JK 7373-17-4.3

Skadestånd med anledning av felstavat namn i beslut om visering

Justitiekanslerns beslut 

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern tillerkänner AA ersättning med 3 445 kr och uppdrar åt Utrikesdepartementet att se till att beloppet betalas ut till henne. 

Bakgrund

AA ansökte den 22 maj 2017 om en svensk Schengen-visering vid Visa Facilitation Services Global (VFS) i Bangkok. Ansökan beviljades den 30 maj 2017. VFS hanterar visumansökningar på uppdrag av svenska ambassaden i Bangkok. VFS registrerade AAs efternamn felaktigt. Felstavningen uppmärksammades inte i samband med att beslut om visum fattades, vilket fick till följd att namnet på viseringsmärket som klistrats in i AAs passhandling inte överensstämde med den korrekta stavningen i passet. 

Den 6 augusti 2017 skulle AA flyga från Bangkok till Köpenhamn, men nekades utresa. AA kontaktade ambassaden den 7 augusti 2017 och uppgav att hon nekats utresa eftersom hennes namn på viseringsmärket inte överensstämde med namnet i passhandlingen. Ambassaden utfärdade ett nytt viseringsmärke samma dag. AA köpte en ny biljett för samma flygsträcka med avresa den 13 augusti 2017. 

Anspråk

AA har, som det får uppfattas, begärt ersättning av staten med 7 890 kr, varav 6 890 kr avser kostnad för flygresa och 1 000 kr avser kostnad för två taxiresor.

AA har som grund för anspråket anfört att hon blev tvungen att köpa en ny flygbiljett med Norwegian efter att hon vägrats utresa. Denna biljett var dyrare än den första och kostade 6 890 kr. Hon blev även tvungen att åka fram och tillbaka med taxi mellan ambassaden respektive Bangkoks flygplats och Hua Hin, vilket kostade 500 kr i vardera riktning. 

Ett yttrande har hämtats in från Utrikesdepartementet, som i sin tur har inhämtat utredning från Sveriges ambassad i Bangkok. Av yttrandet framgår bl. a. följande. Sveriges ambassad i Bangkok får i och för sig anses ha gjort sig skyldig till sådan fel och försummelse vid myndighetsutövning som kan grunda skadeståndsskyldighet för staten. Utrikesdepartementet överlämnar till Justitiekanslern att bedöma om det förhållandet att AA inte själv kontrollerade att viseringen var korrekt bör medföra en jämkning av eventuell utgående ersättning. 

Justitiekanslerns bedömning

Enligt 3 kap. 2 § 1 skadeståndslagen ska staten ersätta bl.a. förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i sådan verksamhet som staten svarar för, t.ex. ambassadernas verksamhet. 

Utredningen i ärendet visar att Sveriges ambassad i Bangkok, Thailand, av förbiseende har stavat AAs efternamn fel vid utfärdandet av visum. Beslutet om visering utgör en sådan åtgärd som enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen har vidtagits vid myndighetsutövning. Justitiekanslern ansluter sig till Utrikesdepartementets bedömning att handläggningen hos ambassaden får anses ha innefattat fel eller försummelse av sådant slag att staten har ådragit sig skadeståndsskyldighet i och för sig. 

Fråga uppkommer då om ambassadens felaktiga visering har orsakat AA någon ersättningsgill skada. Enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer ankommer det på den som påstår sig ha lidit en skada att styrka skadan och dess omfattning samt visa att det finns ett adekvat orsakssamband mellan den skadeståndsgrundande händelsen och de skador som anspråket avser. 

AA skulle ha flugit till Köpenhamn den 6 augusti 2017. Av utredningen framgår att hon nekats utresa och att hon därefter fick köpa en ny flygbiljett till Köpenhamn med utresa den 13 augusti 2017. AA har styrkt flygkostnaderna med skriftlig bevisning. Kostnaden för den ursprungliga flygbiljetten, samt prisskillnaden mellan denna biljett och den nya flygbiljetten, är sådana kostnader som i och för sig är ersättningsgilla. 

AA har inte åberopat någon utredning, i form av t.ex. kvitton, som visar att hon haft några kostnader för taxiresor. Hennes begäran i denna del ska därför avslås. 

Nästa fråga är om skadeståndet ska jämkas på grund av medvållande från AA (6 kap. 1 § skadeståndslagen). Beslutet om visering fattades drygt två månader före den planerade avresan. Det åligger den som ansöker om visum att läsa igenom och kontrollera att beslutet är korrekt. I detta fall bestod felet i att AAs efternamn var felstavat på det latinska alfabetet. Det står inte klart att felet var lätt att upptäcka för en sökande från ett land där i huvudsak ett annat alfabet än det latinska används. Skadeståndet ska därför inte jämkas på den grunden. Av utredningen framgår dock att AAs efternamn var felstavat även i resehandlingarna för flygresan den 6 augusti 2017. Hennes namn på flygbiljetten har alltså avvikit från namnet i hennes passhandlingar. Vad det berodde på är inte utrett. Det kan därför inte uteslutas att AA genom sitt eget agerande när hon bokade flygbiljetten bidragit till att hon sedermera vägrades utresa. Vid en jämförelse mellan vållandet på ömse sidor och med beaktande av omständigheterna i övrigt får det anses skäligt att jämka det skadestånd som staten ska utge med hälften till vad som annars skulle utgå, det vill säga hälften av 6 890 kr. 

AA tillerkänns ersättning av staten med 3 445 kr.