JK 7052-16-80

Remissyttrande över betänkandet Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk (SOU 20165:74)

Justitiekanslern ska vaka över tryck- och yttrandefriheten samt värna inte­gri­teten och rättssäkerheten i den offentliga verksamheten. I Justitiekans­lerns uppdrag ingår även att bevaka statens rätt och att medverka till att rättstillämpningen är effektiv och av hög kvalitet.

Vad gäller den principiella frågan om redovisningskravet är förenligt med regeringsformen och Europakonventionen har Justitiekanslern tidigare gjort vissa uttalanden i sina remissvar avseende betänkandet Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters intäkter, SOU 2004:22, och promemorian Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering, Ds 2013:31 (Justitiekanslerns dnr 1765-04-80 respektive 3953-13-80). Frågan har senare ingående behandlats av regeringen, lagrådet och konstitutionsutskottet i anslutning till införandet av 2014 års insynslag. Den utvidgade redovis­nings­skyldighet och det förbud mot anonyma bidrag som nu föreslås föranleder inte Justitiekanslern att komma med några ytterligare synpunkter.

Med de utgångspunkter som Justitie­kanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har att beakta ger genomgången av de förslag som läggs fram i betänkandet och de över­väg­an­den som görs där inte heller i övrigt anledning till några invändningar eller kommentarer.