JK 7203-06-40

Ersättningsanspråk med anledning av att ett beställt fondbyte inte har genomförts

Justitiekanslerns beslut 

Justitiekanslern avslår TL:s begäran om ersättning. 

Bakgrund

Fondbolaget Robur Fonder AB begärde den 4 maj 2006 att tre av deras fonder skulle avregistreras från premiepensionssystemet, bl.a. Robur Norrmix. Den 16 maj 2006 beställde TL ett fondbyte till Robur Norrmix på PPM: s webbplats. PPM väljstoppade fonden under eftermiddagen den 17 maj och fondbytet kunde därför inte genomföras. Vid ett telefonsamtal till PPM:s kundservice den 22 maj 2006 informerades TL om detta. Samma dag beställde han ett nytt fondbyte som påbörjades den 24 maj 2006 och avslutades den 29 maj 2006. Handeln genomfördes till kurser den 24 maj 2006 med undantag för en fond som tillämpade s.k. förlängd handel och som därför handlades till kurser den 29 maj 2006. 

Anspråket m.m.

TL har i en skrivelse till PPM begärt ersättning för en kursförlust som han anser har uppkommit till följd av att det fondbyte som han beställde den 16 maj 2006 inte genomfördes av PPM. Han har till stöd för sitt anspråk anfört bl.a. att han anser att PPM borde ha kontaktat honom omedelbart då hans byte inte kunde genomföras. 

PPM har tillsammans med ett eget yttrande lämnat över TL:s anspråk till Justitiekanslern för prövning. 

PPM har anfört bl.a. följande. 

--- 

Information om avregistrering 

Efter att PPM underrättats om att Robur skulle avregistrera tre av sina fonder utredde myndigheten frågan om till vilka fonder berörda sparares innehav skulle flyttas i stället. PPM:s dåvarande informationsrutin innebar att myndigheten inte lade ut någon information om avregistreringen på sin webbplats förrän utredningen var klar. Motivet för rutinen var att det ansågs vara en fördel om informationen även innehöll uppgifter om till vilka fonder berörda sparares innehav skulle flyttas. Utredningen var klar den 16 maj och informationen om att fonderna skulle avregistreras och i vilka fonder placeringarna skulle ske istället lades ut på webbplatsen den 18 maj. PPM har nu ändrat sina rutiner så att informationen om avregistrering av fonder läggs ut tidigare på webbplatsen och utan att den behöver innehålla uppgifter om till vilka fonder berörda sparares innehav flyttas. 

---- 

Utskick av meddelande 

Meddelandet om att PPM inte genomfört TL:s fondbytesbeställning postades den 23 maj. PPM har av kostnadsskäl valt att skicka alla sådana maskinella meddelanden med B-post vilket kan ta upp till fem vardagar. Meddelandet angående TL:s fondbytesbeställning den 16 maj skulle normalt ha nått fram till honom under perioden den 22-25 maj. På grund av produktionssättningen av den nya fondhandelscykeln och helgdagen den 25 maj fördröjdes dock meddelandet. 

Samlad bedömning 

Hanteringen av TL:s konto har följt gällande rutiner och skett med befintligt systemstöd. PPM:s tidigare rutiner för information om avregistrering innebar att någon information inte lämnades förrän PPM beslutat till vilka fonder som innehavet skulle flyttas. Det kan med fog hävdas att denna rutin framstår som mindre lämplig eftersom den kunde leda till att informationen lämnades först efter att ett fondbyte beställts. Rutinen har också, som nämnts, nu ändrats. PPM anser emellertid att det inträffade inte är av så allvarlig karaktär att PPM kan anses ha gjort sig skyldigt till skadeståndgrundande fel eller försummelse. 

--- 

TL har beretts tillfälle att lämna synpunkter på PPM:s yttrande. 

Staten ska enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen ersätta bl.a. ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i en sådan verksamhet som staten svarar för. 

När TL den 16 maj 2006 beställde ett fondbyte hade PPM ännu inte väljstoppat den aktuella fonden. Av PPM:s yttrande framgår att myndigheten nämnda dag slutförde sin utredning om till vilka fonder berörda sparares innehav skulle flyttas och att fonden väljstoppades nästa dag. Det saknas stöd för bedömningen att PPM genom att nämnda utredning slutfördes först den 16 maj 2006 skulle ha gjort sig skyldig till fel eller försummelse. Inte heller finns det, enligt min mening, anledning att ifrågasätta PPM:s beslut att väljstoppa fonden först när utredningen hade slutförts. Att fonden framstod som valbar på PPM:s webbplats när TL beställde ett fondbyte kan därmed inte heller anses innefatta skadeståndsgrundande fel eller försummelse.

Av PPM:s yttrande framgår att det i normala fall tar upp till fem dagar för meddelanden från myndigheten att nå pensionsspararna. Enligt min mening får information från PPM härigenom anses nå pensionsspararna inom godtagbar tid. Meddelandet till TL om att hans fondbyte inte kunde genomföras fördröjdes emellertid på grund av produktionssättningen av en ny fondhandelscykel och av att den 25 maj 2006 var en helgdag. Enligt min mening är förseningen inte så allvarlig att PPM härigenom kan anses ha gjort sig skyldig till fel eller försummelse i skadeståndslagens mening. Jag konstaterar i detta sammanhang att TL dessutom fick information om att fondbytet inte gick att genomföra vid ett telefonsamtal den 22 maj 2006. 

Frågan är då om PPM kan anses ha gjort sig skyldig till fel eller försummelse genom myndighetens underlåtenhet att innan väljstoppet genomfördes informera om detta. Som nämnts väljstoppades fonden på eftermiddagen den 17 maj 2006 och information om detta lades ut på PPM:s webbplats den 18 maj. PPM har förklarat att myndighetens då gällande rutiner för information om avregistreringar innebar att någon information inte lämnades förrän PPM hade beslutat till vilka fonder som innehavet skulle flyttas. Som PPM har anmärkt i sitt yttrande framstår denna rutin som mindre lämplig. Det ter sig sålunda önskvärt att PPM före ett väljstopp informerar på sin webbplats om att en fond ska väljstoppas.. Därmed kan man undvika att fondsparare väljer fonder som i praktiken inte är valbara. Den brist i hanteringen som sålunda kan läggas PPM till last är dock, enligt min mening, inte av sådan art att den är att betrakta som fel eller försummelse i skadeståndslagens mening.

Av utredningen framgår vidare inte annat än att det fondbyte som TL begärde den 22 maj 2006 verkställdes inom godtagbar tid. 

Sammantaget kan PPM således inte anses ha ådragit staten någon skadeståndsskyldighet mot TL vid hanteringen av hans beställningar av fondbyten i maj 2006. Hans skadeståndanspråk ska därför avslås. 

Det kan tilläggas att PPM, som framgår av dess yttrande, numera lägger ut information om kommande avregistreringar av fonder i god tid innan fonderna väljstoppas. Detta är naturligtvis positivt. 

Avslutningsvis får jag beklaga att ärendets avgörande här har dragit ut på tiden.