JK 5723-15-21

Handläggningstiden för en patentansökan

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern vidtar ingen ytterligare åtgärd i ärendet.

Ärendet

HB ansökte den 31 maj 2012 hos Patent- och registreringsverket (PRV) om patent för uppfinningen ”Fundament för elektriska smältugnar”. Patent för uppfinningen meddelades den 17 februari 2015. Handläggnings­tiden för ansökan var alltså 2 år och 9 månader (eller 33 månader).

I en anmälan hit har HB gjort gällande att PRV:s handläggningstid har varit alltför lång, att denna har inneburit att han gått miste om möjligheterna att ansöka om internationellt patent för uppfinningen och att orsaken till den långa handläggningstiden skulle vara bl.a. personalbrist hos PRV. Han har även anmärkt att PRV inte har informerat honom om möjlig­heterna att återta en ingiven ansökan för att ansöka på nytt eller reglerna om prioritet för en ansökan som görs utomlands avseende samma uppfinning.

Justitiekanslern har beslutat att granska HB:s klagomål mot PRV närmare, framför allt när det gäller påståendet om att handläggnings­tiden har varit alltför lång. Justitiekanslern har hämtat in ett yttrande från PRV och även besökt PRV:s webbplats.

Av PRV:s yttrande hit framgår i huvudsak följande.

PRV:s övergripande mål när det gäller handläggning av patent­ansökningar är att ge sökanden ett patent av god kvalité. När det gäller handläggnings­tider är det PRV:s målsättning att ett tekniskt föreläggande ska meddelas inom sju månader från inlämnings­dagen och att ett slutligt beslut ska ges inom 36 månader för samtliga ansökningar (och inom 24 månader för 85 procent av ansökningarna).

Av 1 kap. 2 § patentlagen (1967:837) framgår att patent endast kan meddelas för uppfinningar som är nya i förhållande till vad som blivit känt före ansök­ningsdagen och dessutom skiljer sig väsentligt därifrån. Nyhetsgransk­ning­en av en patentansökan är oerhört komplex, bl.a. måste den granskande patent­ingenjören gå igenom ett stort material och göra många strategiska val och avgränsningar.

I en patentansökan ska bl.a. patentkravet anges, dvs. bestämda uppgifter om det som ska skyddas genom patentet (2 kap. 8 § patentlagen). Patentkravet är styrande för ansökan, vilket innebär att det inte kan ändras under handläggningens gång på så sätt att ett nytt område begärs skyddat (2 kap. 13 § patentlagen). Om så är fallet måste istället en ny patentansökan ges in. Det är i förhållande till det angivna patentkravet som nyhets­granskningen görs. Genom reglerna om prioritet (1 kap. 6 § patentlagen) finns möjlighet att ansöka om patent utomlands under tiden som ansökan om patent hand­läggs i Sverige. Reglerna om prioritet innebär att ansökan i utlandet ska anses ha skett samtidigt som den svenska i nyhets­hänseende. Ett beviljat patent gäller från patentansökans ingivnings­dag (4 kap. 40 § patentlagen).

Vid hög arbetsbelastning prioriterar PRV att upprätthålla tiderna för de tekniska föreläggandena. Att handläggningstiden är kort i denna handlägg­ningsfas är viktigt av många skäl. Det är bl.a. genom denna första tekniska granskning som sökanden får information om det kommer att finnas förutsättningar att bevilja ett patent.

I det aktuella ärendet gjordes en första teknisk granskning av anmälan i december 2012. PRV uppfattade då att uppfinningen avsåg ett tipp- och skakbart fundament för smältugnar och en process där detta fundament utnyttjades. Den granskande patentingenjören gjorde bedömningen att uppfinningen saknade uppfinningshöjd. I ett föreläggande till HB den 21 december 2012 anfördes därför hinder mot patent.

Efter föreläggandet inleddes en dialog mellan HB och PRV där sökanden kompletterade ansökan och förtydligade den i omgångar, vilket resulterade i ett nytt patentkrav. I ett föreläggande den 30 juni 2014 noterade PRV att det nya patentkravet saknade stöd i grundhandlingarna och att ändringen därför utgjorde en otillåten utvidgning av den ursprungliga patentansökan. PRV föreslog ett annat patentkrav som granskaren bedömde som patenterbart och bistod med förslag på de ändringar som behövde göras i beskriv­ning­en av uppfinningen m.m.

HB förklarade under hösten 2014 att han ville göra ändringar i det patentkrav som PRV hade föreslagit. PRV upplyste då om att en kompletterings­­granskning behövde göras. En sådan gjordes av PRV under hösten. Inga nya hinder mot patent hittades och ett slutföre­­läggande meddelandes den 29 oktober 2014. Efter att detta hade besvarats meddelade PRV den 14 november 2014 att patentet kunde godkännas förutsatt att ansökningsavgiften betalades. HB ansökte då om befrielse från avgiften. Efter att denna fråga hade prövats meddelades patent för uppfinningen den 17 februari 2015.

Justitiekanslerns bedömning

I 7 § förvaltningslagen (1986:223) finns vissa allmänna krav angivna för myndigheterna när dessa handlägger ärenden där enskilda är parter. Där anges bl.a. att varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Det anges även att myndig­heten ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och underlätta för den enskilde att ha med myndigheten att göra. Av 4 § förvaltningslagen framgår att myndigheten ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.

Det är naturligtvis mycket viktigt att ärenden om patent handläggs skynd­samt, främst med hänsyn till de stora ekonomiska värden som kan stå på spel. Som PRV har redogjort för är det dock av högsta vikt att nyhets­granskningen av det tilltänka patentet görs med stor omsorg. Av utred­ningen framgår att den granskningen är både komplex och tidskrävande.

PRV har i sitt yttrande redogjort för den interna målsättning som finns när det gäller handläggningstiderna och hur olika delar av handlägg­ningen prioriteras. PRV har även förklarat de bestämmelser som finns till skydd för den enskilde under handläggningen (bl.a. att patentet gäller från ansökans ingivningsdag och att reglerna om prioritet kan anföras vid en ansökan utomlands).

I det aktuella fallet har PRV följt de handläggningstider som finns upp­ställda för verksamheten genom att dels göra en första teknisk gransk­ning av ansökan inom 7 månader, dels meddela ett slutligt beslut inom 36 månader från ansökningsdagen. Utredningen visar även att PRV har varit i kontakt med sökanden många gånger både i skrift och muntligen för att underlätta och påskynda handläggningen. Det finns även lättillgäng­lig information på PRV:s hemsida om bl.a. villkor för patent och vad man ska tänka på om man vill ansöka om patent utomlands. Det har även visat sig att det funnits goda skäl för de prioriteringar som PRV har gjort i verksamheten.

Sammanfattningsvis ger det som framkommit i utredningen här inte anledning till någon ytterligare åtgärd eller uttalanden från Justitie­kanslerns sida. Ärendet ska därför avslutas.