Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1974-04-19
Ändring införd
SFS 1974:174 i lydelse enligt SFS 2019:851
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer) ska fastställas för

 1. aktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i Sverige, handelsbolag, ekonomisk förening, samfällighetsförening, ömsesidigt försäkringsbolag, ömsesidigt tjänstepensionsbolag, försäkringsförening och tjänste- pensionsförening,
 2. erkänd arbetslöshetskassa och annan allmän inrättning som enligt lag eller annan författning står under offentlig tillsyn,
 3. kommun, region, kommunalförbund och annat organ för samverkan mellan kommuner,
 4. registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar, och
 5. stiftelse. Lag (2019:851).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 1 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.29. I punkten 1 har gjorts ett tillägg som innebär att europakooperativ som har säte i Sverige skall tilldelas ett organisationsnummer.

Prop. 2003/04:112: (Paragrafen saknar motsvarighet i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.31. I punkten 1 har gjorts ett tillägg som innebär att europabolag som har säte i Sverige i samband med registrering skall tilldelas ett organisationsnummer.

Prop. 2003/04:152: Enligt lagen skall identitetsbeteckning fastställas för juridiska personer m.fl. Identitetsbeteckningen av statliga myndigheter följer andra regler. Ändringen av nuvarande punkt 2 görs på grund av att de allmänna försäkringskassorna inordnas i den nya statliga myndigheten Försäkringskassan. I den nya punkten 5 har lagts till det nya offentliga organet samordningsförbund, som kan bildas enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning ...

Prop. 2018/19:161: Paragrafen innehåller en uppräkning av sådana associationsformer som en identitetsbeckning i form av ett organisationsnummer ska fastställas för. Ändringen i första punkten innebär att organisationsnummer ska fastställas för ömsesidigt tjänstepensionsbolag och tjänstepensionsförening. I samma punkt införs även företagsformen ömsesidigt försäkringsbolag. Dessutom flyttas försäkringsförening från andra punkten till den första punkten.

Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2018/19:161#S5-6" ...

Prop. 2008/09:84: Paragrafen innehåller en uppräkning av vilka juridiska personer som ska ha organisationsnummer. Tillägget i paragrafen har gjorts till följd av att även stiftelser ska ha organisationsnummer.

Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

2 §  Organisationsnummer skall fastställas för annan juridisk person än som avses i 1 § såvida statlig myndighet, hos vilken den juridiska personen är registrerad eller har mål eller ärende anhängigt, påkallar detta. Organisationsnummer fastställes vidare för juridisk person som ansöker därom.

[S2]Vad i första stycket sagts gäller i motsvarande mån i fråga om enkelt bolag, partrederi samt utländskt företags filial i Sverige.

[S3]Organisationsnummer får icke fastställas för konkursbo.

 • RÅ 1996:82:Sekretessmål. Registrering i det hos Riksskatteverket förda centrala skatteregistret av organisationsnummer enligt lagen om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. har inte ansetts hänförlig till sådan verksamhet som avses i 9 kap. 1 § första stycket första meningen sekretesslagen.

3 §  Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får förordna att organisationsnummer skall fastställas för statlig myndighet.

4 §  Organisationsnummer består av tio siffror av vilka den sista är kontrollsiffra. Tilldelat organisationsnummer får icke ändras eller ånyo användas vid tilldelning av nummer.

5 §  Skatteverket utfärdar anvisningar för och har tillsynen över tilldelning av organisationsnummer. Hos verket föres register över tilldelade organisationsnummer. Lag (2003:648).

 • RÅ 1996:82:Sekretessmål. Registrering i det hos Riksskatteverket förda centrala skatteregistret av organisationsnummer enligt lagen om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. har inte ansetts hänförlig till sådan verksamhet som avses i 9 kap. 1 § första stycket första meningen sekretesslagen.

6 §  Beslut angående fastställande av organisationsnummer överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt. Lag (2003:648).

Prop. 2002/03:99: Skattemyndighetens beslut rörande fastställande av organisationsnummer överklagas enligt nuvarande regler till Riksskatteverket mot vars beslut talan inte får föras. Även Skatteverkets beslut om organisationsnummer bör kunna överklagas. Detta bör kunna ske hos allmän förvaltningsdomstol. Första stycket har ändrats i enlighet med detta. Se vidare avsnitt 6.15.8.

I linje med vad som normalt ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975. Organisationsnummer behöver emellertid icke fastställas för handelsbolag eller ekonomisk förening, som registrerats i handels- respektive föreningsregister före den 1 juli 1975, såvida bolaget eller föreningen icke tilldelats registreringsnummer för taxerings- eller avgiftsändamål.
  Förarbeten
  Prop. 1974:56

Lag (1999:936) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:45, Prop. 1998/99:124, Bet. 1999/2000:KU5
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2003:648) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 6 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:576) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2003/04:225, Prop. 2003/04:112, Bet. 2003/04:LU26
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-10-08

Lag (2004:805) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:1253) om ändring i lagen (2004:805) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2004/05:76
Omfattning
ändr. 1 § i 2004:805

Lag (2006:600) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:277, Prop. 2005/06:150, Bet. 2005/06:LU30
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-08-18

Lag (2009:248) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2008/09:185, Prop. 2008/09:84, Bet. 2008/09:CU17
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2011:70) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:112, Prop. 2010/11:18, Bet. 2010/11:SkU14
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2019:783) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2019-12-15

Lag (2019:851) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2020-01-01