JK 6348-07-40

Milersättning har bestämts i enlighet med 12 kap. 5 § inkomstskattelagen.

Justitiekanslern tillerkänner BM och TR ersättning med sammanlagt 444 kr samt uppdrar åt Vägverket att se till att beloppet betalas ut till dem.

Ärendet

BM och TR:s son HR underkändes på ett traktorprov den 24 maj 2007. I efterhand togs en felaktig fråga bort från provet varvid HR godkändes. Innan dess hann han genomföra ett nytt prov vilket medförde merkostnader för BM och TR.

BM och TR har begärt ersättning av staten med 940 kr, varav 220 kr avser provavgift och 720 kr avser kostnader för resa från hemorten till provorten tur och retur (24 mil x 30 kr).

Vägverket har med ett eget yttrande sänt ärendet hit. Av yttrandet framgår att provavgiften om 220 kr numera har återbetalats. Vägverket tillstyrker att BM och TR tillerkänns ersättning för resekostnader med 29 kr per mil, dvs. 696 kr.

Justitiekanslern ansluter sig till den bedömning som Vägverket har gjort i fråga om statens skadeståndsskyldighet. BM och TR ska alltså tillerkännas ersättning för resekostnader motsvarande milersättning för 24 mil.

BM och TR har begärt ersättning med 30 kr per mil och har anfört att beloppet avser bränsleförbrukning och slitage på bilen. Någon utredning till stöd för anspråket har inte bifogats och de har inte heller närmare utvecklat varför de anser att de har rätt till ersättning med 30 kr per mil.

Vägverket har tillstyrkt ersättning med 29 kr per mil. Vid en underhandskontakt med Vägverket har framkommit att det beloppet står i överensstämmelse med Vägverkets allmänna resereglemente, dvs. vad anställda vid Vägverket enligt avtal får i ersättning om de vidtar en resa i tjänsten med egen bil.

Vad gäller frågan om med vilket belopp milersättning ska utgå när – som här är fallet – sådan ersättning ska utges som skadestånd, har olika belopp godtagits i Justitiekanslerns praxis. I några fall har ersättning utgått med ett belopp motsvarande den skattefria ersättningen för tjänsteresor med egen bil enligt 12 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229). Denna ersättning är för närvarande 18 kr 50 öre per mil. I andra fall har ersättning erlagts med ett belopp motsvarande den ersättning som utgår till vittnen och andra som hörs i domstol med tillämpning av förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. Denna ersättning är för närvarande 18 kr per mil. Även andra belopp har förekommit i Justitiekanslerns praxis.

Det är den skadelidande som ska visa att han eller hon har lidit en ekonomisk skada med det belopp som begärs. Det är sällan någon sådan utredning kan läggas fram när det som här gäller att uppskatta kostnaden för att använda sin egen bil och utge det beloppet som skadestånd. För att uppnå en enhetlig bedömning av sådana anspråk har Justitiekanslern stannat för att i fortsättningen analogt tillämpa regeln i inkomstskattelagen som får anses innefatta en rimlig uppskattning av kostnaden för att använda sin privata bil. Beloppet räknas också upp av Skatteverket när ökade kostnader ger anledning att justera ersättningsnivån och den blir därmed rättvisande över tiden. I avsaknad av någon närmare utredning om de faktiska kostnaderna i makarna BM och TR:s fall finner Justitiekanslern därför att ersättning ska utgå med 18 kr 50 öre per mil eller med sammanlagt (24 x 18,50 =) 444 kr.