JK 7369-13-40

Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av att Domstolsverket klassificerat en efterbevakningsavgift som en kungörelseavgift

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern tillerkänner Gullängets Mekaniska Verkstad AB skadestånd av staten med 31 649 kr samt ersättning för ombudskostnader med 3 106 kr och uppdrar åt Domstolsverket att ombesörja att ersättningen betalas ut. 

CP Energy AB försattes efter egen ansökan i konkurs vid Umeå tingsrätt den 15 november 2010. Sedan konkursförvaltaren anmält att utdelning till oprioriterade borgenärer kunde komma att aktualiseras beslutade tingsrätten att ett bevakningsförfarande skulle äga rum. Bevakning av fordran skulle ske senast den 30 maj 2012. Gullängets Mekaniska Verkstad AB inkom den 12 juni 2012 med en skrivelse angående bevakning av två fakturor om ett totalt belopp på 42 560 kr. Tingsrätten anmodade Gullängets Mekaniska Verkstad AB  att betala efterbevakningsavgift senast den 25 juni 2012. Den 15 juni 2012 betalade Gullängets Mekaniska Verkstad AB efterbevakningsavgiften om 1 320 kr till ett av Domstolsverket anvisat bankgirokonto för ändamålet.

Konkursförvaltaren gav under september 2012 in utdelningsförslag och slutredovisning till tingsrätten. Gullängets Mekaniska Verkstad AB:s fordran hade inte tagits upp i utdelningsförslaget. Den av Gullängets Mekaniska Verkstad AB erlagda efterbevakningsavgiften hade av Domstolsverket klassificerats som en kungörelseavgift vilket fick till följd att Gullängets Mekaniska Verkstad AB:s fordran inte bevakades i samband med utdelningsprocessen.

Gullängets Mekaniska Verkstad AB har nu vänt sig till Justitiekanslern och begärt skadestånd av staten med 31 649 kr motsvarande utebliven utdelning i CP Energy AB:s konkurs. Till stöd för sitt anspråk har bolaget bland annat gett in handingar från tingsrätten och Domstolsverket, konkursförvaltarens slutredovisning med utdelningsförslag samt fakturaunderlag avseende bolagets fordringar.

Domstolsverket har i ett yttrande medgett skadeståndsansvar och tillstyrkt ersättning med yrkade belopp.

Staten ska enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207) ersätta bl.a. ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i sådan verksamhet som staten svarar för.

Utredningen i ärendet visar att Gullängets Mekaniska Verkstad AB inom föreskriven tid har erlagt lagstadgad efterbevakningsavgift i konkursärendet i enlighet med Domstolsverkets föreskrifter och att verket på grund av ett misstag i hanteringen underlåtit att underrätta Umeå tingsrätt om den erlagda avgiften. Tingsrätten har till följd av den underlåtna underrättelsen inte överlämnat bolagets efterbevakningshandlingar till konkursförvaltaren. Omständigheterna är sådana att staten har ådragit sig skadeståndsansvar gentemot bolaget.

Gullängets Mekaniska Verkstad AB har styrkt att det med anledning av felet har åsamkats en ren förmö­genhetsskada med begärda 31 649 kr. Detta belopp ska bolaget således till­erkännas i skadestånd av staten.  

Med hänsyn till utgången i ärendet ska Gullängets Mekaniska Verkstad AB tillerkännas ersättning för sina ombudskostnader i ärendet här. Begärd ersättning är skälig och godtas.