JK 600-08-40

Anspråk på skadestånd för ideell skada med anledning av Skatteverkets handläggning av en ansökan om organisationsnummer från ideell förening

Justitiekanslern avslår anspråken mot staten från OZA, KS, ETL, CA, MR och Bjornpartiet. Justitiekanslern vidtar inte heller i övrigt någon åtgärd i ärendena.

Bakgrund

Den 4 maj 2005 gav Bjornpartiet in en ansökan om organisationsnummer till Skatteverket. Skatteverket skickade den 31 maj 2005 en förfrågan om kompletteringar till Bjornpartiet. Efter vissa kontakter mellan Skatteverket och Bjornpartiet meddelade verket den 22 augusti 2005 att svar önskades på den tidigare förfrågan senast den 30 september 2005. Verket angav samtidigt att vid uteblivet svar skulle Bjornpartiets ansökan komma att lämnas utan åtgärd. I en tjänsteanteckning den 17 oktober 2005 konstaterade en handläggare vid Skatteverket att förfrågan var obesvarad. Någon ytterligare åtgärd vidtogs inte i ärendet då.

Den 13 mars 2007 gjordes en JO-anmälan angående Skatteverkets handläggning av Bjornpartiets ansökan om organisationsnummer. Den 27 april 2007 skickade JO en remiss i ärendet till Skatteverkets huvudkontor. Efter att Skatteverket hade yttrat sig i ärendet uttalade JO kritik mot Skatteverket i ett beslut den 17 januari 2008, se bilaga.

bil

a

ga

Den 29 januari 2008 beslutade Skatteverket att tilldela Bjornpartiet ett organisationsnummer.

I juni 2007 hade Bjornpartiet även ansökt om resning beträffande Skatteverkets ärende vid Kammarrätten i Jönköping. Efter återkallelse från Bjornpartiet avskrev kammarrätten målet om resning den 12 februari 2008. 

Anspråken m.m. 

OZA, KS, ETL, CA och MR har begärt ersättning av staten för ideell skada med 15 000 kr vardera. Om Justitiekanslern skulle finna att de inte har rätt till sådan ersättning har Bjornpartiet i stället begärt skadestånd av staten med 25 000 kr för ideell skada.

Sökandena har till stöd för sitt anspråk hänvisat till JO:s beslut och anfört i huvudsak följande.

OZA, KS, ETL, CA och MR hade som medborgare en grundlagsskyddad rätt att bilda en förening. Deras sammanslutning Bjornpartiet hade en civil rättighet att få ett organisationsnummer från Skatteverket. Bjornpartiets ansökan om organisationsnummer kom in till Skatteverket den 4 maj 2005 och avgjordes först den 29 januari 2008. Den totala handläggningstiden var alltså två år och nio månader, vilket är fullständigt oacceptabelt. Ärenden om organisationsnummer avgörs ofta samma dag som ansökan inkommer. Den utdragna handläggningen har inneburit en kränkning av deras rätt till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6.1 i Europakonventionen. Dessutom har deras grundläggande rätt till domstolsprövning genom Skatteverkets agerande blivit illusorisk. De har på grund av överträdelsen av Europakonventionen rätt till ersättning för ideell skada. Någon passivitet i ärendet kan inte läggas dem till last. De ville inte ändra Bjornpartiets stadgar, vilket Skatteverket krävde, och skickade därför inte någon komplettering till verket. Det är inte rimligt att kräva att de som enskilda personer skulle ha gjort invändningar mot Skatteverkets handläggning. När kammarrätten i målet om resning begärde in handlingar från Skatteverket fick verket kännedom om Bjornpartiets inställning. Åtminstone vid denna tidpunkt hade Skatteverket möjlighet att ta ställning till Bjornpartiets invändningar, men så skedde inte förrän efter JO:s beslut. Det bör beaktas att Valmyndigheten redan i maj 2005 hade bedömt att Bjornpartiet var en juridisk person. Det var de fem sökande som individer som led av att Bjornpartiet inte tilldelades något organisationsnummer. Utan organisationsnummer blev det omöjligt för partiet att öppna bankkonto. Partiet kunde därför inte samla ekonomiska resurser till en valkampanj. Skadestånd på grund av det inträffade bör utgå med åtminstone ett symboliskt belopp.

Bjornpartiet har gett in kopia av ett brev från GL, professor emeritus i folkrätt, som på fråga från Bjornpartiet har angett att tilldelandet av organisationsnummer måste ses som en civil rättighet. 

Slutligen har Bjornpartiet uppgett att de även vill initiera ett tillsynsärende med anledning av att statliga myndigheter kan göra olika bedömningar av frågan om en ideell förening är rättskapabel eller inte.

Inledning

Sökandena har begärt ersättning för ideell skada och gjort gällande att det vid Skatteverkets handläggning av Bjornpartiets ansökan om organisationsnummer har förekommit en överträdelse av artikel 6.1 i Europakonventionen.

Enligt artikel 6.1 i Europakonventionen har en person, vid prövningen av hans eller hennes civila rättigheter och skyldigheter eller vid en anklagelse mot honom eller henne för brott, rätt till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som har upprättats enligt lag.

Den aktuella bestämmelsen uppställer alltså flera olika krav på hur domstolsprövningen ska vara utformad för att den ska anses innefatta tillfredsställande rättssäkerhetsgarantier. Den primära rätt som följer av artikeln avser emellertid tillgången till domstolsprövning som sådan (access to court).

Anspråken från OZA m.fl.

Enligt 2 § första stycket andra meningen lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. ska organisationsnummer fastställas för juridisk person som ansöker därom. Fysiska personer kan däremot inte tilldelas organisationsnummer. 

Det var Bjornpartiet och inte OZA, KS, ETL, CA och MR som var part i ärendet vid Skatteverket. Ärendet vid Skatteverket innefattade alltså inte någon prövning av de nämnda fysiska personernas civila rättigheter. Deras anspråk på skadestånd av staten ska därför avslås redan på den grunden.

Anspråket från Bjornpartiet

De rättigheter som följer av artikel 6.1 i Europakonventionen gäller såväl fysiska som juridiska personer. Justitiekanslern ifrågasätter inte att den ideella föreningen Bjornpartiet är en juridisk person.

Rätten för en juridisk person att tilldelas ett organisationsnummer får anses vara en rättighet av civil karaktär i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Bestämmelsen är följaktligen tillämplig på förfarandet vid Skatteverket. Frågan är då hur Skatteverkets handläggning av Bjornpartiets ansökan ska bedömas med hänsyn till de krav som uppställs i artikeln.

Bjornpartiet synes främst göra gällande att Skatteverkets handläggning har inneburit en kränkning av deras rätt till rättegång inom skälig tid. Med hänsyn till att Bjornpartiet till slut tilldelades ett organisationsnummer av Skatteverket blev det emellertid inte aktuellt att föra ärendet till domstol. Enligt Justitiekanslerns uppfattning är det därför i första hand inte fråga om en bedömning av om Björnpartiets rätt till rättegång inom skälig tid har kränkts. Frågan är snarare om Skatteverkets handläggning innebär en kränkning av Bjornpartiets grundläggande rätt till domstolsprövning (access to court).

Enligt 6 § lagen om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. får ett beslut angående fastställande av organisationsnummer överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Den enskilde är alltså i princip tillförsäkrad en rätt till domstolsprövning i ärenden om tilldelning av organisationsnummer. En underlåtenhet från Skatteverket att fatta beslut i ett sådant ärende skulle emellertid kunna medföra att den enskilde de facto fråntas möjligheten till domstolsprövning på ett sådant sätt att dennes rätt enligt artikel 6.1 i Europakonventionen kränks.

Frågan om den grundläggande rätten till domstolsprövning har behandlats förhållandevis utförligt i ett beslut från Justitiekanslern den 10 februari 2009, dnr 5969-08-40. Justitiekanslern har i det beslutet uttalat att frågan om den enskilde i ett konkret fall kan anses ha betagits rätten till domstolsprövning genom en myndighets dröjsmål med att fatta beslut måste bedömas med utgångspunkt i samtliga de rättsliga och faktiska omständigheter som präglar den specifika situationen. Det bör tilläggas att det enligt Justitiekanslerns uppfattning endast är vid särskilt kvalificerade dröjsmål med att fatta beslut som det kan vara fråga om en kränkning av artikel 6.1 i Europakonventionen.

Skatteverket upplyste i augusti 2005 Bjornpartiet om att ett uteblivet svar på verkets förfrågningar skulle leda till att ansökan om organisationsnummer lämnades utan åtgärd. När Bjornpartiet avstod från att svara fanns det inte något som tydde på att ansökan vidhölls. Bjornpartiet påkallade inte heller därefter att Skatteverket skulle meddela ett formellt beslut i ärendet. Skatteverket borde givetvis ändå ha fattat ett sådant beslut någon gång under hösten 2005, men verkets brist i det avseendet kan särskilt med hänsyn till Bjornpartiets passivitet inte i sig innebära att Bjornpartiets grundläggande rätt till domstolsprövning har blivit illusorisk.

Det var först på våren 2007 som Bjornpartiet på nytt gav uttryck för sitt intresse för att få frågan om organisationsnummer prövad. Bjornpartiet tog emellertid inte heller då kontakt med Skatteverket utan vände sig till JO respektive kammarrätten. JO skickade en remiss till Skatteverket den 27 april 2007. Det var först vid detta tillfälle som Skatteverket fick kännedom om att Bjornpartiet vidhöll sin ansökan. Skatteverket gav in sitt yttrande till JO den 8 juni 2007. Därefter dröjde det drygt sex månader till dess att Skatteverket, kort tid efter det att JO hade fattat beslut i ärendet, tilldelade Bjornpartiet ett organisationsnummer. 

Det råder inte något tvivel om att det har förekommit brister vid Skatteverkets handläggning av Bjornpartiets ansökan om organisationsnummer. Justitiekanslern anser emellertid, särskilt med hänsyn till Bjornpartiets eget agerande, att dessa brister inte har inneburit att Bjornpartiet de facto har betagits sin grundläggande rätt till domstolsprövning enligt artikel 6.1 i Europakonventionen.

På grund av det anförda ska även Bjornpartiets anspråk avslås.

Övrigt

Justitiekanslern har inte funnit skäl att vidta någon åtgärd inom ramen för sin tillsynsverksamhet med anledning av vad sökandena har anfört.