JK 4888-18-2.1

Kritik mot Kriminalvården med anledning av felaktig hantering av en intagens handlingar

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern riktar kritik mot Kriminalvården, anstalten Salberga, för att anstalten har lämnat ut en intagens handlingar till en medintagen.   

Ärendet

Bakgrund

I juli 2018 läste en intagen igenom sitt förundersökningsprotokoll i ett av anstaltens besöksrum. Handlingarna som hade lämnats ut till honom förvarades i en kartong. Efter en stund uppmärksammade den intagne personal på anstalten om att kartongen även innehöll en plastmapp med handlingar som tillhörde en annan intagen. De handlingar som det var fråga om var en dom från förvaltningsrätten samt två beslut meddelade av Kriminalvården.

Anmälan till Justitiekanslern och utredningen här

Justitiekanslern har tagit emot ett klagomål mot Kriminalvården angående att anstalten Salberga felaktigt har lämnat ut handlingar tillhörande anmälaren till en medintagen. Enligt anmälaren har anstalten genom sitt agerande utsatt honom och hans familj för en allvarlig säkerhetsrisk.

Justitiekanslern har inhämtat ett yttrande från Kriminalvården. I yttrandet har sammanfattningsvis följande anförts.

De omständigheter som anmälaren fört fram i sin anmälan är korrekta. Handlingar som innehåller uppgifter om anmälarens personliga förhållanden har av misstag lämnats ut till en av hans medintagna och vissa uppgifter har mycket sannolikt varit av sådan karaktär att sekretess har gällt för dem enligt 35 kap. 15 § offentlighets- och sekretesslagen.

Av utredningen framgår bl.a. att plastmappen innehållande anmälarens handlingar inte är, eller har varit, inskriven i vare sig dennes eller den medintagnes förrådsrutin. Det har inte gått att fastställa när, av vem eller av vilken anledning plastmappen har sorterats ned i kartongen. Varken förrådspersonal eller personal på besöksavdelningen har gått igenom kartongen för att säkerställa dess innehåll. Anstalten har saknat skriftliga rutiner för utlämnande av nu aktuellt slag. Eftersom ansvarsfrågan inte närmare har gått att utreda har det inte initierats något ärende i Kriminalvårdens personalansvarsnämnd.

Kriminalvården ser mycket allvarligt på den aktuella händelsen. Anstalten har, på grund av det som inträffat, sett över sina rutiner när det gäller utlämnande av dokument och andra tillhörigheter för att undvika att liknande misstag sker igen. Numera kontrollerar personal både på besöksavdelningen och i anstaltens förråd de tillhörigheter som ska lämnas ut. En skriftlig rutin som fastställer denna ordning är upprättad. Därmed kan det på goda grunder antas att ett liknande misstag svårligen kan begås igen. Omedelbart efter händelsen genomförde anstalten en riskanalys i syfte att bedöma säkerheten för anmälaren. Det fanns inte något som visade att säkerheten var äventyrad för honom eller hans familj.

Anmälaren har yttrat sig över vad Kriminalvården har anfört.

Justitiekanslerns bedömning

Rättsliga utgångspunkter

Av 5 kap. 2 § fängelselagen följer att tillhörigheter som en intagen inte får ta emot och inneha får omhändertas och förvaras för den intagnes räkning.

Av 14 § fängelseförordningen framgår att när tillhörigheter som den intagne inte får ta emot och inneha omhändertas ska den intagne underrättas och Kriminalvården ska dokumentera vad som har omhändertagits. I 16 § fängelseförordningen anges att Kriminalvården ska, om inte annat är föreskrivet, se till att tillhörigheter som omhändertagits förvaras på ett betryggande sätt.

Sekretess gäller inom kriminalvården för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men eller att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs, se 35 kap. 15 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Justitiekanslern har i ett beslut från den 3 april 2018 (dnr 4820-17-2.1) gjort vissa uttalanden om vikten av noggrannhet både vad gäller dokumentation av en intagens tillhörigheter och vad som lämnas ut till en intagen. Det ärendet avsåg en person som inte fick del av vissa av sina egna handlingar på grund av bristande dokumentation i förrådsrutinen.  

Justitiekanslern har vidare i ett beslut från den 6 juli 2018 (dnr 4361-17-4.3) tillerkänt en person skadestånd med anledning av att Kriminalvården av misstag lämnat ut handlingar som med stor sannolikhet innehöll uppgifter som omfattades av sekretess till en medintagen. 

Bedömningen i detta fall

Det kan konstateras att anstaltens rutiner för förvaring och utlämnande av handlingar till intagna har varit bristfälliga och att det har orsakat att handlingar som tillhör en intagen felaktigt har lämnats ut till en medintagen. Justitiekanslern har inte fått del av de handlingar som felaktigt lämnades ut och kan därför inte göra en självständig bedömning av om de omfattades av sekretess. Kriminalvården har dock vidgått att handlingarna mycket sannolikt innehöll uppgifter som omfattades av sekretess.

Det är självfallet av stor vikt att Kriminalvårdens dokumentation av intagnas tillhörigheter är korrekt och tydlig. Som Kriminalvården angett var dokumentationen i detta fall, både när det gäller förrådsanteckningar och vilka handlingar som lämnades ut till den medintagne, bristfällig.

Det kan inte heller godtas att ingen personal gick igenom vilka handlingar som lämnades ut till den medintagne. Utlämnandet har skett i ett sammanhang där det måste ställas höga krav på noggrannhet och en korrekt behandling av sekretessfrågor, inte minst med hänsyn till de konsekvenser en felaktig hantering kan få för den enskilde. Kriminalvården, anstalten Salberga, förtjänar därför kritik för utlämnandet av handlingarna till den medintagne och därmed röjandet av de sekretessbelagda uppgifterna.

Justitiekanslern har möjlighet att inleda förundersökning och väcka åtal för brott som en befattningshavare har begått i tjänsten. I detta ärende har emellertid ansvarsfrågan inte närmare kunnat utredas. Någon förundersökning ska därför inte inledas.

Utredningen visar att Kriminalvården har tagit det inträffade på stort allvar och vidtagit lämpliga åtgärder för att undvika ett upprepande. Med hänsyn till frågans vikt samt med beaktande av tidigare beslut ser jag, trots de åtgärder som redan vidtagits, anledning att överväga att följa upp hur Kriminalvården hanterar intagnas handlingar som innehåller sekretesskyddade uppgifter.

Med dessa uttalanden avslutas ärendet.