eller förordning skall kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. I Post- och Inrikes Tidningar får det också kungöras uppgifter som enligt föreskrift i bolagsordning, stadgar eller liknande förordnande skall kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

3 § Post- och Inrikes Tidningar skall kompletteras med nya uppgifter en gång varje helgfri måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag, dock inte midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

4 § I samband med att Post- och Inrikes Tidningar kompletteras med nya uppgifter skall Bolagsverket göra fyra utskrifter av de nya uppgifterna. Av utskrifterna skall en bevaras hos Bolagsverket, två sändas till Kungl. biblioteket och en sändas till Lunds universitetsbibliotek.

Om Kungl. biblioteket eller Lunds universitetsbibliotek begär det, skall även en elektronisk version av de nya uppgifterna sändas till biblioteket.

5 § Uppgifter som kungörs i Post- och Inrikes Tidningar skall vara tillgängliga på Bolagsverkets webbplats under två år. Vad som kungörs enligt 16 kap. 1 § och 2 § ärvdabalken eller lagen (1958:52) om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente skall vara tillgängligt på Bolagsverkets webbplats under sex år. När tiden har gått ut, skall uppgifterna tas bort från webbplatsen.

6 § Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt enligt personuppgiftslagen (1998:204) för den behandling av personuppgifter som verket utför för att framställa och hålla tillgänglig Post- och Inrikes Tidningar.

7 § Känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden enligt 21 § samma lag får kungöras i Post- och Inrikes Tidningar endast om det är nödvändigt för att kungöra sådana uppgifter som enligt lag eller förordning skall kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

8 § Vid sökning efter uppgifter i Post- och Inrikes Tidningar får som sökbegrepp inte användas

  • 1. känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204), eller
  • 2. personuppgifter enligt 21 § samma lag om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.

Vid sökning efter uppgifter i Post- och Inrikes Tidningar som inte är tillgängliga på Bolagsverkets webbplats får endast dag för kungörande och diarienummer eller annan beteckning som har åsatts kungörelsen användas som sökbegrepp.

9 § Bolagsverket skall vidta de tekniska åtgärder som är möjliga och rimliga för att förhindra för andra än verket att elektroniskt spara uppgifter i Post- och Inrikes Tidningar som är tillgängliga på Bolagsverkets webbplats.

10 § Om en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar innehåller någon oriktighet som beror på Bolagsverket, skall Bolagsverket snarast rätta uppgiften genom att kungöra det rätta förhållandet. Detsamma gäller om en oriktighet beror på någon annan än Bolagsverket och den som kungjort förhållandet begär en sådan åtgärd. Den kungörelse som innehåller oriktigheten skall förses med en hänvisning till kungörelsen där rättelsen har gjorts.

11 § Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd tillämpas vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

12 § Bolagsverket får meddela föreskrifter om det tekniska förfarandet när en begäran om kungörelse ges in till verket elektroniskt.

13 § Den som enligt lag eller förordning kungör ett visst förhållande i Post- och Inrikes Tidningar eller som enligt en särskild föreskrift ska stå för kostnaden för sådant kungörande ska betala en avgift med

  • 1. 30 kr, om begäran om kungörelse ges in elektroniskt, eller
  • 2. 70 kr, för varje påbörjat hundratal tecken i kungörelsen, om begäran om kungörelse ges in på något annat sätt.

Avgiften ska betalas inom den tid och på det sätt som Bolagsverket bestämmer. Förordning (2013:66).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:66

14 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om rättelse och avgift får dock inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:1226

Officiell version (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L1
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1226
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
  • 2. Tidigare regeringsbeslut om avgifter vid kungörande i Post- och Inrikes Tidningar gäller inte ifråga om kungörande som sker efter utgången av år 2006.

Förordning (2013:66) om ändring i förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2013-04-01
SFS-nummer
2013:66
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013.
  • 2. Äldre föreskrifter gäller för en begäran om kungörelse som har kommit in till Bolagsverket före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2013:66) om ändring i förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation