JK 7174-09-40

Handläggningen av ett mål i allmän förvaltningsdomstol har, trots att den sammanlagda handläggningstiden uppgått till sex år och fyra månader, vid en helhetsbedömning av omständigheterna i ärendet inte ansetts innefatta en överträdelse av rätten till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6.1 i Europakonventionen

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern avslår LOG:s anspråk.

Anspråket

LOG har begärt ersättning av staten för ideell skada med 40 000 kr. Han har som grund för anspråket anfört att handläggningstiden i ett mål angående anslutningsavgift enligt ellagen har varit oskäligt lång.

Utredningen

Justitiekanslern har inhämtat yttrande från Reger­ings­rätten. I yttrandet anges sammanfattningsvis följande. Ärendets sammanlagda handläggningstid var sex år och fyra månader. Handläggningstiden i Regeringsrätten var tre år och fyra månader. Målet låg utan åtgärd i Regeringsrätten under två perioder på fyra månader respektive ett år och tio månader. Den långa perioden av inaktivitet förklaras av att målet den 12 maj 2005 vilandeförklarades i avvaktan på Regeringsrättens avgöranden i två andra mål. Den 2 april 2007 meddelades prövningstillstånd i målet. Dom i målet meddelades den 25 april 2008. Tidsutdräkten efter det att prövningstillstånd hade beviljats berodde på en relativt omfattande skriftväxling. Målet var rättsligt sett komplicerat och mycket omfattande. Klagandens eget handlande bidrog inte till att förlänga handläggningstiden.

Enligt artikel 6.1 i Europakonventionen har var och en vid prövningen av hans eller hennes civila rättigheter och skyldigheter eller vid en anklagelse om brott rätt till domstolsprövning inom skä­lig tid. Artikel 6.1 i konventionen är tillämplig i ärendet.

Frågan om rätten till rättegång inom skälig tid har åsidosatts ska enligt Eu­ro­pa­­­­­domstolens praxis avgöras genom en helhetsbedömning där hänsyn tas till samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Förutom den totala hand­läggningstiden beaktas särskilt vid bedöm­ningen målets komplexitet, parternas agerande, domstolarnas handlägg­ning av målet samt vad som har stått på spel för den enskilde. Inom ram­en för bedömningen av domstolarnas hand­­läggning av målet fäster Europa­domstolen särskild vikt vid om det har före­kommit längre perioder av inaktivitet.

Ärendets handläggningstid i underrätterna, totalt ca tre år, framstår med hänsyn till målets komplexitet inte som anmärkningsvärt lång. Det dröjde dock tre år och fyra månader från det att målet kom in till Regeringsrätten till dess att dom meddelades. Med hänsyn till de förklaringar till tidsutdräkten i Regeringsrätten som har lämnats, dvs. att fanns skäl att invänta prejudicerande avgöranden och att en relativt omfattande skriftväxling följde efter beslutet om prövningstillstånd, finner dock Justitiekanslern vid en helhetsbedömning av omständigheterna i ärendet att det inte har förekommit någon överträdelse av LOG:s rätt till rättegång inom skälig tid. Hans anspråk på skadestånd ska följaktligen avslås.