JK 7000-08-41

Ersättning för lidande till en person som har varit frihetsberövad för bl.a. sexuellt övergrepp mot barn

Justitiekanslerns beslut 

Ersättning ska utgå till CW för lidande med 30 000 kr, för förlorad arbetsförtjänst med 22 000 kr och för ombudskostnader med 2 702 kr. 

Ersättningen ska betalas ut av Justitiekanslern. 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgör skattepliktig inkomst. 

CW var berövad friheten som anhållen och häktad under tiden den 19 oktober – 20 november 2007 på grund av misstanke om sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt ofredande. Frikännande dom har meddelats. Domen har vunnit laga kraft. 

CW har begärt ersättning för lidande med 45 000 kr och för förlorad arbetsförtjänst med 38 042 kr. Vidare har han begärt ersättning för ombudskostnader med 2 702 kr. 

Åklagarmyndigheten har avgett yttrande. 

Allmänna utgångspunkter

Ersättning enligt lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (frihetsberövandelagen) kan utgå endast för skador som har vållats genom själva frihetsberövandet. Utanför det ersättningsgilla området faller således skador som har vållats genom brottsmisstanken som sådan, brottsutredningen eller andra moment i det rättsliga förfarandet. Personskada är inte en ersättningsgill skadetyp enligt frihetsberövandelagen, jfr 7 §. Anspråket ska bedömas med dessa utgångspunkter. 

Ersättning för lidande

CW är berättigad till ersättning för det lidande som frihetsberövandet får antas ha inneburit för honom. 

Den begärda ersättningen överstiger vad som brukar utgå vid frihetsberövanden av motsvarande varaktighet. Med beaktande av att frihetsberövandet delvis föranletts av misstanke om allvarlig och chikanerande brottslighet finns det dock anledning att sätta ersättningsbeloppet för lidande högre än vad som brukar utgå vid motsvarande längd på frihetsberövandet. 

Ersättningen bestäms till skäliga ansedda 30 000 kr. 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

CW har i denna del begärt ersättning för förlorad arbetsförtjänst med sammanlagt 38 042 kr, varav 22 000 kr avser mistad inkomst under tiden för frihetsberövandet och 16 042 kr förlorad arbetsförtjänst under viss tid därefter då han var sjukskriven. 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår enligt frihetsberövandelagen med ett belopp som motsvarar den arbetsinkomst som den frihetsberövade visar sig ha förlorat till följd av själva frihetsberövandet. Därmed avses i första hand ett direkt inkomstbortfall som blir följden av att den frihetsberövade inte kan utföra sin vanliga sysselsättning under just den tid då han eller hon är berövad friheten. Därutöver kan ersättning i vissa fall utgå även för inkomstförlust som hänför sig till viss tid efter frihetsberövandet, t.ex. under tid som kan visa sig erforderlig för att den som har mist sin anställning på grund av frihetsberövandet ska kunna söka nytt arbete (jfr prop. 1974:97 s. 71 och prop. 1997/98:105 s. 56). 

Utifrån vad som nu har sagts är CW berättigad till ersättning för förlorad arbetsförtjänst under den tid då han var frihetsberövad. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst i tiden efter frihetsberövandet till följd av sjukskrivning berättigar dock inte till kompensation eftersom detta är att anse som en följdskada till personskada. 

Av åberopade lönebesked framgår att CW vid tiden för frihetsberövandet hade en fast månadslön om 18 190 kr men att han under året i genomsnitt hade haft en månadsinkomst om drygt 22 000 kr. Han var frihetsberövad under 33 dagar. Justitiekanslern finner det således skäligt att för denna tid tillerkänna honom det yrkade beloppet om 22 000 kr. 

Ombudskostnader

Begärd ersättning för ombudskostnader är skälig och godtas.