JK 7211-06-40

Ersättningsanspråk med anledning av att ett beställt fondbyte inte har genomförts

Justitiekanslerns beslut 

Justitiekanslern avslår AM begäran om ersättning. 

Bakgrund

Fondbolaget Robur Fonder AB begärde den 4 maj 2006 att tre av bolagets fonder skulle avregistreras från premiepensionssystemet, bl.a. Robur Räntefond Europa. Den 17 maj 2006 kl. 15.55 beställde AM på PPM:s webbplats ett fondbyte till Robur Räntefond Europa och till ytterligare en fond. PPM väljstoppade Robur Räntefond Europa under eftermiddagen den 17 maj 2006 och fondbytet kunde därför inte genomföras. Vid ett telefonsamtal till PPM:s kundservice den 23 maj 2006 informerades AM om detta. Samma dag beställde han ett nytt fondbyte som påbörjades den 24 maj 2006 och avslutades den 31 maj 2006. Handeln genomfördes till kurser den 26 maj 2006 med undantag för en fond som handlades till kurser den 29 maj 2006. 

Anspråket m.m.

AM har i en skrivelse till PPM begärt ersättning för en kursförlust som han anser har uppkommit till följd av att det fondbyte som han beställde den 17 maj 2006 inte genomfördes av PPM. Han har begärt ersättning för värdeminskningen i de inblandade fonderna mellan den 17 maj och den 1 juni 2006. Han har till stöd för sitt anspråk anfört bl.a. följande. Han fick kvittens på att hans beställning av fondbyte var registrerad. Den 1 juni 2006 fick han ett brev av vilket det framgick att bytet inte hade gått igenom på grund av att en av de inblandade fonderna inte var valbar. Det är oacceptabelt att få denna information tre veckor efter anmälan och att felet berodde på att en fond som han kunde välja nu plötsligt inte var valbar. 

PPM har tillsammans med ett eget yttrande lämnat över AM:s anspråk till Justitiekanslern för prövning. 

PPM har anfört bl.a. följande. 

Bakgrund 

Bakgrund 

PPM bestämde den 16 maj i vilka fonder spararnas innehav i de avregistrerade fonderna skulle placeras om de inte själva flyttade detta. På eftermiddagen den 17 maj väljstoppade PPM de avregistrerade fonderna i det interna datasystem som hanterar fondbyten. Detta gjordes för att inte få ytterligare inflöde i fonderna och för att det därigenom ska vara möjligt att veta vilka pensionssparare som ska underrättas om avregistreringen. När en fond väljstoppas avbryts alla pågående fondbyten till fonden och ett meddelande skickas till berörda pensionssparare om att deras fondbytesbeställning inte har kunnat genomföras. 

Ett sådant meddelande skickas via datafil till PPM:s utskriftsleverantör för utskrift och postbefordran med B-post vilket kan ta upp till fem vardagar. På grund av produktionssättningen av den nya fondhandelscykeln den 19 maj gick meddelandefilerna avseende fondbyten som beställts den 16 och 17 maj i väg först den 22 och 23 maj. Meddelandena lämnades för postbefordran den 22 respektive den 24 maj. 

I fondbytesfunktionen på PPM:s externa webbplats (personligt konto) får ett väljstopp inte genomslag förrän webbplatsen synkroniserats med det interna fondbytessystemet. Detta sker numera i allmänhet 3-4 gånger per dygn. Vid väljstopp kan alltså en fond under ett antal timmar framstå som valbar på webbplatsen trots att den i praktiken inte går att välja. I det aktuella fallet synkroniserades systemen ca klockan 18.00 den 17 maj. Informationen om att fonderna skulle avregistreras och därför inte var valbara i premiepensionssystemet lades ut på PPM:s webbplats på förmiddagen den 18 maj. 

Information om avregistrering 

Information om avregistrering 

Efter att PPM underrättats om att Robur skulle avregistrera tre av sina fonder utredde myndigheten frågan om till vilka fonder berörda sparares innehav skulle flyttas i stället. PPM:s dåvarande informationsrutin innebar att myndigheten inte lade ut någon information om avregistreringen på sin webbplats förrän utredningen var klar. Motivet för rutinen var att det ansågs vara en fördel om informationen även innehöll uppgifter om till vilka fonder berörda sparares innehav skulle flyttas. Utredningen var klar den 16 maj och informationen om att fonderna skulle avregistreras och i vilka fonder placeringarna skulle ske istället lades ut på webbplatsen den 18 maj. PPM har nu ändrat sina rutiner så att informationen om avregistrering av fonder läggs ut tidigare på webbplatsen och utan att den behöver innehålla uppgifter om till vilka fonder berörda sparares innehav flyttas. 

Synkronisering av webbplats

Synkronisering av webbplats

Det förhållandet att en fond framstår som valbar på PPM:s webbplats trots att den är väljstoppad internt är en följd av de överväganden som PPM gjort vid utvecklingen av sitt datasystem. Att låta systemen vara kontinuerligt synkroniserade har bedömts som alltför kostsamt och av driftsäkerhetsskäl riskfyllt i förhållande till nyttan för pensionsspararna. Systemen synkroniseras 3-4 [gånger] per dygn. Den eftersläpningen kan leda till att ett fondbyte kan beställas på webbplatsen trots att bytet inte kan genomföras. 

Utskick av meddelande 

Utskick av meddelande 

Meddelandet om att PPM inte genomfört AM:s fondbytesbeställning postades den 22 maj. PPM har av kostnadsskäl valt att skicka alla sådana maskinella meddelanden med B-post vilket kan ta upp till fem vardagar. Meddelandet angående AM:s fondbytesbeställning den 17 maj skulle normalt ha nått fram till honom under perioden den 23-26 maj. På grund av produktionssättningen av den nya fondhandelscykeln och helgdagen den 25 maj fördröjdes dock meddelandet och enligt AM:s egen uppgift fick han det den 1 juni. 

Samlad bedömning 

Samlad bedömning 

Hanteringen av AM:s konto har följt gällande rutiner och skett med befintligt systemstöd. PPM:s tidigare rutiner för information om avregistrering innebar att någon information inte lämnades förrän PPM beslutat till vilka fonder som innehavet skulle flyttas. Det kan med fog hävdas att denna rutin framstår som mindre lämplig eftersom den kunde leda till att informationen lämnades först efter att ett fondbyte beställts. Rutinen har också, som nämnts, nu ändrats. PPM anser emellertid att det inträffade inte är av så allvarlig karaktär att PPM kan anses ha gjort sig skyldigt till skadeståndgrundande fel eller försummelse. 

AM har beretts tillfälle att lämna synpunkter på PPM:s yttrande. 

Staten ska enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen ersätta bl.a. ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i en sådan verksamhet som staten svarar för.

Av utredningen framgår att AM på eftermiddagen den 17 maj 2006 beställde ett fondbyte till bl.a. Robur Räntefond Europa. PPM hade samma eftermiddag väljstoppat fonden, dvs. den var inte längre valbar. PPM har förklarat att anledningen till att fonden ändå framstod som valbar var att väljstoppet i det interna fondbytessystemet ännu inte hade synkroniserats med fondbytesfunktionen på den externa webbplatsen. Jag har i tidigare ärenden gjort bedömningen att PPM:s datasystem i allt väsentligt får anses motsvara vad pensionsspararna rimligen kan fordra av det. Det är förstås beklagligt att den aktuella fonden framstod som valbar för AM trots att den inte var det. Den tekniska begränsning i PPM:s datasystem som detta har berott på kan emellertid inte läggas PPM till last som fel eller försummelse. 

Av PPM:s yttrande framgår att det i normala fall tar upp till fem dagar för meddelanden från myndigheten att nå pensionsspararna. Enligt min mening får information från PPM härigenom anses nå pensionsspararna inom godtagbar tid. Meddelandet till AM om att hans fondbyte inte kunde genomföras fördröjdes emellertid på grund av produktionssättningen av en ny fondhandelscykel och av att den 25 maj 2006 var en helgdag. Enligt hans egen uppgift kom meddelandet honom tillhanda den 1 juni 2006. Enligt min mening är förseningen inte så allvarlig att PPM härigenom kan anses ha gjort sig skyldig till fel eller försummelse i skadeståndslagens mening. Jag konstaterar i detta sammanhang att AM dessutom fick information om att fondbytet inte gick att genomföra vid ett telefonsamtal till PPM:s kundtjänst den 23 maj 2006. 

Frågan är då om PPM kan anses ha gjort sig skyldig till fel eller försummelse genom myndighetens underlåtenhet att innan väljstoppet genomfördes informera om detta. Som nämnts väljstoppades den aktuella fonden på eftermiddagen den 17 maj 2006 och information om detta lades ut på PPM:s webbplats den 18 maj. PPM har förklarat att myndighetens då gällande rutiner för information om avregistreringar innebar att någon information inte lämnades förrän PPM hade beslutat till vilka fonder som innehavet skulle flyttas. Som PPM har anmärkt i sitt yttrande framstår denna rutin som mindre lämplig. Det ter sig sålunda önskvärt att PPM före ett väljstopp informerar på sin webbplats om att en fond ska väljstoppas. Därmed kan man undvika att fondsparare väljer fonder som i praktiken inte är valbara. Den brist i hanteringen som sålunda kan läggas PPM till last är dock, enligt min mening, inte av sådan art att den är att betrakta som fel eller försummelse i skadeståndslagens mening. 

Av utredningen framgår vidare inte annat än att det fondbyte som AM begärde den 23 maj 2006 verkställdes inom godtagbar tid. 

Sammantaget kan PPM således inte anses ha ådragit staten någon skadeståndsskyldighet mot AM vid hanteringen av hans beställningar av fondbyten i maj 2006. Hans skadeståndanspråk ska därför avslås. 

Det kan tilläggas att PPM, som framgår av dess yttrande, numera lägger ut information om kommande avregistreringar av fonder i god tid innan fonderna väljstoppas. Detta är naturligtvis positivt. 

Avslutningsvis får jag beklaga att ärendets avgörande här har dragit ut på tiden.